O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Profil czasopisma obejmuje zagadnienia publicznoprawne, głównie z zakresu: prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego (część ogólna, prawo ustrojowe, prawo materialne), prawa administracyjnego procesowego (postępowanie ogólne i szczegółowe), postępowania przed sądami administracyjnymi, finansów publicznych i prawa finansowego (w tym prawa podatkowego), publicznego prawa działalności gospodarczej, a także z zakresu prawa międzynarodowego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, prawa rolnego, prawa ochrony środowiska, prawa żywnościowego, prawa karnego, prawa cywilnego - każde w aspekcie publicznoprawnym oraz historii ustroju i prawa publicznego, nauki i polityki administracyjnej. Tę formułę poszerza badanie (stosownie do problematyki badawczej) rozwiązań prawa Unii Europejskiej (pierwotnego i wtórnego) oraz dokumentów międzynarodowych.

Redakcja przyjmuje do publikacji opracowania z kraju i innych państw w języku polskim i angielskim.

 

Wydawca, polityka wydawnicza i polityka otwartego dostępu

Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Naukowe UAM (www.press.amu.edu.pl)

Zgłoszenie opracowania, proces recenzyjny oraz publikacja w SPP są bezpłatne.

Autorzy zachowują prawa majątkowe do artykułu. Wszystkie artykuły są publikowane w otwartym dostępie.

Wydawca zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp (CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe) do wszystkich treści czasopisma zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyspieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Czasopismo jest finansowane przez Wydział Prawa i Administracji UAM.

 

Proces recenzji

Publikację nadesłanych tekstów oryginalnych, wcześniej niepublikowanych, zgodnych z profilem czasopisma – poprzedza poddanie:

1) wstępnej weryfikacji. Ewentualne uwagi wprowadzone do tekstu lub w komentarzach są przez redakcję przekazywane autorowi z prośbą przygotowania, w razie potrzeby, poprawionej wersji tekstu, zgodnej ze wskazówkami określonymi w Informacjach dla autorów, zamieszczonymi na stronie internetowej SPP;

2) oceny zgodności tekstu z profilem czasopisma i warunkiem jego oryginalności. W razie stwierdzenia braku tego warunku redaktor naczelny może zgłoszony tekst odrzucić bez dalszej weryfikacji;

3) ocenie recenzenckiej. Do oceny zgłoszonych tekstów (z wyłączeniem recenzji innych prawniczych publikacji naukowych, przeglądu polskiego i zagranicznego piśmiennictwa, sprawozdań z konferencji naukowych) - redaktor naczelny, z tytułu nadzoru nad procesem recenzyjnym, powołuje w uzgodnieniu z członkiem Rady redakcji posiadającym kwalifikacje w zakresie danego obszaru badawczego co najmniej dwóch recenzentów (polskich lub zagranicznych), spośród osób stale lub ad hoc współpracujących z SPP, z tytułem naukowym lub stopniem naukowym, w dziedzinie której dotyczy publikacja; niebędących członkami Rady redakcji oraz niepozostających z autorem publikacji w konflikcie interesów.

Prace są recenzowane na zasadzie podwójnej anonimowości (double-blind peer review). Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób pozostających w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów (afiliowanymi w tej samej instytucji co autor artykułu) lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych czy zawodowych mogących powodować konflikt interesów. W przypadku tekstów autorów spoza Polski jednym z recenzentów jest osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż instytucja naukowa autora nadesłanej publikacji.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczalności artykułu (komentarza, artykułu polemicznego, glosy) do publikacji lub jego odrzuceniu. Podstawą przyjęcia artykułu do druku jest stwierdzony przez recenzentów wysoki poziom tekstu, w pełni odpowiadający standardom opracowań naukowych. Podstawą odrzucenia artykułu jest w szczególności brak oryginalności tekstu i jego niska wartość naukowopoznawcza.

Recenzent ocenia zgłoszony tekst zgodnie z kryteriami przyjętymi w formularzu recenzji, opublikowanym na stronie internetowej czasopisma (zgodność tytułu z treścią merytoryczną opracowania, poprawność sformułowania celu badawczego i jego realizacji, jasność i spójność struktury tekstu, warsztat naukowy i metoda badania, przejrzystość i logiczność wywodu, stopień wzbogacenia stanu badań i wkładu autora do nauki i praktyki, zakres wykorzystanej literatury) i proponuje kwalifikację opracowania przez wybór jednego z rozstrzygnięć (przyjęcie tekstu do publikacji bez zmian; pod warunkiem dokonania zmian sugerowanych przez recenzenta – z jego dodatkową oceną lub bez niej; propozycja odmowy przyjęcia tekstu do druku). W sytuacji, gdy recenzent wymaga od autora uwzględnienia w tekście uwag zawartych w recenzji z prawem do jego dalszej oceny redakcja tekst ten odsyła recenzentowi do ponownej akceptacji. Jeżeli natomiast poddany ocenie tekst otrzymuje dwie wykluczające się recenzje (jeden z recenzentów nie poleca przyjęcia do druku), redaktor naczelny powołuje trzeciego recenzenta (superrecenzenta), którego opinia ma znaczenie rozstrzygające.

Redakcja przekazuje autorowi drogą elektroniczną zanonimizowany formularz recenzji w celu przygotowania ostatecznej wersji tekstu. Po jego otrzymaniu tekst jest poddany korekcie redaktora wydawnictwa i po jej akceptacji przez autora skierowany do publikacji w najbliższym numerze „Studiów Prawa Publicznego”. Recenzje wraz z ostateczną wersją artykułów lub szczegółową odpowiedzią autora na pytania recenzenta są przez redakcję archiwizowane.

Redakcja ujawnia nazwiska recenzentów współpracujących z czasopismem – bez wskazania osoby recenzenta danej publikacji, w czwartym (ostatnim) dla danego roku kalendarzowego numerze kwartalnika w wersji drukowanej oraz na internetowej stronie czasopisma.
Jeśli zakres badań naukowych zgłoszonego tekstu tego wymaga, redaktor naczelny tekst ten przesyła także redaktorowi statystycznemu dla oceny jakości opisanych w nim badań.

 

Zasady etyki

Mając na uwadze najwyższą jakość publikowanych na łamach „Studiów Prawa Publicznego” opracowań naukowych redakcja czasopisma dba o: rzetelność merytoryczną i formalną treści naukowych kierowanych do druku, przestrzeganie prawa własności intelektualnej oraz etycznych standardów zalecanych przez: COPE Committee on Publication Ethics (Komisję Etyki Publikacji), zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych) i COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych). Przy pełnej akceptacji tych zaleceń, na potrzeby czasopisma „Studia Prawa Publicznego” wdrożono zasady etyki wydawniczej obowiązujące każdą ze stron – redakcję, recenzentów oraz autorów zaangażowanych w proces publikacji.

Dodatkowo w celu zapewnienia oryginalności publikacji naukowych Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check.

 

OBOWIĄZKI REDAKCJI sprowadzają się do:

Decyzji dotyczącej publikacji – przesądzającej o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonego tekstu. Decyzję w tym zakresie podejmuje redaktor naczelny czasopisma, po konsultacji z właściwym ze względu na obszar badawczy członkiem Rady redakcji. Redaktor naczelny w podjęciu decyzji kieruje się wyłącznie znaczeniem oryginalności i transparentności wartości naukowej zgłoszonego opracowania oraz jego zgodnością z profilem czasopisma, z uwzględnieniem szczególnej roli recenzentów. Na decyzję tę nie bez znaczenia wpływa również ocena ewentualnego naruszenia praw autorskich.


Redakcja przyjmuje wyłącznie oryginalne teksty wcześniej nieopublikowane i niezgłoszone w całości ani w części do publikacji w innych czasopismach oraz niepowielające prac dotychczasowych. Od autora oczekuje złożenia wyraźnego oświadczenia, że nie wyraził ani nie wyrazi zgody na opublikowanie zgłoszonego SPP utworu przez inne czasopismo. W przypadku złożenia oświadczenia nieprawdziwego, redaktor naczelny ma prawo odmówić opublikowania tekstu, i jeśli jest to możliwe informuje czasopismo przyjmujące ten sam utwór o zaistniałej sytuacji, a także jednostkę organizacyjną zatrudniającą lub zrzeszającą autora.

Formularz zgłoszenia utworu do druku i Oświadczenie (PL)

Formularz zgłoszenia utworu do druku i Oświadczenie (EN)

 

Stosowania zasady fair play – opierającej ocenę nadesłanych tekstów na podstawie ich wartości i rzetelności naukowej oraz zgodności z profilem „Studiów Prawa Publicznego”, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd autora/autorki.

Poufności – nakładającej na osoby zaangażowane w proces redakcyjny czasopisma obowiązek zachowania poufności informacji pozyskanych na każdym etapie procesu publikacji zgłoszonych tekstów (z wyłączeniem informacji ujawnionych przez SPP), w tym również pozyskanych w procesie recenzowania tekstów naukowych.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów – informacje pozyskane w procesie oceny publikacji nie mogą być przez Radę redakcji ujawnione jakiejkolwiek innej osobie niż będącej stroną procesu publikacyjnego (autor, recenzent, w tym recenzent potencjalny), bez wyraźnej, pisemnej zgody autora. Również bez jego wyraźnej, pisemnej zgody żaden ze zgłoszonych tekstów, w tym jego fragmenty i tekst odrzucony, nie może być wykorzystany do badań własnych (osobistych korzyści) recenzentów i członków Rady redakcji.

W każdej sytuacji zaistnienia konfliktu interesów z autorem/autorką redakcja wycofuje zgłoszony tekst naukowy z procesu redakcyjnego.

Zaangażowania i współpracy w dochodzeniach – redakcja SPP podejmuje stosowne działania (wyjaśniające, sankcjonujące) w przypadku każdego podejrzenia lub zarzutu o nieprawidłowe zachowanie, zarówno w odniesieniu do opublikowanych, jak i niepublikowanych, a zgłoszonych redakcji utworów.

 

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW – to:

Udział w podejmowaniu decyzji redakcyjnych – mający dwojaką wartość. Recenzent przez ocenę tekstu recenzowanego i odpowiednią jego kwalifikację wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych w kolejnych etapach procesu publikacyjnego. W dużym stopniu służy także autorom w dopracowaniu i podniesieniu wartości naukowej nadesłanych przez nich opracowań.

Recenzent powinien powstrzymać się od sporządzenia recenzji w sytuacji, gdy wymagające jego oceny opracowanie dotyczy treści naukowych niemieszczących się w jego naukowych kompetencjach, jak i wtedy gdy istnieje konflikt interesów pomiędzy autorem a recenzentem.

Terminowość – Recenzent posiadający wiedzę stosowną do tematycznego zakresu zgłoszonego tekstu powinien wyrazić zgodę na jego zrecenzowanie w określonym czasie. Termin sporządzenia recenzji (od 2 do 4 tygodni) ustala z recenzentem Redaktor naczelny czasopisma. W sytuacji, gdy wybrany recenzent nie może zrecenzować tekstu lub wie, że sporządzenie recenzji w proponowanym terminie nie będzie możliwe, powinien bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Redaktora naczelnego.

Poufność – jej dochowanie jest powinnością każdego recenzenta. Z tego tytułu recenzent nie jest zwolniony z obowiązku zachowania w tajemnicy oceny recenzyjnej jak i zgłoszonego do recenzji tekstu, a tym bardziej jego wykorzystania dla uzyskania korzyści osobistych. Nie może także pozyskanej w tym zakresie wiedzy traktować jako podstawy do dyskusji z osobą trzecią, inną niż redaktor naczelny czasopisma. W „Studiach Prawa Publicznego” praktyka ta jest niedozwolona.

Standardy obiektywności – recenzje powinny być obiektywną, jasno wyrażoną oceną recenzowanego tekstu, popartą argumentami rzeczowymi, z wyłączeniem wszelkich form nienaukowej krytyki. Sięganie po obraźliwe jak i poniżające komentarze względem autorów jest zachowaniem nieakceptowalnym. Za niewłaściwą redakcja uznaje także krytykę personalną autora.

Potwierdzenie źródła – Recenzenci nie powinni odstępować od wskazania publikacji, których autor nie powołał, jeśli lukę tę dostrzegają. Recenzenci nie są również wolni od poinformowania redaktora naczelnego o wszelkich znaczących podobieństwach do innych znanych im publikacji, a także od informowania o podejrzeniu plagiatu i autoplagiatu.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów – ujawnianie redaktorowi naczelnemu informacji nie wymagających zachowania anonimowości oraz o wszelkich ewentualnych przypadkach konfliktu interesów między recenzentem a autorem z tytułu pokrewieństwa lub powinowactwa, zależności służbowej, stosunków osobistych bądź konfliktu interesów zawodowych jest powinnością Recenzentów. W każdym przypadku potencjalnego naruszenia tego standardu Recenzent jest obowiązany do poinformowania redaktora naczelnego SPP.

 

OBOWIĄZKI AUTORÓW – zakreślają etyczne standardy wyznaczające:

Dostęp i przechowywanie danych – Studia Prawa Publicznego są adresowane do pracowników naukowych uczelni i instytutów (placówek) naukowych z tytułem lub stopniem naukowym oraz doktorantów, a także do praktyków absolwentów szkół wyższych. Dobrą praktyką jest prowadzenie przez autorów ewidencji danych źródłowych opracowań nadesłanych SPP.

 

Oryginalność i plagiat – Autor zgłaszający SPP tekst do publikacji swym pisemnym oświadczeniem potwierdza, że złożone przez niego opracowanie jest oryginalne, wcześniej niepublikowane i nie ewaluowane. Każda przytoczona za innym autorem treść powinna być w odpowiedni sposób cytowana. Inne objęte prawem autorskim elementy artykułu (np. tabele, wykresy) wymagają uzyskania zgody. Redakcja nie weryfikuje cytatów, danych bibliograficznych itp. Za niestosowne przyjmuje także powielanie własnych treści wcześniej przez autora opublikowanych. Teksty zawierające cudze treści nieodpowiednio cytowane lub plagiatowane bądź autoplagiatowane są odrzucane.

 

Wielokrotne, zbędne lub równoległe publikacje – dla pewności uniknięcia powielania przez autora/autorów tych samych treści nadesłanych SPP redakcja od każdego z autorów wymaga potwierdzenia swym Oświadczeniem, zawartym w Formularzu zgłoszenia utworu do publikacji oraz umowie wydawniczej, że złożone do publikacji teksty nie zostały opublikowane bądź nie zostały poddane procesowi publikacyjnemu w innym czasopiśmie/wydawnictwie. Złożenie tej samej publikacji w więcej niż jednym czasopiśmie, jak i przekopiowanie pierwotnego tekstu do tekstu kolejnego z nieznaczną jego zmianą urągającą jego oryginalności jest zachowaniem nieetycznym i przez SPP nie jest akceptowane.

 

Potwierdzenie źródeł – redakcja od autora oczekuje przywołania opublikowanych treści mających wpływ na powstanie tekstu zgłoszonego SPP do publikacji, przytoczenia cytatu/cytatów oraz sporządzenia sumarycznie sporządzonej bibliografii. Korzystanie przez autora ze źródeł internetowych jest dopuszczalne ze wskazaniem aktualnych treści i daty dostępu. Każda informacja przez autora pozyskana prywatnie nie jest możliwa do wykorzystania bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.

 

Autorstwo pracy – regułą jest przyjmowanie przez redakcję SPP tekstów jedno autorskich. Wyjątek od tej zasady jest możliwy, przy założeniu, że autorstwo tekstu w wersji zgłoszonej redakcji jest ograniczone wyłącznie do osób mających znaczący udział w pracy nad utworem i jego powstaniem. Autor ma obowiązek wskazania w Formularzu zgłoszenia utworu i Oświadczeniu wkładu w powstanie publikacji, wyrażonego procentowo i przez wskazanie liczby stron lub śródtytułów. Takiego samego zachowania redakcja oczekuje od każdego ze współautorów tego samego utworu. Oznacza to, że SPP nie akceptuje rozwiązania pozwalającego na zgłoszenie redakcji tekstu przez jednego autora przy jedynie jego akceptującym udziale innego autora, bez wyraźnej jego zgody, potwierdzonej złożeniem pisemnego Oświadczenia z racji współautorstwa. Inne osoby nie będące współtwórcą ostatecznego tekstu mogą być jedynie tytułem podziękowania wskazane tekstem w jego Wprowadzeniu albo w przypisie.

SPP nie akceptuje także współautorstwa osoby, której udział w powstanie utworu nie miał miejsca lub jest znikomy (honorary authorship), ani osoby wnoszącej istotny wkład w powstanie utworu, a nieujawniającej swojego udziału jako jednego ze współautorów (ghostwriting). W każdym z tych przypadków autorstwo jest uznawane za nierzetelność naukową i w sytuacji jej dostrzeżenia redakcja powiadamia właściwe podmioty, w tym instytucję zatrudniającą autora.

Każdy z autorów ponosi odpowiedzialność za oryginalność i aktualność stanu prawnego treści zgłoszonego utworu, przywoływanych przepisów, orzecznictwa i doktryny, z wyłączeniem odpowiedzialności w tym zakresie redakcji.

Każdy z autorów jest obowiązany do współpracy z redakcją SPP w procesie wymiany informacji, począwszy od etapu weryfikacji zgłoszonego tekstu, otrzymania recenzji, po korektę wydawniczą.

Zgłoszenie utworu jest publikowane na podstawie autorskiej umowy wydawniczej, dostępnej na stronie internetowej Wydawnictwa Naukowego UAM.

 

Ujawnienie informacji i konflikt interesów – Redakcja SPP oczekuje ujawnienia autorstwa nadesłanego utworu oraz danych o miejscu jego wcześniejszego opublikowania, bez względu na to czy utwór jest przedrukiem w całości czy w jego fragmentach.

Autor powinien ujawnić źródło finansowania utworu (granty – krajowe i międzynarodowe, dotacje itp. wraz ze wskazaniem numeru referencyjnego źródła finansowania).

Od autora/autorów oczekuje się ujawnienia informacji o każdym potencjalnym konflikcie interesów, powstałym w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych utworów.

 

Zasadnicze błędy w publikowanych pracach – Autor powinien niezwłocznie powiadomić redaktora naczelnego o zauważonych znaczących błędach w swojej publikacji. We współpracy z redaktorem naczelnym i wydawcą powinna zostać opublikowana errata, aneks, sprostowanie lub wycofanie publikacji.

Recenzenci

Stale współpracujący z SPP (na dzień 31 XII 2021 r.)

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Zbigniew Cieślak (Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie), prof. UWr dr hab. Ewa Galewska (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Zofia Duniewska (Uniwersytet Łódzki), assoc. prof. dr Aref Fakhry (Światowy Uniwersytet Morski w Malmö), prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini (Uniwersytet Suor Orsola Benincasa w Neapolu), assist. prof. dr. Kateřina Frumarová (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. dr hab. Janusz Gajda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Ewa Galewska (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Marek Górski (Uniwersytet Szczeciński), prof. ordinario Guerino D’Ignazio (Uniwersytet w Kalabrii), assist. prof. dr. Radomir Jakab (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafàrika w Koszycach), prof. UŁ dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki), prof. UMCS dr hab. Beata Jeżyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), assist. prof. dr. Jana Jurníková (Uniwersytet Masaryka w Brnie), prof. dr hab. Karol Kiczka (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Tadeusz Kocowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), doc. dr Romuald Kraczkowski (Uniwersytet Warszawski), prof. UKW dr hab. Radosław Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. dr hab. Maria Kujawska (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu), prof. dr hab. Rajmund Molski (Uniwersytet Szczeciński), prof. Usz dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), prof. dr hab. Łukasz Pohl (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Mariusz Popławski (Uniwersytet Białostocki), prof. dr hab. Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), assoc. prof. dr Jayesh M. Rathod (Uniwersytet Amerykański w Waszyngtonie), prof. UMK dr hab. Piotr Rączka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Joanna Salachna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży), prof. URz dr hab. Viktoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Iwona Sierocka (Uniwersytet w Białymstoku), prof. UMCS dr hab. Grzegorz Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Leszek Stadniczeńko (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), prof. dr hab. Małgorzata Stahl (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Robert Suwaj (Politechnika Warszawska), assist. prof. dr Natalia Szablewska (Uniwersytet Southern Cross w Gold Coast), prof. dr hab. Jan Szreniawski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Jan Paweł Tarno (Uniwersytet Łódzki), prof. INP PAN dr hab. Monika Tarska (Instytut Nauk Prawnych PAN), assist. prof. dr Maxim Tomoszek (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. PWSZ dr hab. Ewa Tuora-Schwierskott (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy), Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung), prof. dr hab. Elżbieta Ura (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Warszawski), prof. UŁ dr hab. Joanna Wegner (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Wiesław Wenz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), prof. dr hab. prof. Alina Wypych-Żywicka (Uniwersytet Gdański), prof. PW dr hab. Anna Zalcewicz (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. Patrycja Zawadzka (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Feliks Zedler (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Wydział Zamiejscowy w Poznaniu).

Recenzenci  publikacji w roku 2021

Recenzenci stali

 prof. UKSW dr hab. Zbigniew Cieślak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Zofia Duniewska (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Janusz Gajda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

prof. UŁ dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski)

prof. UKW Radosław Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

prof. US dr hab. Rajmund Molski (Uniwersytet Szczeciński)

prof. UM dr hab. Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Joanna M. Salachna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży),

prof. URz dr hab. Viktoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. dr hab. Elżbieta Ura (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab. UW Krzysztof Walczak (Uniwersytet Warszawski),

prof. (PW) dr hab. Anna Zalcewicz (Politechnika Warszawska)

prof. dr hab. Patrycja Zawadzka (Uniwersytet Wrocławski) 

 

Recenzenci ad hoc

 prof. UMK dr hab. Michał Balcerzak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UZ dr hab. Andrzej Bisztyga (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Joanna Haberko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk (Uniwersytet Wrocławski), prof. UAM dr hab. Marek Krzymkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Krzysztof Kucharki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),prof. UWM dr hab. Dorota Lis-Staranowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. KUL dr hab. Krzysztof Motyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie), prof. UŚ dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. UML dr hab. Rafał Patryn (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), prof. UAM dr hab. Sławomir Pawłowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Stanisław Pieprzny (Uniwersytet Rzeszowski), prof. UAM dr hab. Boubacar Sidi Diallo (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. WSB dr hab. Ryszard Sowiński (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), dr hab. Maksymilian Paweł Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Jerzy Supernat (Uniwersytet Wrocławski), prof. UZ dr hab. Ewa Szewczyk (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Marek Szewczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UM dr hab. Monika Urbaniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Wioletta Witoszko (Uniwersytet Białostocki).

Stale współpracujący z SPP (na dzień 31 XII 2020 r.)

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Zbigniew Cieślak (Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie), prof. UWr dr hab. Ewa Galewska (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Maria Dragun-Gertner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Zofia Duniewska (Uniwersytet Łódzki), assoc. prof. dr Aref Fakhry (Światowy Uniwersytet Morski w Malmö), prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini (Uniwersytet Suor Orsola Benincasa w Neapolu), assist. prof. dr. Kateřina Frumarová (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. dr hab. Janusz Gajda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Marek Górski (Uniwersytet Szczciński), prof. ordinario Guerino D’Ignazio (Uniwersytet w Kalabrii), assist. prof. dr. Radomir Jakab (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafàrika w Koszycach), prof. UŁ dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki), prof. UMCS dr hab. Beata Jeżyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), assist. prof. dr. Jana Jurníková (Uniwersytet Masaryka w Brnie), prof. dr hab. Karol Kiczka (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Tadeusz Kocowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. UWr dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), doc. dr Romuald Kraczkowski (Uniwersytet Warszawski), prof. UKW dr hab. Radosław Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. dr hab. Maria Kujawska (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu), full prof. dr Tomasz Milej (Kenyatta University w Nairobi, Kenia), prof. dr hab. Rajmund Molski (Uniwersytet Szczeciński), Aleksandra Monarcha-Matlak (prof. Usz dr hab. Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), prof. dr hab. Łukasz Pohl (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Mariusz Popławski (Uniwersytet Białostocki), prof. dr hab. Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), assoc. prof. dr Jayesh M. Rathod (Uniwersytet Amerykański w Waszyngtonie), prof. UMK dr hab. Piotr Rączka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. zw. dr hab. Joanna Salachna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży), prof. URz dr hab. Viktoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Iwona Sierocka (Uniwersytet w Białymstoku), prof. UMCS dr hab. Grzegorz Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Leszek Stadniczeńko (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), prof. dr hab. Małgorzata Stahl (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Robert Suwaj (Politechnika Warszawska), assist. prof. dr Natalia Szablewska (Uniwersytet Southern Cross w Gold Coast), prof. dr hab. Jan Szreniawski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Jan Paweł Tarno (Uniwersytet Łódzki), prof.INP PAN dr hab. Monika Tarska (Instytut Nauk Prawnych PAN), assist. prof. dr Maxim Tomoszek (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. PWSZ dr hab. Ewa Tuora-Schwierskott (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy), Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung), prof. dr hab. Elżbieta Ura (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Warszawski), prof. UŁ dr hab. Joanna Wegner (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Wiesław Wenz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), prof. dr hab. prof. Alina Wypych-Żywicka (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Anna Zalcewicz (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. Patrycja Zawadzka (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Feliks Zedler (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)

Recenzenci publikacji w roku 2020
Recenzenci stali

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski (Uniwersytet Gdański)
prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny (Uniwersytet Łódzki)
prof. UKSW dr hab. Zbigniew Cieślak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. UWr dr hab. Ewa Galewska (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Marek Górski (Uniwersytet Szczeciński)
prof. UŁ dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki)
prof. UMCS dr hab. Beata Jeżyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. UWr dr hab. Tadeusz Kocowski (Uniwersytet Wrocławski)
prof. UWr dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski)
prof. UKW dr hab. Radosław Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
full prof. dr. Tomasz Milej (Kenyatta University, Nairobi, Kenya)
prof. US dr hab. Rajmund Molski (Uniwersytet Szczeciński)
prof. UM dr hab. Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
prof. dr hab. Łukasz Pohl (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. UMK dr hab. Piotr Rączka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. URz dr hab. Viktoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Robert Suwaj (Politechnika Warszawska w Warszawie)
prof. dr hab. Jan Szreniawski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Jan Paweł Tarno (Uniwersytet Łódzki w Łodzi)
prof. PWSZ dr hab. Ewa Tuora-Schwierskott (PWSZ im. Witelona w Legnicy)
prof. dr hab. Elżbieta Ura (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. UŁ dr hab. Joanna Wegner (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Wiesław Wenz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

Recenzenci ad hoc

prof. dr hab. Paweł Borszowski (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu), prof. UKW dr hab. Zbigniew Bukowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), dr hab. Stanisław Bułajewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. UAM dr hab. Joanna Haberko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski w Warszawie), prof. UWM dr hab. Dorota Lis-Staranowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurki w Olsztynie), prof. dr hab. Anna Łabno (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr hab. Katarzyna Łasak (Uniwersytet Gdański w Gdańsku), dr hab. Dominik Mączyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Jerzy Menkes (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. UE dr hab. Piotr Michoń (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. KUL dr hab. Krzysztof Motyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie), prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), prof. UŚ dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dr hab. Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Stanisław Pieprzny (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Maksymilian Paweł Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. UZ dr hab. Ewa Szewczyk (Uniwersytet Zielonogórski), prof. UM dr hab. Monika Urbaniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), dr hab. Wioletta Witoszko (Uniwersytet Białostocki w Białymstoku).

 

Stale współpracujący z SPP (na dzień 31 XII 2019 r.)
prof. dr hab. Tomasz Bąkowski (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Andrzej Bisztyga (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Jacek Chlebny (Uniwersytet Łódzki), prof. zw. dr hab. Wojciech Chróścielewski (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Zbigniew Cieślak (Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie), prof. dr hab. Maria Dragun-Gertner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. zw. dr hab. Zofia Duniewska (Uniwersytet Łódzki), assoc. prof. dr Aref Fakhry (Światowy Uniwersytet Morski w Malmö), prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini (Uniwersytet Suor Orsola Benincasa w Neapolu), assist. prof. dr. Kateřina Frumarová (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. dr hab. Janusz Gajda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski), prof. zw. dr hab. Marek Górski (Uniwersytet Szczciński), prof. ordinario Guerino D’Ignazio (Uniwersytet w Kalabrii), assist. prof. dr. Radomir Jakab (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafàrika w Koszycach), prof. dr hab. Beata Jeżyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), assist. prof. dr. Jana Jurníková (Uniwersytet Masaryka w Brnie), prof. zw. dr hab. Karol Kiczka (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Tadeusz Kocowski (Uniwersytet Wrocławski), doc. dr Romuald Kraczkowski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Radosław Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. zw. dr hab. Maria Kujawska (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu), full prof. dr Tomasz Milej (Kenyatta University w Nairobi, Kenia), prof. dr hab. Rajmund Molski (Uniwersytet Szczeciński), Aleksandra Monarcha-Matlak (prof. dr hab. Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Marcin Olszak (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), prof. zw. dr hab. Łukasz Pohl (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Mariusz Popławski (Uniwersytet Białostocki), prof. dr hab. Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański), prof. zw. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), assoc. prof. dr Jayesh M. Rathod (Uniwersytet Amerykański w Waszyngtonie), prof. zw. dr hab. Joanna Salachna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorsczości w Łomży), prof. dr hab. Viktoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski), dr prof. dr hab. Iwona Sierocka (Uniwersytet w Białymstoku), prof. dr hab. Grzegorz Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. zw. dr hab. Leszek Stadniczeńko (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), prof. zw. dr hab. Małgorzata Stahl (Uniwersytet Łódzki), prof. zw. dr hab. Jerzy Stelmasiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Robert Suwaj (Politechnika Warszawska), assist. prof. dr Natalia Szablewska (Uniwersytet Southern Cross w Gold Coast), prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno (Uniwersytet Łódzki), prof.INP PAN dr hab. Monika Tarska (Instytut Nauk Prawnych PAN), assist. prof. dr Maxim Tomoszek (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. dr hab. Ewa Tuora-Schwierskott (Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu, Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung), prof. zw. dr hab. Jerzy Tyranowski (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu), prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. prof. Alina Wypych-Żywicka (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Anna Zalcewicz (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. Patrycja Zawadzka (Uniwersytet Wrocławski), prof. zw. dr hab. Feliks Zedler (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)

Recenzenci publikacji w roku 2019
Recenzenci stali
prof. UG dr hab. Tomasz Bąkowski (Uniwersytet Gdański)
prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Janusz Gajda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Marek Górski (Uniwersytet Szczeciński)
prof. UŁ dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Karol Kiczka (Uniwersytet Wrocławski)
prof. UMCS dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
full prof. dr. Tomasz Milej (Kenyatta University, Nairobi, Kenya)
prof. US dr hab. Rajmund Molski (Uniwersytet Szczeciński)
prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. UMK dr hab. Piotr Rączka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. UJK Piotr Ruczkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. URz dr hab. Viktoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. UwB dr hab. Iwona Sierocka (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. UWM dr hab. Agnieszka Skóra (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Robert Suwaj (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. Jan Szreniawski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Elżbieta Ura (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. UŁ dr hab. Joanna Wegner (Uniwersytet Łódzki)
prof. UG dr hab. Alina Wypych-Żywicka (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Anna Zalcewicz (Politechnika Warszawska)
prof. UWr dr hab. Patrycja Zawadzka (Uniwersytet Wrocławski)

Recenzenci ad hoc

prof. UWr dr hab. Ewa Galewska (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Wojciech Góralski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. dr hab. Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski), prof. UWr dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), prof. UM dr hab. Marek Krzymkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Katarzyna Łasak (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca (Uniwersytet Łódzki), dr Tomasz Maksymiuk (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Janusz Niczyporuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. zw. dr hab. Zygmund Niewiadomski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. UŚ dr hab. Joanna Nowakowska-Malusecka (Uniwersytet Śląski), dr assoc. prof. Richard Frimpong Oppong (Thompson Rivers University, Canada), dr hab. Maksymilian Paweł Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UO dr hab. Piotr Stec (Uniwersytet Opolski), prof. UMK dr hab. Małgorzata Świderska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. UZ dr hab. Ewa Szewczyk (Uniwersytet Zielonogórski), prof. UWr dr hab. Magdalena Tabernacka (Uniwersytet Wrocławski), prof. INP PAN dr hab. Monika Tarska (Instytut Nauk Prawnych PAN), prof. PWSZ dr hab. Ewa Tuora-Schwierskott (PWSZ im. Witelona w Legnicy), prof. UM dr hab. Monika Urbaniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. dr hab. Wiesław Wenz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

Recenzenci publikacji w roku 2018
Recenzenci stali
prof. dr hab. Andrzej Bisztyga (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. zw. dr hab. Wojciech Chróścielewski (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Janusz Gajda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski)
prof. hab. Tadeusz Kocowski (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Radosław Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
prof. dr.Tomasz Milej (Kenyatta Uniwersity, Nairobi, Kenya)
prof. dr hab. Rajmund Molski (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Marcin Olszak (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Mariusz Popławski (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. dr hab. Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański)
prof. zw. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Prof. zw. dr hab. Joanna M. Salachna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczy w Łomży)
prof. dr hab. Viktoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Anna Zalcewicz (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. Patrycja Zawadzka (Uniwersytet Wrocławski)

Recenzenci ad hoc

prof. dr hab. Zbigniew Bukowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. dr hab. Katarzyna Dudka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler (Uniwersytet Gdański), prof. zw. dr hab. Marian Kępiński (Uniwersytet im. Aama Mickiewicza w Poznaniu), dr Błażej Kmieciak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), prof. dr hab. Małgorzata Maternak-Kubiak (Uniwersytet Wrocławski), prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka (Katolicki Uniwersytet Lubelski ), dr hab. Joanna Mucha (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),prof. UAM dr hab. Anna Musiała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Janusz Niczyporuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. zw. dr hab. Zygmund Niewiadomski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), dr hab. Marcin Olszak (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Agnieszka Skóra (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. zw. dr hab. Arkadiusz Sobczyk (Uniwersytet Jagielloński), prof. US dr hab. Dorota Sokołowska (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Maksymilian Paweł Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), prof. dr hab. Magdalena Tabernacka (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Ewa Tuora-Schwierskott (Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu).


Recenzenci w roku 2017
Recenzenci stali
prof. dr hab. Andrzej Bisztyga (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Jacek Chlebny (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Zofia Duniewska (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Maria Dragun-Gertner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Janusz Gajda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski) prof. zw. dr hab. Marek Górski (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Beata Jeżyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. zw. dr hab. Karol Kiczka (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Tadeusz Kocowski (Uniwersytet Wrocławski)
doc. dr Romuald Kraczkowski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Radosław Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
prof. dr hab. Rajmund Molski (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
prof. zw. dr hab. Łukasz Pohl (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Victoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. zw. dr hab. Jerzy Stelmasiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Robert Suwaj (Politechnika Warszawska)
prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. zw. Jan Paweł Tarno (Uniwersytet Łódzki)
prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr hab. Anna Zalcewicz (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. Patrycja Zawadzka (Uniwersytet Wrocławski)

Recenzenci ad hoc

prof. zw. dr hab. Wojciech Chróścielwski (Uniwersytet Łódzki), prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Marek Krzymkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. zw. dr hab. Jacek Lang (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Dorota Lis-Staranowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. zw. dr hab. Stanisław Pieprzyny (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Mariusz Swora (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Pełną listę recenzentów (2013-2019) udostępnia internetowa strona SPP

Historia czasopisma

Założycielem czasopisma naukowego „Studia Prawa Publicznego” oraz jego redaktorem naczelnym i naukowym jest Prof. UAM dr hab. Krystyna Wojtczak. Z końcem roku 2012 Rada Wydawnicza Wydawnictwa Naukowego UAM w Poznaniu czasopismo to włączyła do planu wydawniczego i zarejestrowała jako czasopismo naukowe-organu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2013 czasopismo zarejestrowano w Sądzie Okręgowym w Poznaniu Wydział I Cywilny postanowieniem o wpisie czasopisma pod tytułem "Studia Prawa Publicznego" do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem 3129. Od tego roku SPP wydawane jest regularnie w cyklu kwartalnym. W latach 2015-2018 "Studia Prawa Publicznego" umieszczono w części "B" wykazu czasopism naukowych MNiSW z 7 liczbową punktacją za publikację naukową. Z uwagi na szerokie spektrum zagadnień oraz ponad graniczny wymiar spraw publicznoprawnych czasopismo od początku jego wydawania było otwarte na publikacje autorów z różnych ośrodków akademickich i instytutów naukowych polskich i zagranicznych oraz praktyków. I tę misję nieprzerwanie realizuje w wymiarze ogólnokrajowym jak i międzynarodowym.