O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Profil czasopisma obejmuje zagadnienia publicznoprawne, głównie z zakresu: prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego (część ogólna, prawo ustrojowe, prawo materialne), prawa administracyjnego procesowego (postępowanie ogólne i szczegółowe), postępowania przed sądami administracyjnymi, finansów publicznych i prawa finansowego (w tym prawa podatkowego), publicznego prawa działalności gospodarczej, a także z zakresu prawa międzynarodowego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, prawa rolnego, prawa ochrony środowiska, prawa żywnościowego, prawa karnego, prawa cywilnego - każde w aspekcie publicznoprawnym oraz historii ustroju i prawa publicznego, nauki i polityki administracyjnej. Tę formułę poszerza badanie (stosownie do problematyki badawczej) rozwiązań prawa Unii Europejskiej (pierwotnego i wtórnego) oraz dokumentów międzynarodowych.

Redakcja przyjmuje do publikacji opracowania z kraju i innych państw w języku polskim i angielskim.

 

Wydawca, polityka wydawnicza i polityka otwartego dostępu

Wydawca: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji (https://prawo.amu.edu.pl/czasopisma-i-serie-naukowe/), al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań, uamprawo@amu.edu.pl

Harmonogram wydawniczy: Studia Prawa Publicznego są kwartalnikiem. Ukazują się z końcem każdego kwartału. Jako pierwsza ukazuje się wersja elektroniczna.
Redakcja może podjąć decyzję o publikacji zeszytu tematycznego w ramach stałego harmonogramu wydawniczego.

Zgłoszenie opracowania, proces recenzyjny oraz publikacja w SPP są bezpłatne.

Autorzy zachowują prawa majątkowe do artykułu. Wszystkie artykuły są publikowane w otwartym dostępie.

Wydawca zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp (CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe) do wszystkich treści czasopisma zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyspieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.
2023- : CC-BY-ND 4.0 International
2016-2022: CC-BY-NC-ND 4.0 International

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Czasopismo jest finansowane przez Wydział Prawa i Administracji UAM.

Adres redakcji

Wydział Prawa i Administracji UAM, Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań
Collegium Iuridicum Novum, budynek Dziekanatu, p. I, pok. 25
tel. +48 61 829 31 60, e-mail: spp@amu.edu.pl, adres strony internetowej: http://spp.amu.edu.pl

 

Proces recenzji

Publikację nadesłanych tekstów oryginalnych, wcześniej niepublikowanych, zgodnych z profilem czasopisma – poprzedza poddanie:

1) wstępnej weryfikacji. Ewentualne uwagi wprowadzone do tekstu lub w komentarzach są przez redakcję przekazywane autorowi z prośbą przygotowania, w razie potrzeby, poprawionej wersji tekstu, zgodnej ze wskazówkami określonymi w Informacjach dla autorów, zamieszczonymi na stronie internetowej SPP;

2) oceny zgodności tekstu z profilem czasopisma i warunkiem jego oryginalności. W razie stwierdzenia braku tego warunku redaktor naczelny może zgłoszony tekst odrzucić bez dalszej weryfikacji;

3) ocenie recenzenckiej. Do oceny zgłoszonych tekstów (z wyłączeniem recenzji innych prawniczych publikacji naukowych, przeglądu polskiego i zagranicznego piśmiennictwa, sprawozdań z konferencji naukowych) - redaktor naczelny, z tytułu nadzoru nad procesem recenzyjnym, powołuje w uzgodnieniu z członkiem Rady redakcji posiadającym kwalifikacje w zakresie danego obszaru badawczego co najmniej dwóch recenzentów (polskich lub zagranicznych), spośród osób stale lub ad hoc współpracujących z SPP, z tytułem naukowym lub stopniem naukowym, w dziedzinie której dotyczy publikacja; niebędących członkami Rady redakcji oraz niepozostających z autorem publikacji w konflikcie interesów.

Prace są recenzowane na zasadzie podwójnej anonimowości (double-blind peer review). Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób pozostających w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów (afiliowanymi w tej samej instytucji co autor artykułu) lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych czy zawodowych mogących powodować konflikt interesów. W przypadku tekstów autorów spoza Polski jednym z recenzentów jest osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż instytucja naukowa autora nadesłanej publikacji.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczalności artykułu (komentarza, artykułu polemicznego, glosy) do publikacji lub jego odrzuceniu. Podstawą przyjęcia artykułu do druku jest stwierdzony przez recenzentów wysoki poziom tekstu, w pełni odpowiadający standardom opracowań naukowych. Podstawą odrzucenia artykułu jest w szczególności brak oryginalności tekstu i jego niska wartość naukowopoznawcza.

Recenzent ocenia zgłoszony tekst zgodnie z kryteriami przyjętymi w formularzu recenzji, opublikowanym na stronie internetowej czasopisma (zgodność tytułu z treścią merytoryczną opracowania, poprawność sformułowania celu badawczego i jego realizacji, jasność i spójność struktury tekstu, warsztat naukowy i metoda badania, przejrzystość i logiczność wywodu, stopień wzbogacenia stanu badań i wkładu autora do nauki i praktyki, zakres wykorzystanej literatury) i proponuje kwalifikację opracowania przez wybór jednego z rozstrzygnięć (przyjęcie tekstu do publikacji bez zmian; pod warunkiem dokonania zmian sugerowanych przez recenzenta – z jego dodatkową oceną lub bez niej; propozycja odmowy przyjęcia tekstu do druku). W sytuacji, gdy recenzent wymaga od autora uwzględnienia w tekście uwag zawartych w recenzji z prawem do jego dalszej oceny redakcja tekst ten odsyła recenzentowi do ponownej akceptacji. Jeżeli natomiast poddany ocenie tekst otrzymuje dwie wykluczające się recenzje (jeden z recenzentów nie poleca przyjęcia do druku), redaktor naczelny powołuje trzeciego recenzenta (superrecenzenta), którego opinia ma znaczenie rozstrzygające.

Redakcja przekazuje autorowi drogą elektroniczną zanonimizowany formularz recenzji w celu przygotowania ostatecznej wersji tekstu. Po jego otrzymaniu tekst jest poddany korekcie redaktora wydawnictwa i po jej akceptacji przez autora skierowany do publikacji w najbliższym numerze „Studiów Prawa Publicznego”. Recenzje wraz z ostateczną wersją artykułów lub szczegółową odpowiedzią autora na pytania recenzenta są przez redakcję archiwizowane.

Redakcja ujawnia nazwiska recenzentów współpracujących z czasopismem – bez wskazania osoby recenzenta danej publikacji, w czwartym (ostatnim) dla danego roku kalendarzowego numerze kwartalnika w wersji drukowanej oraz na internetowej stronie czasopisma.
Jeśli zakres badań naukowych zgłoszonego tekstu tego wymaga, redaktor naczelny tekst ten przesyła także redaktorowi statystycznemu dla oceny jakości opisanych w nim badań.

 

Zasady etyki

Mając na uwadze najwyższą jakość publikowanych na łamach „Studiów Prawa Publicznego” opracowań naukowych redakcja czasopisma dba o: rzetelność merytoryczną i formalną treści naukowych kierowanych do druku, przestrzeganie prawa własności intelektualnej oraz etycznych standardów zalecanych przez: COPE Committee on Publication Ethics (Komisję Etyki Publikacji), zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych) i COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych). Przy pełnej akceptacji tych zaleceń, na potrzeby czasopisma „Studia Prawa Publicznego” wdrożono zasady etyki wydawniczej obowiązujące każdą ze stron – redakcję, recenzentów oraz autorów zaangażowanych w proces publikacji.

Dodatkowo w celu zapewnienia oryginalności publikacji naukowych Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check.

 

OBOWIĄZKI REDAKCJI sprowadzają się do:

Decyzji dotyczącej publikacji – przesądzającej o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonego tekstu. Decyzję w tym zakresie podejmuje redaktor naczelny czasopisma, po konsultacji z właściwym ze względu na obszar badawczy członkiem Rady redakcji. Redaktor naczelny w podjęciu decyzji kieruje się wyłącznie znaczeniem oryginalności i transparentności wartości naukowej zgłoszonego opracowania oraz jego zgodnością z profilem czasopisma, z uwzględnieniem szczególnej roli recenzentów. Na decyzję tę nie bez znaczenia wpływa również ocena ewentualnego naruszenia praw autorskich.


Redakcja przyjmuje wyłącznie oryginalne teksty wcześniej nieopublikowane i niezgłoszone w całości ani w części do publikacji w innych czasopismach oraz niepowielające prac dotychczasowych. Od autora oczekuje złożenia wyraźnego oświadczenia, że nie wyraził ani nie wyrazi zgody na opublikowanie zgłoszonego SPP utworu przez inne czasopismo. W przypadku złożenia oświadczenia nieprawdziwego, redaktor naczelny ma prawo odmówić opublikowania tekstu, i jeśli jest to możliwe informuje czasopismo przyjmujące ten sam utwór o zaistniałej sytuacji, a także jednostkę organizacyjną zatrudniającą lub zrzeszającą autora.

Formularz zgłoszenia utworu do druku i Oświadczenie (PL)

Formularz zgłoszenia utworu do druku i Oświadczenie (EN)

 

Stosowania zasady fair play – opierającej ocenę nadesłanych tekstów na podstawie ich wartości i rzetelności naukowej oraz zgodności z profilem „Studiów Prawa Publicznego”, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd autora/autorki.

Poufności – nakładającej na osoby zaangażowane w proces redakcyjny czasopisma obowiązek zachowania poufności informacji pozyskanych na każdym etapie procesu publikacji zgłoszonych tekstów (z wyłączeniem informacji ujawnionych przez SPP), w tym również pozyskanych w procesie recenzowania tekstów naukowych.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów – informacje pozyskane w procesie oceny publikacji nie mogą być przez Radę redakcji ujawnione jakiejkolwiek innej osobie niż będącej stroną procesu publikacyjnego (autor, recenzent, w tym recenzent potencjalny), bez wyraźnej, pisemnej zgody autora. Również bez jego wyraźnej, pisemnej zgody żaden ze zgłoszonych tekstów, w tym jego fragmenty i tekst odrzucony, nie może być wykorzystany do badań własnych (osobistych korzyści) recenzentów i członków Rady redakcji.

W każdej sytuacji zaistnienia konfliktu interesów z autorem/autorką redakcja wycofuje zgłoszony tekst naukowy z procesu redakcyjnego.

Zaangażowania i współpracy w dochodzeniach – redakcja SPP podejmuje stosowne działania (wyjaśniające, sankcjonujące) w przypadku każdego podejrzenia lub zarzutu o nieprawidłowe zachowanie, zarówno w odniesieniu do opublikowanych, jak i niepublikowanych, a zgłoszonych redakcji utworów.

 

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW – to:

Udział w podejmowaniu decyzji redakcyjnych – mający dwojaką wartość. Recenzent przez ocenę tekstu recenzowanego i odpowiednią jego kwalifikację wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych w kolejnych etapach procesu publikacyjnego. W dużym stopniu służy także autorom w dopracowaniu i podniesieniu wartości naukowej nadesłanych przez nich opracowań.

Recenzent powinien powstrzymać się od sporządzenia recenzji w sytuacji, gdy wymagające jego oceny opracowanie dotyczy treści naukowych niemieszczących się w jego naukowych kompetencjach, jak i wtedy gdy istnieje konflikt interesów pomiędzy autorem a recenzentem.

Terminowość – Recenzent posiadający wiedzę stosowną do tematycznego zakresu zgłoszonego tekstu powinien wyrazić zgodę na jego zrecenzowanie w określonym czasie. Termin sporządzenia recenzji (od 2 do 4 tygodni) ustala z recenzentem Redaktor naczelny czasopisma. W sytuacji, gdy wybrany recenzent nie może zrecenzować tekstu lub wie, że sporządzenie recenzji w proponowanym terminie nie będzie możliwe, powinien bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Redaktora naczelnego.

Poufność – jej dochowanie jest powinnością każdego recenzenta. Z tego tytułu recenzent nie jest zwolniony z obowiązku zachowania w tajemnicy oceny recenzyjnej jak i zgłoszonego do recenzji tekstu, a tym bardziej jego wykorzystania dla uzyskania korzyści osobistych. Nie może także pozyskanej w tym zakresie wiedzy traktować jako podstawy do dyskusji z osobą trzecią, inną niż redaktor naczelny czasopisma. W „Studiach Prawa Publicznego” praktyka ta jest niedozwolona.

Standardy obiektywności – recenzje powinny być obiektywną, jasno wyrażoną oceną recenzowanego tekstu, popartą argumentami rzeczowymi, z wyłączeniem wszelkich form nienaukowej krytyki. Sięganie po obraźliwe jak i poniżające komentarze względem autorów jest zachowaniem nieakceptowalnym. Za niewłaściwą redakcja uznaje także krytykę personalną autora.

Potwierdzenie źródła – Recenzenci nie powinni odstępować od wskazania publikacji, których autor nie powołał, jeśli lukę tę dostrzegają. Recenzenci nie są również wolni od poinformowania redaktora naczelnego o wszelkich znaczących podobieństwach do innych znanych im publikacji, a także od informowania o podejrzeniu plagiatu i autoplagiatu.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów – ujawnianie redaktorowi naczelnemu informacji nie wymagających zachowania anonimowości oraz o wszelkich ewentualnych przypadkach konfliktu interesów między recenzentem a autorem z tytułu pokrewieństwa lub powinowactwa, zależności służbowej, stosunków osobistych bądź konfliktu interesów zawodowych jest powinnością Recenzentów. W każdym przypadku potencjalnego naruszenia tego standardu Recenzent jest obowiązany do poinformowania redaktora naczelnego SPP.

 

OBOWIĄZKI AUTORÓW – zakreślają etyczne standardy wyznaczające:

Dostęp i przechowywanie danych – Studia Prawa Publicznego są adresowane do pracowników naukowych uczelni i instytutów (placówek) naukowych z tytułem lub stopniem naukowym oraz doktorantów, a także do praktyków absolwentów szkół wyższych. Dobrą praktyką jest prowadzenie przez autorów ewidencji danych źródłowych opracowań nadesłanych SPP.

 

Oryginalność i plagiat – Autor zgłaszający SPP tekst do publikacji swym pisemnym oświadczeniem potwierdza, że złożone przez niego opracowanie jest oryginalne, wcześniej niepublikowane i nie ewaluowane. Każda przytoczona za innym autorem treść powinna być w odpowiedni sposób cytowana. Inne objęte prawem autorskim elementy artykułu (np. tabele, wykresy) wymagają uzyskania zgody. Redakcja nie weryfikuje cytatów, danych bibliograficznych itp. Za niestosowne przyjmuje także powielanie własnych treści wcześniej przez autora opublikowanych. Teksty zawierające cudze treści nieodpowiednio cytowane lub plagiatowane bądź autoplagiatowane są odrzucane.

 

Wielokrotne, zbędne lub równoległe publikacje – dla pewności uniknięcia powielania przez autora/autorów tych samych treści nadesłanych SPP redakcja od każdego z autorów wymaga potwierdzenia swym Oświadczeniem, zawartym w Formularzu zgłoszenia utworu do publikacji oraz umowie wydawniczej, że złożone do publikacji teksty nie zostały opublikowane bądź nie zostały poddane procesowi publikacyjnemu w innym czasopiśmie/wydawnictwie. Złożenie tej samej publikacji w więcej niż jednym czasopiśmie, jak i przekopiowanie pierwotnego tekstu do tekstu kolejnego z nieznaczną jego zmianą urągającą jego oryginalności jest zachowaniem nieetycznym i przez SPP nie jest akceptowane.

 

Potwierdzenie źródeł – redakcja od autora oczekuje przywołania opublikowanych treści mających wpływ na powstanie tekstu zgłoszonego SPP do publikacji, przytoczenia cytatu/cytatów oraz sporządzenia sumarycznie sporządzonej bibliografii. Korzystanie przez autora ze źródeł internetowych jest dopuszczalne ze wskazaniem aktualnych treści i daty dostępu. Każda informacja przez autora pozyskana prywatnie nie jest możliwa do wykorzystania bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.

 

Autorstwo pracy – regułą jest przyjmowanie przez redakcję SPP tekstów jedno autorskich. Wyjątek od tej zasady jest możliwy, przy założeniu, że autorstwo tekstu w wersji zgłoszonej redakcji jest ograniczone wyłącznie do osób mających znaczący udział w pracy nad utworem i jego powstaniem. Autor ma obowiązek wskazania w Formularzu zgłoszenia utworu i Oświadczeniu wkładu w powstanie publikacji, wyrażonego procentowo i przez wskazanie liczby stron lub śródtytułów. Takiego samego zachowania redakcja oczekuje od każdego ze współautorów tego samego utworu. Oznacza to, że SPP nie akceptuje rozwiązania pozwalającego na zgłoszenie redakcji tekstu przez jednego autora przy jedynie jego akceptującym udziale innego autora, bez wyraźnej jego zgody, potwierdzonej złożeniem pisemnego Oświadczenia z racji współautorstwa. Inne osoby nie będące współtwórcą ostatecznego tekstu mogą być jedynie tytułem podziękowania wskazane tekstem w jego Wprowadzeniu albo w przypisie.

SPP nie akceptuje także współautorstwa osoby, której udział w powstanie utworu nie miał miejsca lub jest znikomy (honorary authorship), ani osoby wnoszącej istotny wkład w powstanie utworu, a nieujawniającej swojego udziału jako jednego ze współautorów (ghostwriting). W każdym z tych przypadków autorstwo jest uznawane za nierzetelność naukową i w sytuacji jej dostrzeżenia redakcja powiadamia właściwe podmioty, w tym instytucję zatrudniającą autora.

Każdy z autorów ponosi odpowiedzialność za oryginalność i aktualność stanu prawnego treści zgłoszonego utworu, przywoływanych przepisów, orzecznictwa i doktryny, z wyłączeniem odpowiedzialności w tym zakresie redakcji.

Każdy z autorów jest obowiązany do współpracy z redakcją SPP w procesie wymiany informacji, począwszy od etapu weryfikacji zgłoszonego tekstu, otrzymania recenzji, po korektę wydawniczą.

Zgłoszenie utworu jest publikowane na podstawie autorskiej umowy wydawniczej, dostępnej na stronie internetowej Wydawnictwa Naukowego UAM.

 

Ujawnienie informacji i konflikt interesów – Redakcja SPP oczekuje ujawnienia autorstwa nadesłanego utworu oraz danych o miejscu jego wcześniejszego opublikowania, bez względu na to czy utwór jest przedrukiem w całości czy w jego fragmentach.

Autor powinien ujawnić źródło finansowania utworu (granty – krajowe i międzynarodowe, dotacje itp. wraz ze wskazaniem numeru referencyjnego źródła finansowania).

Od autora/autorów oczekuje się ujawnienia informacji o każdym potencjalnym konflikcie interesów, powstałym w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych utworów.

 

Zasadnicze błędy w publikowanych pracach – Autor powinien niezwłocznie powiadomić redaktora naczelnego o zauważonych znaczących błędach w swojej publikacji. We współpracy z redaktorem naczelnym i wydawcą powinna zostać opublikowana errata, aneks, sprostowanie lub wycofanie publikacji.

 

Historia czasopisma

Założycielem czasopisma naukowego „Studia Prawa Publicznego” oraz jego redaktorem naczelnym i naukowym jest Prof. UAM dr hab. Krystyna Wojtczak. Z końcem roku 2012 Rada Wydawnicza Wydawnictwa Naukowego UAM w Poznaniu czasopismo to włączyła do planu wydawniczego i zarejestrowała jako czasopismo naukowe-organu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2013 czasopismo zarejestrowano w Sądzie Okręgowym w Poznaniu Wydział I Cywilny postanowieniem o wpisie czasopisma pod tytułem "Studia Prawa Publicznego" do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem 3129. Od tego roku SPP wydawane jest regularnie w cyklu kwartalnym. W latach 2015-2018 "Studia Prawa Publicznego" umieszczono w części "B" wykazu czasopism naukowych MNiSW z 7 liczbową punktacją za publikację naukową. Z uwagi na szerokie spektrum zagadnień oraz ponad graniczny wymiar spraw publicznoprawnych czasopismo od początku jego wydawania było otwarte na publikacje autorów z różnych ośrodków akademickich i instytutów naukowych polskich i zagranicznych oraz praktyków. I tę misję nieprzerwanie realizuje w wymiarze ogólnokrajowym jak i międzynarodowym.