Studia Prawa Publicznego

Aktualny numer

Nr 1 (45) (2024)
Opublikowany 2024 marca 15

Studia Prawa Publicznego (SPP) to recenzowane prawnicze czasopismo naukowe ukazujące się regularnie od 2013 r. w cyklu kwartalnym, afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydawane przez Wydawnictwo Naukowe UAM. SPP jest czasopismem otwartym na wiedzę i jej praktyczną wartość w dziedzinie spraw publicznoprawnych, o wyraźnie zarysowanym wewnętrznym układzie treści. Jako forum debaty naukowej nad zagadnieniami z zakresu spraw publicznych normowanych prawem krajowym, regionalnym i międzynarodowym jest czasopismem adresowanym do polskich i zagranicznych teoretyków i praktyków zgłaszających oryginalne wyniki swoich badań naukowych w formie artykułów, komentarzy i artykułów polemicznych oraz glos.

Na łamach SPP językiem publikacji jest język polski i angielski.

INDEKSOWANE W:

DOAJ, Sherpa Romeo, ERIH PLUS, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), EBSCO CEEAS (Central & Eastern European Academic Source), Dimensions, System Informacji Prawnej LegalisPolona, Academica, Arianta, Google Scholar, Index Copernicus International, WorldCat, NUKAT

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Ministerstwo Edukacji i Nauki: 40

DOI: 10.14746/spp ISSN: 2300-3936 e-ISSN: 2720-2445 PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:   2023 2016-2022 Licencja Creative Commons
Prace dostępne na platformie od 2023 roku dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. Długoterminowa archiwizacja czasopisma w PKP Preservation Network.

Artykuły

Karol Kiczka
9-36
Unijne uwarunkowania publicznego prawa gospodarczego
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2024.1.45.1
Elżbieta Kocowska-Siekierka, Tadeusz Kocowski
37-60
Zadania gminy w zakresie ochrony zabytków ze szczególnym uwzględnieniem zabytków rezydencjonalnych
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2024.1.45.2
Krzysztof Świderski
61-88
Konstytucyjny model pieczy nad zawodami zaufania publicznego
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2024.1.45.3
Piotr Szudejko
89-109
Realizacja prawa do diagnozy przez lekarza
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2024.1.45.4
Agnieszka Łozińska-Piekarska, Tomasz Dąbrowski
111-133
Przepadek zwierzęcia w świetle orzecznictwa sądowego – analiza przypadku i postulaty de lege ferenda w celu podniesienia ochrony prawnej zwierząt
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2024.1.45.5
Marta Ćmikiewicz
135-157
Realizacja prawa do prywatności w rozumieniu poszanowania życia rodzinnego i wykonywania opieki rodzicielskiej w warunkach ubóstwa. Uwagi na gruncie wybranych norm prawa międzynarodowego publicznego i Europejskiej konwencji praw człowieka
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2024.1.45.6

Komentarze, opinie, polemiki

Krzysztof Księski
159-178
Procedura finansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2024.1.45.7

Z orzecznictwa

Arkadiusz Jaworski
179-200
Etyka administracji publicznej a funkcja edukacyjna sądów administracyjnych – glosa częściowo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 lipca 2021 r., sygn. akt III OSK 3869/21
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2024.1.45.8

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd polskich opracowań naukowych

Paulina Jachimowicz-Jankowska
201-220
Sebastian Gajewski, Postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe. Studium z zakresu postępowania administracyjnego, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2024.1.45.9

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Agnieszka Narożniak
221-222
José Vida Fernández, Artificial Intelligence in Government: Risks and Challenges of Algorithmic Governance in the Administrative State (Sztuczna inteligencja w rządzeniu. Ryzyka i wyzwania algorytmicznego zarządzania w państwie administracyjnym), „Indiana ournal of Global Legal Studies” 2023, vol. 30, no. 1
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2024.1.45.10
Agnieszka Narożniak
223-224
Leah Ndimurwino, Michaela Jahnig, The Impact of Climate Change in the Southern African Region and Statelessness (Skutki zmian klimatycznych w regionie Afryki Południowej a zjawisko bezpaństwowości), „African Human Mobility Review” 2022, vol. 8, no. 3
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2024.1.45.11

Sprawozdania i Informacje

Hanna Wolska, Magdalena Jaś-Nowopolska
225-230
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Interes publiczny jako wyznacznik wpływu państwa na gospodarkę i finanse”, Gdańsk, 26–27 października 2023 r.
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2024.1.45.12
Wyświetl wszystkie wydania