Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie. (Ewentualne uwagi proszę umieścić w komentarzu dla wydawcy).
  • Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
  • W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
  • Czcionka 12-punktowa Times New Roman, tekst wyjustowany z interlinią 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm.

    Tytuł i podtytuły powinny być wyróżnione pogrubieniem

  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Editorial Guidelines, which is found in About the Journal.

Wytyczne dla autorów

I. Wymogi dotyczące publikacji:
 1) Pliki tekstowe powinny być zapisane w formacie doc (Word 97 lub nowszy). Autor przekazuje Redakcji zapis elektroniczny tekstu uwzględniający tekst główny, przypisy, ostateczny materiał ilustracyjny oraz tabele i zestawienia; z ciągłą paginacją;
 2) Artykuł powinien zachować wewnętrzną strukturę: Wprowadzenie, tytuły (śródtytuły), Podsumowanie; i odpowiadać definicji artykułu naukowego.
 3) Objętość artykułu powinna zawierać się w granicach 15–30 stron (łącznie ze streszczeniem); objętość uwag, komentarzy, polemik, prezentacji orzecznictwa, w tym glos nie powinna przekraczać 20 stron; objętość recenzji monografii, sprawozdań i informacji nie powinna przekraczać 5 stron.
 4) Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim (lub w języku publikacji, jeśli jest inny niż polski) oraz w języku angielskim – o objętości ok. 1800–2000 znaków ze spacjami, a także słowa kluczowe – od 3 do 5 (w języku polskim i angielskim). Streszczenie oraz słowa kluczowe należy nadesłać w osobnym pliku ze wskazaniem autora i tytułu artykułu.
 5) Tabele i wykresy ujęte w treści artykułu należy także nadesłać w osobnym pliku.
 6) Wraz z przesłanym tekstem należy podać aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej. W przypadku pracowników naukowych prosimy także o podanie nazwy i adresu uczelni macierzystej;
 7) Autor przesyłający tekst do publikacji wyraża zgodę na jego umieszczenie w internetowej bazie Amur i innych bazach, z którymi współpracuje Czasopismo.


II. Wymagania edytorskie:
 1) Czcionka 12-punktowa Times New Roman, tekst wyjustowany z interlinią 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm.
 2) Tytuł i podtytuły powinny być wyróżnione pogrubieniem.


III. Zasady redagowania przypisów:
 1) Przypisy dolne (u dołu poszczególnych stron) z odnośnikami w indeksie górnym (wprowadzonymi automatycznie z użyciem odpowiedniej funkcji programu Word), czcionka 10-punktowa Times New Roman, tekst wyjustowany, interlinia jednowierszowa.
 2) Dla danego tekstu dopuszczalne są jedynie przypisy odsyłaczowe mające ciągłą numerację, zawsze od 1.
 3) Wskazania dotyczące przypisów bibliograficznych, źródeł prawnych, orzecznictwa są dostępne na stronie czasopisma pod adresem e-mail: spp.amu.edu.pl

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.