Administracyjne ograniczenia wolności zgromadzeń na Ukrainie i w Polsce w świetle uregulowań prawa międzynarodowego - refleksje na temat ukraińskiej drogi do demokracji

Main Article Content

Bartosz Kołaczkowski
Kateryna Sobolieva

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest umiejscowiona w kontekście uregulowań prawnomiędzynarodowych oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka analiza porównawcza kształtu administracyjnej reglamentacji zgromadzeń na Ukrainie i w Polsce. W jego pierwszej części dokonano analizy tych spośród wiążących Ukrainę i Polskę aktów prawa międzynarodowego, w których podejmowana jest problematyka zgromadzeń, m.in. Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnościach czy też Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych. Część druga dotyczy zagadnień konstytucyjnych gwarancji wolności zgromadzeń na Ukrainie oraz dopuszczalnych w prawie tego kraju ograniczeń tej wolności. Wreszcie trzecia część zawiera refl eksje na temat kształtu administracyjnoprawnej regulacji zgromadzeń w Polsce, obejmujące przede wszystkim zagadnienia definicji zgromadzenia, klasyfikacji zgromadzeń i wreszcie obowiązków organizatora oraz uprawnień porządkowych władz, takich jak np. możliwość rozwiązania zgromadzenia. W pracy wykazano między innymi, że wprawdzie na Ukrainie, podobnie jak w Polsce, wolność zgromadzeń gwarantowana jest konstytucyjnie, ale na tym podobieństwa się kończą. Trudno ocenić pozytywnie brak nowoczesnej ustawy, która zbiorczo regulowałaby zagadnienia zgromadzeń publicznych tak jak polska ustawa Prawo o zgromadzeniach. Wybiórcze stosowanie zupełnie nieprzystających do realiów państwa demokratycznego przepisów uchwalonych jeszcze w ZSRR, w połączeniu z konstytucyjnie wyrażonym prawem sądów do wprowadzania ograniczeń wolności zgromadzeń, sprzyja skrajnej arbitralności podejmowanych rozstrzygnięć, co niewątpliwie narusza istotę wolności. Problemem polskiej administracyjnoprawnej regulacji zgromadzeń są z kolei częste i nie zawsze przemyślane zmiany odpowiednich przepisów. Nie ulega jednak wątpliwości, że Polską regulację prawną można uznać za znacznie dojrzalszą.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kołaczkowski, B., & Sobolieva, K. (2019). Administracyjne ograniczenia wolności zgromadzeń na Ukrainie i w Polsce w świetle uregulowań prawa międzynarodowego - refleksje na temat ukraińskiej drogi do demokracji. Studia Prawa Publicznego, (3(15), 29-60. https://doi.org/10.14746/spp.2016.3.15.2
Dział
Artykuły