Mariusz Wieczorek, Charakter prawny stosunków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 407, ISBN 978-83-8019-788-6.
PDF

Jak cytować

Czechowski, M. (2019). Mariusz Wieczorek, Charakter prawny stosunków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 407, ISBN 978-83-8019-788-6. Studia Prawa Publicznego, (1(25), 171–179. https://doi.org/10.14746/spp.2019.1.25.9

Abstrakt

Marcin Czechowski: Mariusz Wieczorek, Charakter prawny stosunków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 407, ISBN 978-83-8019-788-6.

https://doi.org/10.14746/spp.2019.1.25.9
PDF

Bibliografia

Baran K.W., O zakresie przedmiotowym nauki prawa pracy na tle niepracowniczych stosunków zatrudnienia, w: Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pod red. L. Florka, Ł. Pisarczyka, Warszawa 2011.

Czechowski M., Status prawny szefa służby specjalnej oraz komendanta, szefa i dyrektora generalnego służby umundurowanej, w: Księga pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci Profesora Andrzeja Kijowskiego, pod red. Z. Niedbały, Warszawa 2010.

Czechowski M., Prawny charakter zatrudnienia żołnierzy zawodowych, Toruń 2016.

Czechowski M., Dyferencjacja wewnątrz grupy stosunków służbowych – żołnierze zawodowi a funkcjonariusze formacji umundurowanych i specjalnych, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2016, nr 4.

Kuczyński T., Mazurczak-Jasińska E., Stelina J., System Prawa Administracyjnego, t. 11. Stosunek służbowy, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2011.

Liwo M., Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych, Warszawa 2013.

Maciejko W., Szustakiewicz P., Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, Warszawa 2015.

Szustakiewicz P., Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna, Warszawa 2012.