W sprawie pojęcia wyznaniowej żydowskiej osoby prawnej. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 9 lutego 2007 r., sygn. III CSK 411/06
PDF

Słowa kluczowe

Supreme Court
Jewish religious legal entity
reprivatization
Regulatory Commission
Jewish religious community

Jak cytować

Borecki, P. . (2020). W sprawie pojęcia wyznaniowej żydowskiej osoby prawnej. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 9 lutego 2007 r., sygn. III CSK 411/06. Studia Prawa Publicznego, (1(29), 163–180. https://doi.org/10.14746/spp.2020.1.29.7

Abstrakt

In its judgment of February 9, 2007 (Ref. No. III CSK 411/06), the Supreme Court formulated a narrow interpretation of the concept of a Jewish religious legal entity based on a formal criterion. In practice, the position of the Court has limited on a permanent basis the reprivatization of real estate to the benefit of Jewish communities and the Association of Communes. This reprivatization has been conducted in a narrow scope for over twenty years by the Regulatory Commission for Jewish Religious Communities. The restrictive interpretation that was adopted for the concept of a Jewish religious legal entity is inconsistent with the principle of correct legislation, with the principle of public trust in the state and its law, and in fact with the principle of social justice. Jewish religious communities in a number of areas are treated worse than the largest or oldest Christian churches. This applies in particular to the issue of membership of Jewish religious communities, tax matters or religious foundations. In addition, the interpretation of the Supreme Court does not take into account the historical forms of the organization of Judaism in Poland. On the other hand, the interpretation adopted on a consensus basis by the Regulatory Commission for Jewish Religious Communities in June 1999 is correct. It is functional. The Supreme Court should weigh constitutional principles and opt for this functional interpretation, instead of adopting a formal interpretation.

https://doi.org/10.14746/spp.2020.1.29.7
PDF

Bibliografia

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.

Borecki P., Prawotwórcza i porządkująca funkcja Sądu Najwyższego w sprawach wyznaniowych, „Przegląd Sądowy” 2020, nr 1.

Borecki P., Przyjęcie w poczet członków gminy wyznaniowej żydowskiej. Glosa do wyroku SN z dnia 15 września 2017 r., III CSK 241/16, „Radca Prawny” 2018, nr 1.

Borecki P., Reprywatyzacja nieruchomości na rzecz gmin wyznaniowych żydowskich, „Państwo i Prawo” 2011, z. 9.

Borecki P., Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych, w: Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, pod red. A. Mezglewskiego, Warszawa 2014.

Borecki P., Uwagi o statusie wyznawców judaizmu na ziemiach polskich, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2010, z. 2.

Brzozowski W., Członkostwo w związku wyznaniowym. Glosa do wyroku SN z dnia 15 września 2017 r., III CSK 241/16, „Przegląd Sądowy” 2018, nr 4.

Czohara A., Zieliński T.J., Ustawa o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce. Komentarz, Warszawa 2012.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1, pod red. L. Garlickiego, M. Zubika, Warszawa 2016.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. P. Tulei, Warszawa 2019.

Krawczyk M., Status prawny własności żydowskiej i jej wpływ na stosunki polsko-żydowskie, w: Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, pod red. F. Tycha, M. Adamczyk-Garbowskiej, Lublin 2011.

Kuberska K., Wybrane aspekty organizacyjno-prawne i majątkowe statusu społeczności żydowskiej w II Rzeczypospolitej i w Polsce Ludowej, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2015, t. 7.

Langer T., Państwo a nierzymskokatolickie związki wyznaniowe w Polsce Ludowej, Poznań 1967.

Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011.

Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, t. 1, oprac. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Warszawa 2003.

Przepisy o organizacji gmin wyznaniowych żydowskich, oprac. J. Grynsztejn, I. Kerner, Warszawa 1931.

Stankowski A., Weiser P., Demograficzne skutki Holokaustu, w: Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, pod red. F. Tycha, M. Adamczyk-Garbowskiej, Lublin 2011.

Tomaszewski J., Żydzi, w: Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999.

Walencik D., Regulacja spraw majątkowych gmin wyznaniowych żydowskich, w: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989–2009). Analizy–dyskusje–postulaty, pod red. D. Walencika, Katowice–Bielsko-Biała 2009.

Walencik D., Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w postępowaniu przed Komisją Majątkową, Lublin 2008.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.