Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako podstawowa forma realizacji zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
PDF

Słowa kluczowe

alcohol
prevention
health

Jak cytować

Biniasz-Celka, D. (2020). Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako podstawowa forma realizacji zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Studia Prawa Publicznego, (1(29), 71–93. https://doi.org/10.14746/spp.2020.1.29.4

Abstrakt

The system of preventing and resolving alcohol-related problems used in Poland gives municipalities (gminas), as territorial units, the fundamental role in it. The municipality council is obliged to establish a number of programmes on the basis of the act on municipality self-government, as well as the regulations of other acts, including the Act of 26th October 1982 on Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism (A.U.S.C.A.) of the Municipality Programme for Preventing and Resolving Alcohol-related Problems (LCPP&RAP). The programme takes into account the areas of action listed in Article 41 section 1 of the A.U.S.C.A. and the indications included in the recommendations developed by the National Agency for Resolving Alcohol-related Problems. It should be emphasized that the implementation of tasks in the field of preventing and resolving alcohol-related problems under the programme is part of the strategy for resolving social problems, and takes into account the operational objectives set out in the National Health Programme. The regulations of the A.U.S.C.A. also provide the municipality with
a significant role in implementing actions to tackle alcohol addiction. The actions are taken on three levels by: (1) appointing a local community committee for resolving problems (Article 41 section 3), (2) determining within resolutions the maximum number of permits for the sale of alcoholic beverages and the rules of locating places of sale and serving alcoholic beverages (Article 12 sections 1–3), (3) issuing permits for the sale of alcohol (Article 18 section 1) and monitoring the legitimacy of using these permits (Article 18 section 8). In addition, the LCPP&RAP provides solutions regarding forms, methods and projects undertaken by the municipality. It is important to note that the municipality self-government, as a result of decentralization of the state, has received extensive competence to conduct its own policy on alcohol-related problems, which is why its role is crucial.

https://doi.org/10.14746/spp.2020.1.29.4
PDF

Bibliografia

Auleytner J., Głąbicka K., Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, Warszawa 2000.

Budzisz R., Jaworska-Dębska B., Wlaźlak K., Rola samorządu terytorialnego w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (część pierwsza), „Studia Prawno-Ekonomiczne” Łódź 2009.

Budzisz R., Jaworska-Dębska B., Wlaźlak K., Rola samorządu terytorialnego w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (część druga), „Studia Prawno-Ekonomiczne” Łódź 2009.

Duniewska Z., Górski M., Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Plany, strategie, programy i inne zbliżone formy prawne działania administracji, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005.

Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Prawo administracyjne: pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, pod red. M. Stahl, Warszawa 2004.

Izdebski H., Komentarz do art. 2, w: Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz, pod red. M. Dercza, H. Izdebskiego, T. Reka, Warszawa 2016.

Jaworska-Dębska B., Prawo administracyjne wobec uzależnień, kierunki przemian, w: Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, Warszawa 2008.

Lebowa D., Maciejko W., Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Warszawa 2011.

Łukowska K., Rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz ograniczanie dostępnościalkoholu w gminach i miastach. Przewodnik dla samorządowców, Warszawa 2018.

Łukowska K., Okulicz-Kozaryn K., Budowa gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z wykorzystaniem metody drzewa problemów – drzewa celów, Warszawa 2016.

Malczewski A., Diagnoza problemów alkoholowych w gminach jako obowiązkowy punkt wyjścia dla działań prowadzonych przez samorząd, Kraków 2017.

Nowacka E., Polski samorząd terytorialny, Warszawa 2006.

Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Pojęcie i rodzaje prawnych form działania administracji, w: Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne: pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, pod red. M. Stahl, Warszawa 2004.

Ostaszewski K., Bariery i wyzwania profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży, „Świat Problemów” 2015, nr 1.

Romm R., Problemy związane z alkoholem – pojęcia i metodologia, w: Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne, Warszawa 1986.

Saffer H., Alcohol advertising bans and alcohol abuse: An international perspective, „Journal of Health Economics” 1991, vol. 10, no. 1.

Skrzydło-Niżnik I., Komentarz do art. 2, w: I. Skrzydło-Niżnik, G. Zalas, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz, Zakamycze 2002.

Skrzydło-Niżnik I., Zalas G., Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz, Zakamycze 2002.

Supińska J., Style i instrumenty polityki społecznej, w: Polityka społeczna, pod red. G. Firlit--Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa 2007.

Szmulik B., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 200

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.