Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
PDF

Słowa kluczowe

patient and patient’s rights
health protection
health service
spa treatment
spa treatment center in a health resort

Jak cytować

Jachimowicz-Jankowska, P. . (2020). Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Studia Prawa Publicznego, (1(29), 95–152. https://doi.org/10.14746/spp.2020.1.29.5

Abstrakt

The right to use health services, including spa treatment, is one of the basic patient rights. The specificity of the issues undertaken stems from at least two sources. First of all, patients are a special category of people, because human health, as the highest value possessed by every human being, is subject to legal protection and requires their rights and freedoms are guaranteed. Secondly, spa treatment, which is an integral part of the health care system, corresponds to art. 68 of the Polish Constitution, assuming the fundamental principle according to which every citizen has the right to health care. On the other hand, this treatment means providing health services, which are conducted only in a separate area of the spa commune – a spa and in specially adapted medical entities – spa treatment centers. The study covers the concise genesis of patient rights and the notion of the patient in terms of doctrine and legislation. Moreover, it contains the basic concepts related to spas. Recognition of the health needs of society is associated with a presentation of the individual types of spa treatment centers and spa treatment facilities, as well as the necessary conditions that they should meet. Due to the existing different status of patients in spa treatment institutions, the analysis covers the basis for admission, for referring and qualifying patients to these centers, and also the rules for using services guaranteed in the field of spa treatment. The patient’s right to health services is also examined in the context of using these services. Despite the fact that patients’ interest in this form of treatment increases every year, as is shown by the available data, there are a number of legal and organizational problems related to access to treatment as part of spa services.

https://doi.org/10.14746/spp.2020.1.29.5
PDF

Bibliografia

Boratyńska M., Konieczniak P., Prawa pacjenta, Warszawa 2001.

Bujny J., Prawa pacjenta. Między autonomią a paternalizmem, Warszawa 2007.

Bukowska J., Prawne formy działania administracji, w: Nauka administracji, pod red. Z. Cieślaka, Warszawa 2017.

Celińska-Grzegorczyk K., Glosa do uchwały z dnia 16 grudnia 2013 r., II GPS/13, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2014, nr 5.

Chorąży K., Kmiecik Z., Wydawanie zaświadczeń – kwestie nie rozstrzygnięte w literaturze, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 6.

Chorąży K., Kmiecik Z., Zaświadczenia według kodeksu postępowania administracyjnego a inne akty potwierdzające, w: Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Przemyśl 2000.

Cienkowski M., Wołowiec T., Opłata miejscowa i uzdrowiskowa jako daniny pobierane w miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych, „Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie” 2014, nr 4(45).

Dercz M., Izdebski H., Organizacja ochrony zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodawstwa, Warszawa–Poznań 2001.

Dercz M., Izdebski H., Rek T., Prawo publiczne ochrony zdrowia, pod red. M. Dercza, Warszawa 2013.

Dercz M., Rek T., Prawa dziecka jako pacjenta, Warszawa 2003.

Dercz M., Rek T., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2011.

Dercz M., Rek T., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2014.

Dercz M., Rek T., Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz, Warszawa 2007.

Fiałkiewicz, M. Starzewska, Uzdrowiska dolnośląskie i ich okolice, Wrocław 1975.

Fijałek J., Indulski J., Opieka zdrowotna w Łodzi do roku 1845. Studium organizacyjno-prawne, Łódź 1990.

Halik J., Możliwości instytucjonalnej ochrony praw pacjenta w Polsce, w: Prawo do opieki zdrowotnej w systemie gospodarki rynkowej, pod red. M. Safjana, Warszawa 1993.

Halik J., Społeczeństwo polskie wobec opłat za niektóre świadczenia służby zdrowia, „Antidotum” 1992, nr 4.

Hołub G., Pacjent jako osoba, w: Bioetyka w zawodzie lekarza, pod red. W. Chańskiej, J. Hartmana, Warszawa 2010.

Indulski J., Dawydzik L., Powszechne ubezpieczenie zdrowotne – ograniczenia i problemy, „Zdrowie Publiczne” 1997, nr 12.

Iwiński, Zmiany w leczeniu w uzdrowiskach, „Gazeta dla Pacjenta”. Dwumiesięcznik Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, Rok IX, 2019, nr 2.

Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002.

Jankowska P., Szczególny charakter gmin uzdrowiskowych, w: Prawo i Administracja, t. 9, pod red. K. Wojtczak, Piła 2010.

Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006.

Jończyk J., Strony i stosunki powszechne ubezpieczenia zdrowotnego, „Prawo i Medycyna” 2005, nr 1.

Karkowska D., Prawa Pacjenta, Warszawa 2004.

Karkowska D., Prawa pacjenta, Warszawa 2009.

Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2012.

Kempińska-Mirosławska B., Przekształcenia systemowe. Transformacja systemu ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa 1998.

Kędziora R., Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 1999.

Kruczek Z., Weseli A., Uzdrowiska karpackie, Kraków 1987.

Kulesza E., Uwagi do projektu ustawy o zasadach świadczeń gwarantowanych przez państwo ze środków publicznych, „Antidotum” 1994, nr 11.

Lach D.E., Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011.

Lenio P., Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia, Warszawa 2018.

Leoński Z., Komentarz do art. 1–19, w: Z. Leoński, K. Wojtczak, Komentarz do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, Warszawa–Poznań 1993.

Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2000.

Machulak G., Komentarz do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Warszawa 2010.

Maśkiewicz M., Spojrzenie na budżet ochrony zdrowia, „Zdrowie Publiczne” 1993, nr 8.

Michalska-Badziak R., Ochrona zdrowia. Zagadnienia ogólne, w: Prawo administracyjne materialne, pod red. Z. Duniewskiej, B. Jaworskiej-Dębskiej, M. Stahl, Warszawa 2014.

Nesterowicz M., Prawo medyczne, Toruń 2000.

Nesterowicz M., Prawo medyczne, Toruń 2007.

Nesterowicz M., Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 1998 r., III CKN 741/98, OSN 6/1999, poz. 112. Glosa, „Prawo i Medycyna” 2000, nr 6–7.

Nosko J., Promocja zdrowia i ochrona zdrowia jako zadania własne samorządu terytorialnego, cz. 1, „Zdrowie Publiczne” 2000, nr 4.

Nosko J., Promocja zdrowia i ochrona zdrowia jako zadania własne samorządu terytorialnego, cz. 2, „Zdrowie Publiczne” 2000, nr 5.

Nowak-Kubiak J., Łukasik B., Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Warszawa 2010.

Orzechowski K., Uwagi w sprawie ubezpieczeniowego charakteru ubezpieczenia zdrowotnego, w: Finansowanie ochrony zdrowia po reformie – ujęcie regionalne, pod red. M. Węgrzyn, Wrocław 2003.

Paszkowska M., Uzdrowiska w systemie ochrony zdrowia, Warszawa 2017.

Pietraszewska-Macheta, Komentarz do art. 15, w: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, pod red. A. Pietraszewskiej-Machety, Warszawa 2016, LEX/el.

Piotrowski J., Zabezpieczenie społeczne, Warszawa 1966.

Ponczek D., Prawa pacjenta w Polsce, Łódź 1999.

Promotion of the Rights of patients in Europe, Kluwer Law International 1995.

Sanetra W., Stosunki z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego – jedność w różnorodności, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2001, nr 3.

Słownik języka polskiego, t. 1 Warszawa 1978.

Słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 1979.

Sygit M., Zdrowie publiczne, Warszawa 2010.

Tyczka S., Ponikowska I., Człowiek, pogoda, klimat, Warszawa 1978.

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, pod red. E. Zielińskiej, Warszawa 2008.

Węcłowicz-Bilska E., Uzdrowiska polskie. Zagadnienia programowo-przestrzenne, Kraków 2008.

Włodarczyk C., Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej, Kraków 1998.

Wojtczak A., Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, Warszawa 2009.

Wojtczak K., Administracyjnoprawna reglamentacja wolnych zawodów, w: Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, pod red. Z. Leońskiego, Poznań 1998.

Wojtczak K., Komentarz do art. 20–26, w: Z. Leoński, K. Wojtczak, Komentarz do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, Warszawa–Poznań 1993.

Wojtczak K., Kompetencje i zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia ludzi, „Studia Prawa Publicznego” 2018, nr 3(23).

Wojtczak K., Rozważania nad pojęciem pacjenta, w: Jednostka w demokratycznym państwie prawa, pod red. J. Filipka, Bielsko-Biała 2003.

Wołowiec T., Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym a obowiązek poboru opłaty uzdrowiskowej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 1.

Zimna T., Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2007.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.