Ograniczenia dopuszczalności złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy przed sądem administracyjnym
PDF

Słowa kluczowe

right to a fair trial
admission of application for the right to assistance
exemption from court costs
court-appointment of legal representative
evident groundlessness of the complaint

Jak cytować

Talaga, R. . (2020). Ograniczenia dopuszczalności złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy przed sądem administracyjnym. Studia Prawa Publicznego, (4 (32), 87–108. https://doi.org/10.14746/spp.2020.4.32.4

Abstrakt

The right to a fair trial remains a common heritage of European legal culture. Such a standard has been guaranteed under the functioning system of human rights. Equally, the right to a fair trial was confirmed in the Constitution of the Republic of Poland. It does not mean unlimited access to justice without bearing the costs of the initiated proceedings. As a result, mechanisms were created to bear the costs of proceedings and to release certain categories of citizens from such an obligation. In proceedings before administrative courts, it is possible to apply for the right to assistance in order to maintain the right to judicial control of public administration activities. However, the relevant request from the person involved is subject to certain formal requirements. Among other things, it should be submitted using the appropriate official form, and the information contained therein may also indicate the manner in which the request was submitted. An application for granting the right to assistance may be submitted in the course of court proceedings or before their initiation. However, such a statutory definition of the moment for submitting an application for the right to assistance requires clarification. In fact, such a request
cannot be made before the individual has been entitled to submit the appropriate appeal to the administrative court. Failure to comply with such a requirement results in the fact that the application submitted for the right to assistance does not generate any legal effects. A person applying for aid from the state is not yet obliged to bear court costs. There is also no need to provide such persons with professional legal assistance in proceedings before administrative authorities. This situation makes it impossible to grant the right to assistance due to the systemic limitations. In effect, such a procedure under the application for granting the right to assistance is discontinued as being deemed redundant. Moreover, premature submission of an application for the right to assistance may also reveal additionally that the substantive examination of the complaint or objection is inadmissible.

https://doi.org/10.14746/spp.2020.4.32.4
PDF

Bibliografia

Borkowski J., Komentarz do art. 49 k.p.a., w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, pod red. B. Adamiak, J. Borkowskiego, Warszawa 2011.

Chlebny J., Sądowa kontrola administracji w świetle rekomendacji Rady Europy, „Państwo i Prawo” 2005, z. 12.

Czeszejko-Sochacki Z., Prawo do sądu w świetle Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1997.

Dauter B., Komentarz do art. 63 p.p.s.a., w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. B. Dautera, B. Gruszczyńskiego, A. Kabata, M. Niezgódki-Medek, Warszawa 2006.

Dauter B., Prawo pomocy, „Przegląd Podatkowy” 2007, nr 1.

Dauter B., Pojęcie bezzasadności skargi w: Koszty postępowania w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, pod red. S. Babiarza, B. Dautera, M. Niezgódki-Medek, Warszawa 2007.

Dobosz P., Procedury administracyjne, model sądownictwa administracyjnego a „prawo pomocy”, w: Polski model sądownictwa administracyjnego, pod red. J. Stelmasiaka, J. Niczyporuka, S. Fundowicza, Lublin 2003.

Grzymisławska-Cybulska M., Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element realizacji prawa do sądu, Warszawa 2013.

Grzymisławska-Cybulska M., Zakres podmiotowy i przedmiotowy wniosku o przyznanie prawa pomocy osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2007, nr 1.

Hanusz A., Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2006 r., II FZ 488/06, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2007, nr 4, poz. 45.

Hanusz A., Warunki kontradyktoryjności w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 7–8.

Harczuk J., Zwroty szacunkowe jako przesłanka przyznania prawa pomocy, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2007, nr 5–6. Hauser A., Prawo jednostki do sądu europejskiego, Warszawa 2017.

Jagielska M., Jagielski J., Gołaszewski P., Komentarz do art. 247 p.p.s.a., w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. R. Hausera, M. Wierzbowskiego, Warszawa 2017.

Jagielska M., Jagielski J., Gołaszewski P., Komentarz do art. 249a p.p.s.a., w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. R. Hausera, M. Wierzbowskiego, Warszawa 2017.

Jagielski J., Jagielska M., Gołaszewski P., Komentarz do art. 243 p.p.s.a., w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. R. Hausera, M. Wierzbowskiego, Warszawa 2017.

Jakubowski A., Glosa do uchwały NSA z dnia 5 grudnia 2011 r., II OPS 1/11,„Samorząd Terytorialny” 2012, nr 3.

Kabat A., Skarga do sądu administracyjnego na decyzję Komisji Nadzoru Bankowego (zagadnienia wybrane), „Prawo Bankowe” 2004, nr 12.

Kaligowska L., Madej A., Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym – zagadnienia wybrane, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 9.

Karcz G., Glosa do postanowienia NSA z dnia 19 grudnia 2012 r., II OZ 1120/12, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 6.

Kmieciak Z.R., Zakaz skargi do NSA w przedmiocie stypendium naukowego. Glosa do postanowienia SN z dnia 5 stycznia 2001 r., III RN 45/00, „Państwo i Prawo” 2002, z. 10.

Knysiak-Molczyk H., Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2005 roku, II FZ 653/05, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006, nr 9, poz. 103.

Knysiak-Molczyk H., Prawo pomocy w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, „Przegląd Sądowy” 2003, nr 11–12.

Knysiak-Sudyka H., Komentarz do art. 243 p..p.s.a., w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. T. Wosia, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańskiej, Warszawa 2016.

Kowalska M., Malmuk-Cieplak A., Stosowanie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, „Przegląd Sądowy” 2006, nr 9.

Kowalski M., Prawo pomocy w systemie ochrony praw człowieka, Warszawa 2013.

Kowalski M., Rozstrzyganie w przedmiocie prawa pomocy, w: Metodyka pracy w sądach administracyjnych, pod red. R. Hausera, J. Drachala, Warszawa 2018.

Kubiak A., Konstytucyjna zasada prawa do sądu w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Łódź 2006.

Łętowska E., O definicji prawa do sądu, „Państwo i Prawo” 2002, z. 12.

Mądrzak H., Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw człowieka (studium na tle polskiego prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego materialnego i procesowego), w: Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, pod red. L. Wiśniewskiego, Warszawa 1997.

Mikosz R., Konsekwencje uwzględnienia przez organ administracji publicznej skargi wniesionej do sądu administracyjnego (zagadnienia wybrane), w: Ius et Lex. Księga jubileuszowa profesora Andrzeja Kabata, Olsztyn 2004.

Mikosz R., Skutki prawne uwzględnienia przez organ administracji publicznej skargi wniesionej do sądu administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2007, nr 5–6.

Mikosz R., Zirk-Sadowski M., Granice prawa do sądu administracyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2007, nr 3.

Niezgódka-Medek M., Komentarz do art. 243 p.p.s.a., w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. B. Dautera, A. Kabata, M. Niezgódki-Medek, Warszawa 2016.

Niezgódka-Medek M., Komentarz do art. 247 p.p.s.a., w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. B. Dautera, B. Gruszczyńskiego, A. Kabata, M. Niezgódki-Medek, Warszawa 2011.

Nita B., Bezpośrednie stosowanie konstytucji a rola sądów w ochronie konstytucyjności prawa, „Państwo i Prawo” 2002, z. 9.

Nowicki M.A., Europejski Trybunał Praw Człowieka. Orzecznictwo, t. 1: Prawo do rzetelnego procesu sądowego, Kraków 2001.

Piątek W., Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego, Warszawa 2015.

Piłaszewicz M., Systemowe ograniczniki orzekania w przedmiocie prawa pomocy, w: Zadania referendarza sądowego w praktyce. Zagadnienia wybrane, „Materiały Szkoleniowe Naczelnego Sądu Administracyjnego” nr 49, Warszawa 2018.

Radecki G., Wniosek o przyznanie prawa pomocy złożony przed wpłynięciem skargi do sądu administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2009, nr 4.

Scheuring K., Ochrona praw jednostek w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi, Warszawa 2007.

Strzępek Ł., Wniosek o przyznanie prawa pomocy oraz udzielenie ulg dotyczących należności sądowych, w: Pisma procesowe stron w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, orzecznictwo, wzory, pod red. R. Mikosza, Warszawa 2008.

Tarno J.P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2008.

Trela A., Grzymisławska-Cybulska M., Rozpoznawanie wniosków o przyznanie prawa pomocy osobom fizycznym w praktyce sądów administracyjnych, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2006, nr 3.

Woś T., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2007.

Zaborniak P., Wybrane kwestie stosowania prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2006, nr 4–5.

Zieliński A., Komentarz do art. 114 k.p.c., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1–505(14), t. 1, pod red. A. Zielińskiego, Warszawa 2005.

Zieliński A., Postępowanie przed NSA w świetle „prawa do sprawiedliwego procesu sądowego”, „Państwo i Prawo” 2009, z. 2.

Zieliński A., Prawo do sądu a struktura sądownictwa, „Państwo i Prawo” 2003, z. 4.