Zakład lecznictwa uzdrowiskowego. Część 1. Podstawowe pojęcia oraz prawne aspekty organizacji i działalności tego typu zakładów jako podmiotów leczniczych

Main Article Content

Paulina Jachimowicz-Jankowska

Abstrakt

A health resort treatment facility is a particular medical entity that performs therapeutic activities because it is located in a health spa resort municipality which has the status of a spa health resort. Only the spa health resort municipality implements its own tasks related to the maintenance of health spa functions, and creates the conditions for this type of health facility to function and to develop the municipal infrastructure in order to meet the needs of people staying in the municipality for spa resort treatment. The basic, but not the sole, purpose of establishing and maintaining a health resort treatment facility is medical activity consisting in providing spa patients with health services performed as part of spa treatment integrated into the health care system. The study focuses on how the definition of this type of facility has evolved in the legislation and the directions of changes that have occurred as a consequence of the change in the legal status, as well as other important terms referring directly to the spa treatment facility. The presentation of its various types and tasks performed by these establishments enables the identification of numerous interpretation problems related to their qualification. Due to the diversified ownership structure of these medical entities, reference is made to their organizational and legal forms, with a demonstration of the possible consequences that result from transforming these establishments into health resort companies. The current epidemic in Poland allows the scope of limitations in the operation of spa treatment facilities to be shown and, consequently, changes in the organization of some types of these facilities.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jachimowicz-Jankowska, P. (2020). Zakład lecznictwa uzdrowiskowego. Część 1. Podstawowe pojęcia oraz prawne aspekty organizacji i działalności tego typu zakładów jako podmiotów leczniczych. Studia Prawa Publicznego, (4 (32), 151-200. https://doi.org/10.14746/spp.2020.4.32.6
Dział
Artykuły
Biogram autora

Paulina Jachimowicz-Jankowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Paulina Jachimowicz-Jankowska, mgr. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, janpkows@amu.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-6061-1220

 

Bibliografia

 1. Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa–Kraków 1994.
 2. Bujny J., Prawa pacjenta. Między autonomią a paternalizmem, Warszawa 2007.
 3. Burzyński T., Golba J., Pyka J., Szymańczyk J., Analiza przekrojowa wybranych zagadnień związanych z turystyką uzdrowiskową, Krynica–Kraków 2004.
 4. Chmielnicki P., Zakłady administracyjne w Polsce. Ustrój wewnętrzny, Warszawa 2008.
 5. Czarnecki S., Ograniczenie wolności działalności gospodarczej w obszarze uzdrowisk, w: Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – w ujęciu prawa publicznego oraz prawa prywatnego, pod red. L. Bieleckiego, J. Mojaka, A. Żywickiej, Lublin 2017.
 6. Dąbek D., Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz–Kraków 2003.
 7. Dercz M., Izdebski H., Rek T., Prawo publiczne ochrony zdrowia, pod red. M. Dercza, Warszawa 2013.
 8. Dercz M., Izdebski H., Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodawstwa, Warszawa–Poznań 2001.
 9. Dercz M., Izdebski H., Prywatyzacja w opiece zdrowotnej. Jak prywatyzować samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w świetle obowiązujących przepisów, Warszawa 2001.
 10. Dercz M., Komentarz do art. 16–17, w: M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2014.
 11. Dercz M., Komentarz do art. 1, w: M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2019.
 12. Dercz M., Komentarz do art. 1–4, w: M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2014.
 13. Dercz M., Komentarz do art. 2, w: M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2012.
 14. Dercz M., Komentarz do art. 6–13, w: M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2012.
 15. Dercz M., Komentarz do art. 6–13, w: M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności, leczniczej. Komentarz, Warszawa 2014.
 16. Dercz M., Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia, Warszawa 2005.
 17. Dercz M., T. Rek, Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz, Warszawa 2007.
 18. Dercz M., Zagadnienia wstępne, w: M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2019.
 19. Dryglas D., Proces budowy strategii zarządzania zmianą gospodarczą na przykładzie Krynicy-Zdroju, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 2014, nr 28.
 20. Dryglas D., Wpływ regulacji prawno-organizacyjnych na sytuację ekonomiczną zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2013, nr 3(23).
 21. Dudkiewicz E., Englart S., Wymiarowanie instalacji wodociągowej w zakładach przyrodoleczniczych, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” 2013, nr 5.
 22. Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2019 roku, GUS, Warszawa 2020. Encyklopedia Powszechna PWN, t. 3, Warszawa 1975.
 23. Fułek W., Sopot jako miejscowość uzdrowiskowa a strategia rozwoju, „Rocznik Sopocki” 2000–2002, nr 15.
 24. Gałązka M., Status pacjenta. Pojęcie pacjenta, w: Instytucje Prawa Medycznego. System Prawa Medycznego, t. 1, pod red. M. Safjana, L. Boska, Warszawa 2018.
 25. Hadzik A., Szromek A., Prywatyzacja zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i jej implikacje społeczne, „Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie” 2012, nr 61.
 26. Informacja o wynikach kontroli przekształceń własnościowych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, NIK, Warszawa 2002.
 27. Informacja o wynikach kontroli realizacji strategii prywatyzacji uzdrowiskowych spółek Skarbu Państwa, NIK, Warszawa 2010.
 28. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna – zagadnienia ogólne, Warszawa 1999.
 29. Jachimowicz-Jankowska P., Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, „Studia Prawa Publicznego” 2020, nr 1(29).
 30. Janiszewska B., Pojęcie świadczenia zdrowotnego, w: Instytucje Prawa Medycznego. System Prawa Medycznego, t. 1, pod red. M. Safjana, L. Boska, Warszawa 2018.
 31. Januszewska M., Proces prywatyzacji przedsiębiorstw uzdrowiskowych w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 303.
 32. Karbowiak K., Perspektywy rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polsce, „Europa Regionum” 2015, nr 24.
 33. Karkowska D., Ustawa o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2012.
 34. Kaźmierczak A., Infrastruktura uzdrowiskowa w latach 1989–2012 ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska – problemy z jej wykorzystaniem po transformacji ustrojowej i nowe szanse rozwoju, w: Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim, pod red. B. Płonki-Syroki, A. Kaźmierczak, Wrocław 2013.
 35. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2000.
 36. Kruczek Z., Weseli A., Uzdrowiska karpackie, Kraków 1987.
 37. Leoński Z., Komentarz do art. 1–19, w: Z. Leoński, K. Wojtczak, Komentarz do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, Warszawa 1993.
 38. Leoński Z., Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009.
 39. Michalska-Badziak R., Podmioty administrujące, w: Prawo administracyjne. Pojęcia,
 40. instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, pod red. M. Stahl, Warszawa 2013.
 41. Mirek J., Organizacyjno-prawne aspekty lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2013, nr 3(23).
 42. Nosko J., Pojęcie świadczenia zdrowotnego w świetle uregulowań prawnych, „Zdrowie Publiczne” 1999, nr 10.
 43. Nowakowski E., Wymagania prawne dla obiektów uzdrowiskowych, „Rynek Instalacyjny” 2008, nr 1–2.
 44. Ochendowski E., Zakład administracyjny jako podmiot administracji państwowej, Poznań 1969.
 45. Publiczne prawo gospodarcze, pod red. J. Olszewskiego, Warszawa 2015.
 46. Rek T., Komentarz do art. 69–82, w: M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2014.
 47. Safjan D., Zakład opieki zdrowotnej – zagadnienia organizacyjnoprawne, „Antidotum” 1992, nr 5.
 48. Stoner J., Kierowanie, Warszawa 1997.
 49. Surówka A., Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 3.
 50. Szromek A.R., Działalność turystyczno-lecznicza Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowego, Kraków 2011.
 51. Szydło M., Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005.
 52. Śniecikowski W., Administracyjnoprawne formy działania zakładu opieki zdrowotnej (wybrane zagadnienia), „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 4.
 53. Trybka W., Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza (wybrane zagadnienia), „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2018, nr 167.
 54. Trzciński J., Komentarz do art. 68, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2002.
 55. Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.
 56. Walasek-Walczak U., Komentarz do art. 3, w: Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, pod red. F. Grzegorczyka, Warszawa 2013.
 57. Wierzbowski M., Wiktorowska A., Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego, w: Prawo administracyjne, pod red. M. Wierzbowskiego, Warszawa 2017.
 58. Włodarczyk C., Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej, Kraków 1998.
 59. Wojtczak K., Komentarz do art. 20–26, w: Z. Leoński, K. Wojtczak, Komentarz do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, Warszawa 1993.
 60. Wojtczak K., Rozważania nad pojęciem pacjenta, w: Jednostka w demokratycznym państwie prawa, pod red. J. Filipka, Bielsko-Biała 2003.
 61. Wołowiec T., Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym a obowiązek poboru opłaty uzdrowiskowej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 1.
 62. Wołowiec T., Wpływ ograniczeń administracyjno-prawnych na rozwój polskich gmin uzdrowiskowych, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 1.
 63. Wyszkowska Z., Michalska A., Zarządzanie zasobami pracy w szpitalu, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management” 2011, nr 38.
 64. Zacharko L., Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studia administracyjnoprawne, Katowice 2000.
 65. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 r., GUS, Warszawa–Kraków 2020.
 66. Ziemba J., Możliwości poprawy sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w świetle aktualnego stanu prawnego i projektowanych zmian, „Prawo i Medycyna” 2004, nr 16.
 67. Ziółkowski M., Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, t. 77, z. 1.