Cele wspierania inwestycji w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych oraz w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji

Main Article Content

Abstrakt

The recently introduced regulations of the New Investment Promotion Act of 10 V 2018 are in line with the trend of the economic legislator’s actions aimed at modernizing the Polish economy and are a direct continuation of the modernization processes initiated by the Act of 20 X 1994 on Special Economic Zones. The legal regulations analyzed in the article constitute an attempt to adjust legal instruments to the changing social and economic reality. The economic administration’s wider use of the legal instruments set out in the New Investment Promotion Act can contribute to faster economic recovery from the crisis caused by the COVID-19 pandemic. The analysis in this article compares the objectives of the New Investment Promotion Act with those of the Act on Special Economic Zones. The research carried out allows the conclusion that the legislator has significantly modernized the objectives of granting support in the New Investment Promotion Act in relation to the objectives indicated in the Act on special economic zones. At the same time, it was decided not to repeal the Act on Special Economic Zones. The reasons for this decision were the continuation of validity of permits issued under the Act on Special Economic Zones, and performance by entities managing Special Economic Zones of tasks specified in the New Investment Promotion Act. As in the Act on Special Economic Zones, the emphasis is placed on issues related to economic transformation, just as in the New Investment Promotion Act the emphasis is placed on the implementation of objectives related to building an innovative, knowledge-based economy. The objectives of the New Investment Promotion Act should be directly expressed in the Act, although the Act on supporting new investments refers many times to strategic documents in the field of development policy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sancewicz, P. (2021). Cele wspierania inwestycji w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych oraz w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji. Studia Prawa Publicznego, (1(33), 55-73. https://doi.org/10.14746/spp.2021.1.33.3
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Czerniak A., Nowe SSE, czyli co zmieniło się po wejściu w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, „Przegląd Podatkowy” 2019, nr 6.
 2. Czerwińska E., Specjalne strefy ekonomiczne w świetle negocjacji z UE, Kancelaria Sejmu RP, Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 751a, Warszawa 2000.
 3. Durski A., Korzyści ze specjalnej strefy ekonomicznej, „Handel Zagraniczny” 1988, nr 8.
 4. Grabowski J., Specjalne strefy ekonomiczne. Charakterystyka prawna, „Studia Iuridica” 1996, nr 32.
 5. Horubski K., Charakter prawny zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej uprawniającego do korzystania z pomocy publicznej, w: Środki prawne publicznego prawa gospodarczego, pod red. L. Kieresa, Wrocław 2007.
 6. Horubski K., Spółka zarządzająca specjalną strefą ekonomiczną jako podmiot administracji publicznej, w: Prawne aspekty prywatyzacji, pod red. J. Blicharz, Wrocław 2012.
 7. Jurczyk Z., Specjalne strefy ekonomiczne w świetle kontroli pomocy publicznej sprawowanej przez Komisję Europejską, „Prawo Unii Europejskiej” 2004, nr 9.
 8. Kędra E., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako forma pomocy regionalnej państwa, w: Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego, pod red. S. Pikulskiego, W. Pływaczewskiego, J. Dobkowskiego, Olsztyn 2002.
 9. Kokocińska K., Podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw – nowe zadania państwa, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2006, nr 12.
 10. Michaliszyn A., Pośniak A., Specjalne strefy ekonomiczne po 1 maja 2004 r., „Przegląd Podatkowy” 2004, nr 5.
 11. Michalski M., Patrzek L., Sadowski R., Prowadzenie działalności na terenie s.s.e. i poza nią a wymóg stosowania przepisów o cenach transferowych, „Przegląd Podatkowy” 2009, nr 7.
 12. Mika J.F., Piekarz R., Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, Wrocław 2012.
 13. Ofiarska M., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Zagadnienia publicznoprawne, Szczecin 2000.
 14. Otawski P., O koncepcji obszaru specjalnego, w: Prawo i administracja, t. 2, pod red. R. Budzinowskiego, Piła 2003.
 15. Owczarski M., Specjalne strefy ekonomiczne, Katowice 1997.
 16. Pięta-Mintus R., Truskolawski A., Specjalne Strefy Ekonomiczne – instrument promowania inwestycji poprzez zwolnienia podatkowe, „Przegląd Podatkowy” 2009, nr 1.
 17. Popowska B., Wieloznaczność terminu „zezwolenie” w świetle ustawodawstwa gospodarczego, w: Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego Warszawa-Dębe 23–25 września 2002 r., pod red. Z. Cieślaka, Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2003.
 18. Rydlichowski M., Wetoszka D., Art. 3, w: Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych. Komentarz, https://sip.lex.pl/#/commentary/587401426/198866 (dostęp: 1 I 2021).
 19. Sancewicz P., Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ustalania ceny między jednostką strefową a pozastrefową, „Kwartalnik Prawo – Społeczeństwo – Ekonomia” 2015, nr 4.
 20. Sancewicz P., Wspieranie działalności innowacyjnej w świetle aktów normatywnych wydawanych przez instytucje unijne oraz aktów polityki unijnej, z uwzględnieniem prawa polskiego, „Kwartalnik Prawo – Społeczeństwo – Ekonomia” 2019, nr 3.
 21. Sancewicz P., Wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej, w: Prawo i administracja, t. 9, pod red. K. Wojtczak, Piła 2010.
 22. Sancewicz P., Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej z uwzględnieniem procedur udzielania pomocy publicznej, w: Swoistość procedur publicznego prawa gospodarczego, pod red. B. Popowskiej, Poznań 2013.
 23. Specjalne strefy ekonomiczne – Edycja 2010, pod red. P. Barańskiego, Warszawa 2010.
 24. Standerski D., Ocena Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako nowego modelu rozwoju na tle wcześniejszych strategii gospodarczych, „Studia z Polityki Publicznej” 2017, nr 4.
 25. Szulc R., Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2001, nr 2.
 26. Szydło M., Spółka akcyjna jako podmiot administracji publicznej, „Rejent” 2002, nr 5.
 27. Szydło M., Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005.
 28. Tynel P., Specjalne strefy ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej działalności oraz perspektywy funkcjonowania, Warszawa 2011.
 29. Waligórski M.A., Administracyjnoprawna reglamentacja działalności gospodarczej w tzw. specjalnych strefach ekonomicznych, „Studia Prawnicze” 1997, nr 2.
 30. Zacharko L., Prywatyzacja zadań publicznych a przekształcenia w sferze prawnych form działania administracji (na przykładzie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych), w: Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, pod red. G. Łaszczycy, A. Matana, L. Zacharko, Warszawa 2008.