Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym ze szczególnym uwzględnieniem czynności kontrolno-nadzorczych nad zakładami lecznictwa uzdrowiskowego

Main Article Content

Paulina Jachimowicz-Jankowska

Abstrakt

Spa treatment, which constitutes an integral part of health care, is an organized activity consisting in providing health care services in the field of spa treatment or spa rehabilitation carried out in a spa by spa treatment facilities. In order to ensure the proper and efficient operation of this form of treatment in specially adapted facilities that are medical entities, this treatment is subject to professional supervision. Supervision over health resort treatment entails the control and evaluation of health resort treatment carried out in health resort treatment establishments. This issue is regulated primarily in the Act of 28 July 2005 on spa treatment, health resorts and health resort protection areas and in health resort communes, as well as in the Act of 15 April 2011 on medical activity. The study contains an analysis and evaluation of the legal regulations concerning the supervision of spa treatment. It discusses the basic terms related to spa issues and presents some concepts of control and supervision in terms of the doctrine. Spa supervision is characterized by specific regulations and the degree of complexity. This applies to individual issues that allow the reconstruction of the essence of supervision. These are the supervisory authorities, subject of supervision, the supervised entities, criteria and scope of supervision exercised and legal means of supervision. The authorities supervising the health resort treatment include the Minister of Health, the Voivode, the Minister of National Defense and the Minister of the Interior. In this article, in the analysis of the scope of his competences and control and supervisory powers great attention is paid to the Minister of Health as the central body of government administration in the field of matters belonging to the department of health administration managed by him. Due to the specific nature of supervision of this treatment carried out in the voivodeship, the legal position of the chief physician of the health resort, with whose help the voivode exercises this supervision, was analyzed. Since spa treatment is carried out in spa facilities in a health resort, the study contains the problem of separate control procedurescarried out in this area, within which special attention is paid to internal, management and ad hoc control.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jachimowicz-Jankowska, P. (2021). Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym ze szczególnym uwzględnieniem czynności kontrolno-nadzorczych nad zakładami lecznictwa uzdrowiskowego. Studia Prawa Publicznego, (3(35), 75-112. https://doi.org/10.14746/spp.2021.3.35.3
Dział
Artykuły
Biogram autora

Paulina Jachimowicz-Jankowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Paulina Jachimowicz-Jankowska, dr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, e-mail: janpkows@amu.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-6061-1220.

Bibliografia

 1. Boć J., Kuta T., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984.
 2. Chmielnicki P., Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006.
 3. Dawidowicz W., Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce, Warszawa 1970.
 4. Dercz M., Komentarz do art. 1, w: M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2019.
 5. Dercz M., Komentarz do art. 100–113, w: M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2014.
 6. Dercz M., Komentarz do art. 117–122, w: M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2014.
 7. Dolnicki B., Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993.
 8. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kraków 2001.
 9. Dulińska M., Komentarz do działu VI – art. 118–122, w: Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, pod red. F. Grzegorczyka, Warszawa 2013.
 10. Dytko J., Proceduralnoprawna determinacja nadzoru wojewody nad działalnością prawotwórczą organów jednostek samorządu terytorialnego, Wrocław 2013.
 11. Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2007.
 12. Janku Z., Kontrolowanie samorządu terytorialnego, w: Księga jubileuszowa prof. dr. hab. S. Jędrzejowskiego, pod red. W. Szwajdlera, H. Nowickiego, Toruń 2009.
 13. Jaroszyński M., Zimmermann M., Brzeziński W., Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956.
 14. Jędrzejewski S., Nowicki H., Kontrola administracji publicznej, Toruń 1995.
 15. Kledzik P., Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym, w: Szczególny status gminy uzdrowiskowej – z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, pod red. E. Koniuszewskiej, Szczecin 2016.
 16. Kmieciak Z., Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011.
 17. Knosala E., Zarys nauki administracji, Kraków 2005.
 18. Kontrola NIK, Spełnianie wymogów określonych dla uzdrowisk (P/16/091), Nr ewid. 179/2016/P/16/091/LSZ, LSZ.430.003.2016.
 19. Kontrola NIK, Wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym, Nr ewid. 170/2018/P/18/098/LSZ, LSZ.430.003.2018.
 20. Korczak J., Gmina uzdrowiskowa w prawodawstwie polskim, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2018, t. 16, nr 1(1).
 21. Kotarski D., Funkcjonowanie kontroli zewnętrznej i zarządczej w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 42.
 22. Kotarski D., Określanie celów i zadań sanatorium uzdrowiskowego na potrzeby kontroli zarządczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2012, nr 53.
 23. Lang J., Kontrola administracji, w: Prawo administracyjne, pod red. M. Wierzbowskiego, Warszawa 2017.
 24. Lang J., Administracja ochrony zdrowia, w: Prawo administracyjne, pod red. M. Wierzbowskiego, Warszawa 2017.
 25. Leoński Z., Nadzór nad działalnością gminy, Warszawa 1992.
 26. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2002.
 27. Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004.
 28. Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego. Działalność administracji, Warszawa 2001.
 29. Lewandowska K., Lewandowski T., Wprowadzenie, w: iidem, Ustawa o kontroli w administracji rządowej. Komentarz, LEX/el. 2013, https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/komentarze/ustawa-o-kontroli-w-administracji-rzadowej-komentarz-587388086 (dostęp: 10 IX 2021).
 30. Łazutka-Gawęda P., Organizacja i funkcjonowanie polskich gmin uzdrowiskowych, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, „Opinie i Analizy” 2020, nr 50.
 31. Miemiec M., Prewencja i weryfikacja w ramach nadzoru i kierownictwa w ujęciu tradycyjnym, w: Nadzór administracyjny. Od prewencji do weryfikacji, pod red. C. Kocińskiego, Wrocław 2006.
 32. Nowak-Kubiak J., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2012.
 33. Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 1999.
 34. Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.
 35. Olejniczak-Szałowska E., Ustrój administracji państwowej. Terenowa administracja rządowa, w: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, pod red. M. Stahl, Warszawa 2013.
 36. Olejniczak-Szałowska E., Zasady centralizacji i decentralizacji oraz koncentracji i dekoncentracji, w: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, pod red. M. Stahl, Warszawa 2013.
 37. Ponikowska A., Styś A., Iwankiewicz-Rok B., Typowanie głównych parametrów jakości w lecznictwie uzdrowiskowym, Toruń 2001.
 38. Potoczny M., Komentarz do art. 21, w: Ustawa o działalność leczniczej. Komentarz, pod red. F. Grzegorczyka, Warszawa 2013.
 39. Prawo administracyjne, pod red. J. Bocia, Wrocław 2005.
 40. Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, pod red. A. Gryszczyńskiej, Warszawa 2016.
 41. Ryś K., Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia i prawo do szczególnej opieki zdrowotnej, „Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego” 2017, nr 10.
 42. Sikora K., Szczególny status gmin uzdrowiskowych w Polsce, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 23.
 43. Sługocki J., Prawo administracyjne, Kraków 2003.
 44. Starościak J., Elementy nauki administracji, Warszawa 1964.
 45. Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1977.
 46. Starościak J., Zarys nauki administracji, Warszawa 1971.
 47. Sygit B., Wąsik D., Kontrola podmiotów leczniczych, Warszawa 2015.
 48. Szetela P., Rola samorządu terytorialnego w polskim systemie ochrony zdrowia: organizator, podmiot tworzący oraz płatnik, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2015, nr 13(1).
 49. Szewczyk M., Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań 1996.
 50. Szpor A., Kontrola zarządcza a mediacja w administracji publicznej, „Kontrola Państwowa” 2011, nr 5(340).
 51. Szpor G., Martysz C., Wojsyk K., Ustawa o informatyzacji, Warszawa 2015.
 52. Szreniawski J., Wstęp do nauki administracji, Lublin 2004.
 53. Taras W., Środki prawne – pojęcie i podziały, w: K. Chorąży, W. Taras, A. Wróbel, Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2009.
 54. Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.
 55. Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2012.
 56. Urbaniak M., Monitorowanie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Kontrola nad działalnością podmiotów leczniczych, w: Organizacja systemu ochrony zdrowia, seria System Prawa Medycznego, t. 3, pod red. D. Bach-Goleckiej, R. Stankiewicza, Warszawa 2020.
 57. Wierzbowski M., Wiktorowska A., Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego, w: Prawo administracyjne, pod red. M. Wierzbowskiego, Warszawa 2017.
 58. Wiktorowska A., Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002.
 59. Wiktorowska A., Samorząd terytorialny, w: Prawo administracyjne, pod red. M. Wierzbowskiego, Warszawa 2017.
 60. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
 61. Wojtczak K., Kompetencje i zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia ludności, „Studia Prawa Publicznego” 2018, Nr 3 (23).
 62. Wojtczak K., Obsada stanowiska wojewody w przepisach prawnych dawniej i aktualnie obowiązujących, w: Prawo i Administracja, t. 8, pod red. K. Wojtczak, Piła 2009.
 63. Wykaz uzdrowisk wraz z kierunkami leczniczymi, https://www.gov.pl/web/zdrowie/wykaz-uzdrowisk-wraz-z-kierunkami-leczniczymi (dostęp: 10 IX 2021).
 64. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2006.
 65. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2012.
 66. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2014.
 67. Zimna T., Nadzór i kontrola w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, ABC nr 72409, LEXel., https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/komentarze-praktyczne/nadzor-i-kontrola-w-zakladach-lecznictwa-469834457 (dostęp: 10 IX 2021).