Współczesne tendencje w obszarze ochrony konsumentów na rynku usług finansowych z uwzględnieniem regulacji instytucji ochrony konsumentów: Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
PDF

Słowa kluczowe

consumer
client
consumer protection
financial market
institutional consumer protection

Jak cytować

Chashchina, S. (2021). Współczesne tendencje w obszarze ochrony konsumentów na rynku usług finansowych z uwzględnieniem regulacji instytucji ochrony konsumentów: Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Studia Prawa Publicznego, (4 (36), 109–127. https://doi.org/10.14746/spp.2021.4.36.5

Abstrakt

The article deals with some issues related to consumer (client) protection on the financial market. Legal regulations constantly change in this area. New regulations are introduced, which makes the subject of consumer protection very topical and important, especially with many accompanying transactions on the financial market. The multiplicity of legal acts and the influence of European legislation, especially EU regulations, can lead to many misunderstandings in terms of terminology. An attempt was made to clarify the concepts of consumer and client on the basis of Polish legislation. According to numerous amendments to the regulation, the entities on the market using financial services should make efforts to conduct a correct assessment of its legal situation and the possibility of using the help of institutions. The range of protected entities differ depending on the legal act that is analyzed. The author draws attention to the ways in which the legislator created a definition of a protected entity and the areas in which it provides legal protection. The analysis also includes legal provisions concerning the competences of institutions performing consumer protection functions: the Financial Ombudsman and the President of the Office of Competition and Consumers, which is a body specializing in individual consumer matters, and a public administration body. Their competences and roles, which overlap in certain areas, have been the subject of lively discussion for a time. This was due to the proposed draft act of December 2020, the provisions of which abolished the institution of the Financial Ombudsman, and transferred his competences to the President of the Office of Competition and Consumer Protection. The paper presents the direction of legal changes in the institutional area of consumer protection of financial services, the ratio of such actions, as well as the outlined European legislator’s vision of adequate consumer protection.

https://doi.org/10.14746/spp.2021.4.36.5
PDF

Bibliografia

Cyman D., System ochrony klienta na rynku finansowym w Polsce, w: Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym, pod red. J. Monkiewicza, E. Rutkowskiej-Tomaszewskiej, Warszawa 2019.

Dybiński J., Zagadnienia ogólne ochrony inwestora na rynku instrumentów finansowych, w: Prawo instrumentów finansowych, pod red. M. Steca, Warszawa 2016.

Fedorowicz M., Nadzór makroostrożnościowy w Polsce, Poznań 2019.

Hauser R., Stosunek administracyjnoprawny, w: Instytucje prawa administracyjnego. System Prawa Administracyjnego, t. 1, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2015, Legalis.

Iwanicz-Drozdowska M., Konglomeraty finansowe, „Bank i Kredyt” 2007, nr 6.

Jurkowska-Zeidler A., Rzecznik Finansowy: nowa instytucja ochrony klienta na rynku usług finansowych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, t. XXXVIII.

Lissoń P., Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców: ombudsman czy organ administracji rządowej?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, z. 4.

Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002.

Mamczarek M., Ochrona zbiorowych praw i interesów konsumentów, pacjentów oraz pasażerów w transporcie kolejowym, Warszawa 2019.

Nadolska A., Konsument i klient na rynku usług finansowych. Problem zakresu podmiotowego ochrony na rynku finansowym, w: Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym, pod red. J. Monkiewicza, E. Rutkowskiej-Tomaszewskiej, Warszawa 2019.

Rutkowska-Tomaszewska E., Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Warszawa 2013.

Sieradzka M., Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji, Warszawa 2012.

Skoczny T., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Legalis.

Stawicki A., Stawicki E., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2016.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, pod red. K. Kohutka, M. Sieradzkiej, Warszawa 2014