Rozważania nad dopuszczalnością pełnienia funkcji sołtysa przez duchownego Kościoła Katolickiego
PDF

Słowa kluczowe

admissibility of performing public offices by priests
village administrator
Code of Canon Law
principle of autonomy and the mutual independence of state and churches and other religious unions
performing of public authority

Jak cytować

Pańczyk, F. (2021). Rozważania nad dopuszczalnością pełnienia funkcji sołtysa przez duchownego Kościoła Katolickiego. Studia Prawa Publicznego, (4 (36), 129–144. https://doi.org/10.14746/spp.2021.4.36.6

Abstrakt

This article is an analysis of legal admissibility of performing the office of a village administrator by a catholic priest. Despite the fact that this theme has already been a subject of doctrine’s interest, this study distinguish itself from other studies because it is based on a case that took place in practice. That means, obviously, a choice of the Archbishop Sławoj Leszek Głódź for a village administrator of Piaski. Considerations are conducted from three perspectives – commonly applicable law, The Concordat itself and the canonic law. Comparative legal perspective provides a citation of relevant regulations existing in chosen countries. There are also introduced regulations referring to the status of a village administrator in Polish legal order. Conducted considerations allow to conclude that in spite of the fact that Polish commonly applicable law and the Concordat itself strongly emphasize the principle of autonomy and mutual independence of the state and churches and other religious unions, they do not provide for a prohibition of taking over public offices by priests. This case is differently regulated by the Code of Canon Law which directly forbids priests to execute offices connected with performing of public authority. Such offices should involve office of a village administrator, what determines the inadmissibility of performing the office of village administrator by catholic priest.

https://doi.org/10.14746/spp.2021.4.36.6
PDF

Bibliografia

Gałkowski T. CP, Zakaz przyjmowania publicznych urzędów przez duchownych, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2017, nr 4.

Garlicki L. Komentarz do art. 25, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. L. Garlickiego i M. Zubika, t. I, Warszawa 2016 (LEX).

Gołębiowska A., Stępień E., Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich, w: Sołectwo – studium prawnoustrojowe, pod red. A. Gołębiowskiej, P.B. Zientarskiego, Warszawa 2017.

Grabowski M., Prawne aspekty działalności publicznej duchownych, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2018, t. 21.

Janik C., Zasada niezależności i autonomii Państwa i Kościoła w swoim zakresie naczelną zasadą konkordatu, w: Konkordat polski 1993, pod red. M. Winiarczyk-Kossakowskiej, C. Janika, P. Boreckiego, Warszawa 2019.

Jaworska-Dębska B., Komentarz do art. 36, w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2013 (LEX).

Klauziński S., Sławoj Leszek Głódź został sołtysem. „Arcybiskup kpi z prawa kanonicznego”, https://oko.press/arcybiskup-glodz-soltys/ (dostęp: 14 XII 2021).

Krukowski J., Komentarz do kan. 285, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, pod red. J. Krukowskiego, t. 2, księga 2, Poznań 2005.

Lityński A., Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991 czyli Historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików): krótki kurs, Warszawa 2017.

Majer P., Czy duchowny może pełnić funkcję sołtysa?, https://www.ekai.pl/czy-duchowny-moze-pelnic-funkcje-soltysa/ (dostęp: 12 XII 2021).

Olszówka M., Komentarz do art. 25, w: Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, pod red. M. Safjana, L. Boska, Warszawa 2016 (Legalis).

Pietrzak M., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2013.

Stopka A., Księża i polityka – co wolno, a czego nie?, https://pl.aleteia.org/2017/06/13/ksieza-i-polityka-co-wolno-a-czego-nie/# (dostęp: 14 XII 2021).

Stopka A., Mandat dla proboszcza, https://www.gosc.pl/doc/802108.Mandat-dla-proboszcza (dostęp: 12 XII 2021).

Strzała M., Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 kwietnia 1997 r. w sprawie konkordatu ze Stolicą Apostolską i jej znaczenie, w: Konkordat polski 1993, pod red. M. Winiarczyk-Kossakowskiej, C. Janika, P. Boreckiego, Warszawa 2019.

Stych M., Wybrane aspekty prawne statusu sołtysa na przykładzie przeprowadzonych badań empirycznych, „Studia Prawnicze KUL” 2014, nr 4.

Tuleja P., Komentarz do art. 25, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. P. Tulei, Warszawa 2021 (LEX).

Waniewska M., Instytucja sołtysa w okresie samorządu stanowego w Polsce. Aspekty społeczno-prawne, Lublin 2006.