Unijne uwarunkowania publicznego prawa gospodarczego
PDF

Słowa kluczowe

European Union
public economic law
multicentric law system

Jak cytować

Kiczka, K. (2024). Unijne uwarunkowania publicznego prawa gospodarczego. Studia Prawa Publicznego, (1 (45), 9–36. https://doi.org/10.14746/spp.2024.1.45.1

Abstrakt

The aim of the study is to present the influence and importance of European Union law on the development of public economic law in Poland. This impact was undoubtedly very significant – it changed in the pre-accession period and after Poland’s accession to the EU and covered many areas. The science of public economic law has long addressed current issues concerning the impact of EU law as well as the acquis communautaire of the European Union on the subject matter of this particular discipline of jurisprudence. The interest in European (EU) topics affected domestic legal studies as a whole and was, for understandable reasons, also applied by other scientific disciplines from their own respective research perspectives. Even in the previous socio-political-economic system, in the period of the Polish People’s Republic, scholars dealing with current public economic law analyzed systemic and specific (detailed) issues of various types, which is confirmed by a review of the literature. Undoubtedly, this influence of legal norms and the EU acquis, both in the pre-accession period and then in the period of EU membership, has increased significantly and has transformed the legal order. These changes concern both the legal situation of entrepreneurs and the position (status) of public authorities, especially economic administration bodies, and the entire mechanism of implementing the multicentric legal system in the social market economy. Substantive, procedural and organizational norms have been transformed, which at the same time sometimes required a revision of previous research attitudes. However, this has definitely opened up new prospects for scientific cognition and teaching in the university world and significantly influenced economic turnover

https://doi.org/10.14746/spp.2024.1.45.1
PDF

Finansowanie

Publikacja przygotowana w ramach Projektu GOSPOSTRATEG.IX-001G/22: „Opracowanie założeń zintegrowanego systemu gromadzenia i przetwarzania wiedzy ratowniczej dla faz: przygotowania, zapobiegania, reagowania i odbudowy, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności”.

Bibliografia

Banasiński C., Prawne problemy realizacji Układu Europejskiego, „Kontrola Państwowa” 1994, nr 6, s. 36–42.

Banasiński C., Prawo administracyjne gospodarcze, w: Prawo gospodarcze. Aspekty publicznoprawne, pod red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowskiego, Warszawa 2020, s. 19–27.

Bar L., Kształtowanie ordynacji rynkowych. Rozważania w drodze do Wspólnoty Europejskiej, „Państwo i Prawo” 1992, nr 11, s. 36–48.

Biernat S., Działalność gospodarcza poddana reglamentacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (na przykładzie prowadzenia gier hazardowych), w: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa, pod red. K. Kiczki, T. Kocowskiego, W. Małeckiego, Wrocław 2018, s. 413–429. DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.26

Borkowski A., Zagraniczne podmioty działalności gospodarczej, w: A. Borkowski et al., Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2008, s. 197–258.

Cieśliński A., Bobin-Dobrzańska E., Dopuszczalność stosowania środków tymczasowych wobec uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego UE, w: Rządy prawa jako wartość uniwersalna. Księga jubileuszowa Profesora Krzysztofa Wojtowicza, pod red. A. Kozłowskiego, Wrocław 2022, s. 523–542.

Chaba D., Reglamentacja jako funkcja państwa, Kraków 2018.

Chełmoński A., Zasady publicznego prawa gospodarczego, w: Zasady prawa gospodarczego. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Gospodarczego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Sobótka, 10–12 września 1998, pod red. A. Śmiei, Wrocław 1999, s. 43–52.

Długosz T., Kompetencja w publicznym prawie gospodarczym, Warszawa 2021.

Długosz T., Publiczne prawo gospodarcze i polityka gospodarcza, w: Publiczne prawo gospodarcze, pod red. T. Długosza, K. Oplustila, Warszawa 2023, s. 21–43.

Dudzik S., Zasada wyłączności jurysdykcji Wspólnoty Europejskiej w sprawach połączeń przedsiębiorstw a uprawnienia państw członkowskich, „Państwo i Prawo” 1996, nr 4–5, s. 177–187.

Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, t. 1, pod red. J. Sługockiego, Wrocław 2014.

Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, t. 2, pod red. J. Sługockiego, Wrocław 2014.

Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, pod red. Z. Janku et al., Wrocław 2005.

Florek P., Pomoc na rzecz Ukrainy dzięki współpracy OSP Józefów i SGSP, w: Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie, pod red. M. Wojakowskiej, R. Fellnera, R. Pieca, Warszawa 2023, s. 149–176.

Garlicki L., Reczkowicz p. Polsce, czyli o sojuszu europejskich Trybunałów, w: Rządy prawa jako wartość uniwersalna. Księga jubileuszowa Profesora Krzysztofa Wojtowicza, pod red. A. Kozłowskiego, Wrocław 2022, s. 119–132.

Gola J., Gospodarność i efektywność w działaniach organów administracji gospodarczej wobec przedsiębiorców publicznych, Wrocław 2021. DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.13

Grabowski J., Ocena rozprawy doktorskiej K. Kiczki Struktura prawna zezwolenia na utworzenie spółki z udziałem zagranicznym, Wrocław 1997, maszynopis.

Gronkiewicz-Waltz H., Uwarunkowania osiągniecia spójności Konstytucji RP, ustawy o NBP i traktatu lizbońskiego, w: Rządy prawa jako wartość uniwersalna. Księga jubileuszowa Profesora Krzysztofa Wojtowicza, pod red. A. Kozłowskiego, Wrocław 2022, s. 143–158.

Grzybowski M., Rada Ministrów i administracja rządowa a członkostwo Polski w Unii Europejskiej (wybrane zagadnienia konstytucyjne), „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 3, s. 9–20.

Hauser R., Szustkiewicz M., Przepisy ograniczające konkurencję w aktach prawa miejscowego, w: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa, pod red. K. Kiczki, T. Kocowskiego, W. Małeckiego, Wrocław 2018, s. 291–302. DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.19

Horubski K., Charakter prawny zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej uprawniającego do korzystania z pomocy publicznej, w: Środki publicznego prawa gospodarczego, pod red. L. Kieresa, Wrocław 2007, s. 35–48.

Jaroszyński K., Wierzbowski M., Organy regulacyjne, w: System Prawa Administracyjnego, t. 6, Podmioty administrujące, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2011, s. 29–354.

Kieres L., Pojęcie i zakres prawa administracyjnego gospodarczego, w: A. Borkowski et al., Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2003, s. 11–67.

Kieres L., Przedsiębiorcy zagraniczni, w: System Prawa Administracyjnego, t. 8A, Publiczne prawo gospodarcze, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2018, s. 233–273.

Klich G., Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, Warszawa 2016.

Kmieciak Z., Niezależne organy regulacyjne (aspekt prawnoporównawczy), w: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, pod red. J. Bocia, A. Chajbowicza, Wrocław 2009, s. 15–24.

Kokocińska K., Trela A., Publiczne prawo gospodarcze w orzecznictwie, Poznań 2011.

Kosikowski C., Interwencjonizm państwa członkowskiego Unii Europejskiej w gospodarce,

w: Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa

Profesora Tadeusza Kocowskiego, pod red. K. Kiczki, W. Małeckiego, Wrocław 2022, s. 115–122.

Kosikowski C., Problemy harmonizacji polskiego prawa finansowego z prawem Wspólnot Europejskich, „Państwo i Prawo” 1996, nr 4–5, s. 70–79.

Kosikowski C., Wybrane problemy implementacji prawa integracji w polskim prawie finansowym i gospodarczym, w: Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych / The implementation of the law of the European integration in national legal orders, pod red. C. Miki, Toruń 1998, s. 183–205.

Kraśniewski M., Model regulacji gospodarczej rynku kolejowych przewozów pasażerskich. Problematyka prawna, Warszawa 2023.

Królikowska-Olczak M., Podejmowanie działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne w świetle Układu Europejskiego, „Studia Prawno-Europejskie” 1998, t. 3, s. 130–147.

Małecki W., Struktury norm prawnych w publicznym prawie gospodarczym. Układy częściowe znamionowane powiązaniami subordynacji, Warszawa 2023.

Mik C., Agresja Rosji na Ukrainę i jej konsekwencje dla rządów prawa na poziomie międzynarodowym. Szkic problematyki, w: Rządy prawa jako wartość uniwersalna.

Księga jubileuszowa Profesora Krzysztofa Wojtowicza, pod red. A. Kozłowskiego, Wrocław 2022, s. 429–469.

Molski R., Prawne formy ochrony przed subsydiami w wymianie towarowej z zagranicą, „Studia Prawnicze” 2002, nr 3, s. 51–84. DOI: https://doi.org/10.37232/sp.2002.3.3

Pawełczyk M., Prawo konkurencji w systemie publicznego prawa gospodarczego, w: System Prawa Administracyjnego, t. 8B, Publiczne prawo gospodarcze, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2018, s. 669–687.

Piontek E., Prawo konkurencji EWG, Warszawa 1984.

Popowska B., Ochrona prawna podmiotów zagranicznych w świetle ustawodawstwa gospodarczego (ujęcie publicznoprawne), Poznań 1996.

Powałowski A., Przesłanki prawne wsparcia przedsiębiorców, w: Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, pod red. K. Kiczki, W. Maleckiego, Wrocław 2022, s. 159–168. DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.11

Rabska T., Administracja publiczna w świetle integracji z Unią Europejską, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 3, s. 3–11.

Rabska T., Prawo administracyjne a publiczne prawo gospodarcze (kilka dyskusyjnych refleksji), w: Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Bocia, pod red. J. Supernata, Wrocław 2009, s. 583–592.

Raduła M., Prywatyzacja podmiotów leczniczych a prawo do ochrony zdrowia, Wrocław 2021.

Skoczny T., Dostosowanie prawa polskiego do prawa wspólnotowego w zakresie antymonopolowego prawa materialnego, w: Wybrane problemy i obszary dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, pod red. P. Saganka, T. Skocznego, Warszawa 1999, s. 137–238.

Sołtysiński S., Układ o stowarzyszeniu między Polską a Wspólnotami Europejskimi (problematyka prawna i ekonomiczna), „Państwo i Prawo” 1992, nr 6, s. 4–23.

Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.

Szydło M., Konsument, w: System Prawa Administracyjnego, t. 8A, Publiczne prawo gospodarcze, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2018, s. 415–418.

Walaszek-Pyzioł A., Europejska Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki – nowy wymiar europeizacji prawa energetycznego, w: Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, pod red. H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyńskiego, Warszawa 2011, s. 557–567.

Wasilkowski A., Źródła prawa, kompetencje organów Wspólnot Europejskich w zakresie tworzenia prawa, stosowanie prawa wspólnotowego, „Studia Prawnicze” 1996, nr 1–4 (127–130), s. 7–29. DOI: https://doi.org/10.37232/sp.1996.1-4.1

Wierzbowski M., Kryzys ekonomiczny a prawo administracyjne, w: Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Bocia, pod red. J. Supernata, Wrocław 2009, s. 776–780.

Winczorek P., Konstytucja RP a prawo wspólnotowe, „Państwo i Prawo” 2004, nr 11, s. 3–17.

Wyrzykowski M., Legislacja – demokratyczne państwo prawa – radykalne reformy polityczne i gospodarcze, w: Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym, pod red. H. Suchockiej, Warszawa 1992, s. 50–62.

Zdyb M., Przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych w świetle nowej ustawy – Prawo działalności gospodarczej, w: Administracja publiczna u progu XXI wieku.

Prace dedykowane Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji 45-lecia pracy naukowej, Przemyśl 2000, s. 714–723.

Żurawik A., Wykładnia w prawie gospodarczym, Warszawa 2021.