Zachowania polityczne a zachowania wyborcze w dobie kampanii permanentnej

Main Article Content

Łukasz Scheffs

Abstrakt

This paper attempts to define and identify mutual relations between the notion of political behaviors and electoral behaviors. The reference point for their operationalization is the particular time of broadly understood political activity, namely the time of an election campaign (or even a permanent campaign). Political behaviors are approached as any form of individual or group involvement in a political process or in any activity producing political outcomes. In terms of individuals – humans, political behaviors are constituted by a reaction of individuals or social groups to the stimuli rooted in political phenomena and processes. It is important to note that like all conscious human behaviors, also political behaviors result from a particular state of consciousness. A slightly narrower category, provided by what we could call a classical approach, are voters’ electoral behaviors. These concern the relationship between voters and political parties, and they are expressed, for example, by means of the voting act. Understood in this way, political behaviors facilitate gaining knowledge of the electorate and their evolution. This knowledge allows political parties to adopt optimal strategies at the time of elections and in their parliamentary activity. This paper is an attempt at demonstrating that the electorate’s behaviors at the time of a permanent campaign are identical with political behaviors. It is assumed that when the entire political activity boils down to continuous striving for the support of citizens, and the state apparatus – including the decision-making center – is transformed into a tool designed to maintain the popularity of the authorities, all activities in the realm of politics resemble the behaviors that are strictly related to the electoral act.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Scheffs, Łukasz. (2012). Zachowania polityczne a zachowania wyborcze w dobie kampanii permanentnej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 209-222. https://doi.org/10.14746/ssp.2012.2.14
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Opracowania:
 2. Anduiza-Perea E., Invidual characteristics, instytutional incentives and electoral abstention in Western Europe, „European Journal of Political Research” 2002, vol. 41, no 5.
 3. Blumenthal S., The Permanent Campaign, Simon and Schuster, New York 1982.
 4. Bodio T., Polityka jako sztuka bycia wybranym, w: Polska scena polityczna, kampanie wyborcze, red. E. Pietrzyk-Zieniewicz, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2002, „Studia Politologiczne” 2002, vol. 6.
 5. Buć M., Determinanty aktywności politycznej wyborców, „Dialogi Polityczne” 2007, nr 7.
 6. Buttolph-Johnson J., Reynolds H. T., Mycoff J. D., Metody badawcze w naukach politycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 7. Chałubiński M., Socjologia polityki Maxa Webera, w: Współczesne teorie polityki – od logiki do retoryki, red. T. Klementowicz, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2004, „Studia Politologiczne” 2004, vol. 8.
 8. Charnock E. J., George W. Bush and the Permanent Campaign Trail, „The Public Purpose” 2005, vol. III.
 9. Chmielewski T., Uczestnictwo wyborcze a postawy wobec systemu politycznego (na przykładzie elektoratu wrocławskiego), „Studia Polityczne” 2008, nr 8.
 10. Conaghan C., de la Torre C., The Permanent Campaign of Rafael Correa: Making Ecuador’s Plebiscitary Presidency, „The International Journal of Press/Politics” 2008, vol. 13, no 3.
 11. Cześnik M., Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007.
 12. Cześnik M., Partycypacja wyborcza w Polsce 1991–2001, w: System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, red. R. Markowski, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk: Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 2002.
 13. Cześnik M., Uczestnictwo wyborcze: teoretyczne przesłanki, modele wyjaśniania, analizy empiryczne, „Studia Socjologiczne” 2003, nr 2.
 14. Ekiert G., Protest jako forma życia publicznego w Polsce postkomunistycznej 1989–1992, „Studia Socjologiczne” 1994, nr 2.
 15. Garlicki J., Komunikowanie polityczne – od kampanii wyborczej do kampanii permanentnej, w: Strategie i mechanizmy marketingu politycznego, red. J. Garlicki, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010, „Studia Politologiczne” 2010, vol. 16.
 16. Glasgow G., Alvarez R. M., Voting behavior and the electoral context of government formation, „Electoral Studies” 2005, no 24.
 17. Helco H., Campaigning and Governing: A Conspectus, w: The Permanent Campaign and Its Future, red. N. Omstein, T. Mann, AEI & Brookings Institution, Washington 2000.
 18. Jednaka W., Zachowania wyborcze, w: Encyklopedia politologii, t. 3: Partie i systemy partyjne, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Zakamycze, Kraków 1999.
 19. Karwat M., Milanowski W., Działania polityczne jako składnik praktyki społecznej, w: Elementy teorii polityki, red. K. Opałka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.
 20. Lubecki J., Szczegóła L., O Źródłach apatii politycznej w transformującym się społeczeństwie, w: Społeczne uwarunkowania procesu transformacji systemowej w Polsce, red. J. Garlicki, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2007, „Studia Politologiczne” 2007, vol. 11.
 21. McManus-Czubińska C., Miller W. L., Kiedy frekwencja ma znaczenie? Przypadek Polski, w: Populizm a demokracja, red. R. Markowski, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2004.
 22. Potulski J., Socjologia polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 23. Raciborski J., Meandry procesu instytucjonalizacji zachowań wyborczych społeczeństwa polskiego, w: Kultura. Osobowość. Polityka, red. P.
 24. Chmielewski, T. Krauze, W. Wesołowski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002.
 25. Raciborski J., Polska polityka – szkice, Wydawnictwo Akademickie ¯AK, Warszawa 2003.
 26. Raciborski J., Zachowania wyborcze Polaków 1989–2006, w: Wymiary życia społecznego.
 27. Polska na przełomie XX i XXI wieku – wydanie nowe, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007.
 28. Ryszka F., O pojęciu polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 29. Ryszka F., Wstęp do nauki o polityce (Uwagi metodologiczne), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań 1978.
 30. Skarżyńska K., Aktywność i bierność polityczna, w: Podstawy psychologii politycznej, red. K. Skarżyńska, Zysk i S-ka, Poznań 2002.
 31. Sparrow N., Turner J., The permanent campaign. The integration of market research techniques in developing strategies in a more uncertain political climate, „European Journal of Marketing” 2001, vol. 35, no 9/10.
 32. Sroka J., Ku społeczeństwu otwartemu? Czynniki kształtujące zachowania polityczne w Polsce na przykładzie badań elektoratu Dolnego Śląska, w: Polska w dobie przemian. Materiały konferencji naukowej, red. A. Kasińska-Metryka, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004.
 33. Stencel M., Wizerunek kandydatów na urząd prezydenta a osobowość ich wyborców, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
 34. Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK: Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków 1998.
 35. Wiatr J. J., Socjologia polityki, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa 2009.
 36. Wiatr J. J., Socjologia stosunków politycznych, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1980.
 37. Wiatr J. J., Zachowania polityczne: eksperyment a rzeczywistość, „Studia Socjologiczne” 1962, nr 4.
 38. Wiszniowski R., Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego, w: Marketing polityczny w teorii i praktyce politycznej, red. A.W. Jabłoński, L.
 39. Sobkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 40. Wojnicki J., Formalnoprawne aspekty partycypacji politycznej w Europie Środkowo- Wschodniej, „Społeczeństwo i Polityka” 2005, nr 3–4.
 41. Wróbel S., O pojęciu i modelach zachowań wyborczych, w: Polityka: przedmiot badań i formy jej przejawiania się, red. P. Dobrowolski, M. Stolarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.