Ochrona praw kobiet w systemie Rady Europy
PDF

Jak cytować

Wojnowska-Radzińska, J. (2013). Ochrona praw kobiet w systemie Rady Europy. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 37–52. https://doi.org/10.14746/ssp.2013.4.03

Abstrakt

The legal system of the Council of Europe is of crucial importance for the protection of women’s rights and preventing discrimination based on sex. The European Convention on Human Rights constitutes one of the most efficient tools for establishing standards for the protection of women’s rights. Despite the fact that the Convention does not include detailed provisions on protection of women’s rights, it has been adopted and implemented in the spirit of equal rights for men and women and the prohibition of discrimination. The potential power of the Council of Europe in the area of protecting women’s rights is also evidenced by the jurisdiction of the European Court of Human Rights in Strasbourg, which supervises whether the provisions of European Convention on Human Rights are complied with or not. In case any state that is a party to the Convention breaches its provisions, women can lodge individual complaints with the Court, regardless of citizenship.

https://doi.org/10.14746/ssp.2013.4.03
PDF

Bibliografia

Bisztyga A. (2006), Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy, w: B. Banaszak, System ochrony praw człowieka, Kraków.

Buchowska N. (2008a), Międzynarodowe i europejskie standardy ochrony praw kobiet, w: Prawo wobec wyzwań współczesności, t. V, red. B. Guzik, N. Buchowska, P. Wiliński, Poznań.

Buchowska N. (2011b), Stereotypy oparte na płci a dyskryminacja kobiet – aspekty prawno-międzynarodowe, w: Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, red. Z. Niedbała, Warszawa.

Drzewicki K. (2005), Prawa socjalne w Radzie Europy, w: Polska i Rada Europy 1990–2005, red. H. Machińska, Biuro informacji Rady Europy, Warszawa.

Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z dnia 18 grudnia 1979 r., Dz. U. 1982, Nr 10, poz. 71.

Konwencja o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r., Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284.

Konwencja w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z dnia 7 kwietnia 2011 r., http://rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/autoryzowane_tlumaczenie_konwencj_w__ost__0.pdf

Morawska E. H. (2011), Odpowiedzialność państwa za bierność wobec przemocy domowej i dyskryminację jej ofiar – glosa do wyroku ETPCz z 9.06.2009 r. w sprawie Opuz v. Turcja, „Europejski Przegląd Sądowy”, nr 2.

Nowicki M. A. (2006), Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Kraków.

Recommendation 1269(1995) on achieving real progress in women’s rights, http://assembly.cś.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta95/EREC1269.htm.

Recommendation No. R (2000)11 of the Committee of Ministers to member states on action against trafficking in human beings for the purpose of sexual exploitation, 19.05.2000.

Recommendation Rec(2002)5 of the Committee of Ministers to member states on the protection of women against violence, 30.04.2002, https://wcd.cś.int/View-Doc.jsp?id=280915&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383.

Recommendation CM/Rec(2007)17 of the Committee of Ministers to member states on gender equality standards and mechanisms, 21.11.2007, https://wcd.cś.int/ViewDoc.jsp?id=1215219&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&Back-ColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383.asp.

Sękowska-Kozłowska K. (2012), Zakres zobowiązań stron Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, „Studia Prawnicze PAN”, nr 1 (190).

Sprawa D. p. Irlandii, Skarga nr 26499/02, Orzeczenie ETPC z dnia 28 czerwca 2006, http://hudoc.echr.cś.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}.

Sprawa Tysiąc p. Polsce, Skarga nr 5410/03, Orzeczenie ETPC z dnia 20 marca 2007, http://hudoc.echr.cś.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}.

Sprawa Opuz p. Turcji, Skarga nr 33401/02, Orzeczenie ETPC z dnia 9 czerwca 2009, http://hudoc.echr.cś.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}.

Sprawa P. i S. p. Polsce, Skarga nr 57375/08, Orzeczenie ETPC z dnia 30 października 2012, http://hudoc.echr.cś.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}.

Więckiewicz K.,Wykonanie wyroku w sprawie Tysiąc przeciwko Polsce, http://www.federa.org.pl/dokumenty_pdf/sprawaAT/sejm_atysiacc.pdf.

Zielińska E. (2002), Standardy Rady Europy w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn oraz ich wpływ na polską politykę równościową i regulacje prawne, w: Polska w Radzie Europy. 10 lat członkostwa. Wybrane zagadnienia, red. H. Machińska, Ośrodek Informacji Rady Europy, Warszawa.