Rada Federalna i Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej. Specyfika i ewolucja rozwiązań kreowania władzy wykonawczej

Main Article Content

Magdalena Musiał-Karg
Krzysztof Duda

Abstrakt

Switzerland is an example of a state that has adopted specific solutions as regards the election and execution of executive power, which has generated the common conviction that the Swiss Confederation is among the most solid democracies in the world. Recent years have shown, however, that political practice has brought about a significant evolution of Swiss solutions as the distribution of power in the parliament has resulted in the abolition of the ‘magical formula’ that guaranteed the great (and stable) government coalition, and the emergence of initiatives aiming at changing the principles along which executive power is elected in Switzerland. The purpose of considerations presented in this paper is to analyze the specific character of how the executive institutions function in the Swiss Confederation, answer the question of what directions the changes to the composition of the Federal Council are taking, as well as address the directions of evolutionary changes to the principles of electing the members of the Swiss government.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Musiał-Karg, M., & Duda, K. (2013). Rada Federalna i Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej. Specyfika i ewolucja rozwiązań kreowania władzy wykonawczej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 71-90. https://doi.org/10.14746/ssp.2013.4.05
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Banaszak B. (2004), Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Zakamycze.
 2. Banaszak B. (2011), Szef rządu we współczesnych systemach ustrojowych, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 2.
 3. Bankowicz M. (2006), Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Kraków.
 4. Blondel J. (1995), Comparative Government. An Introduction, London 1995.
 5. Broszura Botschaft zur Volksinitiative „Volkswahl des Bundesrates”.
 6. Czeszejko-Sochacki Z. (2000), Wstęp, w: Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z dnia 18 kwietnia 1999 r., Wstęp: Z. Czeszejko-Sochacki, Warszawa.
 7. Elisabeth Kopp, Federal Councillors Since 1984, The Swiss Federal Council, http://www.admin.ch/br/dokumentation/mitglieder/details/index.html?lang=en&id=98, 15.07.2012.
 8. Grabowska S., Grabowski R. (2007), Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, Warszawa.
 9. Gwiżdż A. (1993), Ustawodawstwo i kompetencje prawotwórcze rządu (w świetle ustawy konstytucyjnej z 17 X 1992 roku), w: „Mała konstytucja” w procesie przemian ustrojowych w Polsce, red. M. Kruk, Warszawa.
 10. Jak w zegarku, rozmowa M. Ostrowskiego z prezydent Szwajcarii Micheline Calmy-Rey, „Polityka” 2007, nr 20.
 11. Jeżewski J. (red.), Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, Wrocław 1999.
 12. Klöti U., Knoepfel P., Kriesi H., LinderW., Papadopoulos Y., Sciarini P. (2006), Handbuch der Schweizer Politik. Manuel de la politique suisse, Zurich.
 13. Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z dnia 18 kwietnia 1999 r., art. 174, w: Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z dnia 18 kwietnia 1999 r., Wstęp: Z. Czeszejko-Sochacki, Warszawa 2000.
 14. Kosowska-Gąstoł B. (2012), Zmiany zasad tworzenia rządu w Konfederacji Szwajcarskiej, „Państwo i Prawo”, nr 12.
 15. Krumm T. (2013), Das politische System der Schweiz. Ein international Vergleich, Oldenbourg, München.
 16. Linder W. (2005), Schweizerische Demokratie. Institutionen – Prozesse – Perspektiven, Bern–Stuttgart–Wien.
 17. LinderW. (2009), Das politische System der Schweiz, w: Die politischen SystemeWesteuropas, red. W. Ismayr, Wiesbaden.
 18. Musiał-Karg M. (2012), Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Wybrane kierunki zmian helweckiej demokracji bezpośredniej, Poznań.
 19. Patyra S. (2010), Prawnopolityczne instrumenty oddziaływania rządu na proces ustawodawczy w systemie rządów parlamentarnych na przykładzie Wielkiej Brytanii i Francji, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” nr 2–3.
 20. Sarnecki P. (2003), Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Zakamycze.
 21. Surdel T., Rewolucja w Szwajcarii, „Gazeta Wyborcza”, 18.12.2007 r.
 22. Swiss People’s Party rejoins coalition government, „The New York Times”, http://www.nytimes.com/2008/12/10/world/europe/10iht-swiss.4.18567360.html?_r=1, 23.03.2010 r.
 23. Wojciszko M. (2011), Prawnoustrojowa pozycja wybranych organów państwa (ze szczególnym uwzględnieniem naczelnych organów), w realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa i obronności, „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, z. 4.
 24. Schaffhausen R. (1998), Gmina w Szwajcarii ze szczególnym uwzględnieniem prawa Kantonu St. Gallen, Wrocław–Kolonia.