Publiczny a prywatny. Próby demonopolizacji płatnika trzeciej strony w Polsce (aspekt polityczny i ekonomiczny)

Main Article Content

Piotr Bromber

Abstrakt

This paper is an attempt at an assessment of the discussion and steps taken in order to demonopolize a third party payer in Poland, in particular as regards a patient’s right to choose the payer. For the purpose of this analysis it is assumed that a patient should have the right to choose a third party payer. It is also assumed, however, that a patient’s attitude transforms from being demanding into the attitude of an active and aware patient caring for his own health. The author indicates that the manner of operation of a third party payer should be a result of the system of health protection, its scope and objectives. Finally, the concept of introducing competition is considered, but only in the case of voluntary health insurance policies and a single but decentralized payer in the public health insurance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bromber, P. (2013). Publiczny a prywatny. Próby demonopolizacji płatnika trzeciej strony w Polsce (aspekt polityczny i ekonomiczny). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 159-174. https://doi.org/10.14746/ssp.2013.4.10
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bartochowski R., Byszek K., Chętko M., Kruk L., Leszczyński M., Pikus P., Popczyk P. (2011), Prywatne ubezpieczenia zdrowotne – narzędzia wprowadzania mechanizmów rynkowych w polskiej opiece zdrowotnej, w: Analiza skuteczności narzędzi wybranych polityk publicznych, pod red. M. Sakowicza, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.
 2. Białynicki-Birula P. (2008), Warunki upowszechniania zabezpieczenia zdrowotnego w krajach gospodarczo rozwiniętych, „Zarządzanie publiczne”, nr 4.
 3. Biuletyn nr 3313/III, Komisja Zdrowia nr 186, http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/483155A687BE2A6AC1256B73003CA9B2?OpenDocument.
 4. Bromber P. (2012), Rozważania o konkurencyjności i efektywności płatnika trzeciej strony w Polsce, „Studia i Materiały”, nr 1–2,Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. Ciura G. (2001), Zmiany w organizacji opieki zdrowotnej w III kadencji Sejmu (1997–2001), Informacja nr 809, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu, Warszawa.
 6. Ciura G. (2002), Opinia merytoryczna do sprawozdania Komisji Zdrowia do druku 932 (projekt ustawy o ubezpieczeniu w narodowym Funduszu Zdrowia), Warszawa.
 7. Dercz M., Gałązka-Sobotka M., Ignatowicz M., Kulesza M., Kaoka P., Matczak M., Nojszewska E., Pawłowski P.,Waśko B., Wójcik A. (2013), Ustawa o działalności leczniczej –posumowanie dwóch lat funkcjonowania. Próba oceny skutków regulacji, Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o., Warszawa.
 8. Druk Sejmowy nr 288 (1998), Warszawa.
 9. Dryszel A. (2010), Kto stoi za OFE?, „Przegląd”, nr 10.
 10. Ekspertyza projektów ustaw o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Rządowego i Prezydenckiego) (1995), Ekspertyza nr 65, Lublin.
 11. Flejterski S., Zioło M. (2008), Centralizacja i decentralizacja zadań publicznych w świetle wybranych rozwiązań europejskich. Próba oceny, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3.
 12. Francja wprowadza podatek od coli, by ratować budżet i walczyć z otyłością, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,10913651,Francja_wprowadza_podatek_od_coli__by_ratowac_budzet.html#ixzz2WYJGC1Ld.
 13. Golinowska S., System ochrony zdrowia w Polsce po dotychczasowych reformach. Forum Ochrony Zdrowia.Wyzwania i Możliwości Rozwiązań, http://www.qcm2.quicksilver.pl/img/27/Referat%20Stanislawa%20Golinowska.pdf.
 14. Golinowska S., Włodarczyk C., Kocot E., Kowalska I., Sowa A., Grabowski J., Kanavos P., Kozierkiewicz A., Ponikło W., Sowada Ch., Cylwik A. (2005), Projekt reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Część II. Zarys reformy, Raport CASE – Doradcy we współpracy z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa.
 15. Gostyńska M. M. (2009), Wdrażanie i funkcjonowanie systemu ubezpieczeń zdrowotnych w latach 1999–2008, „Kontrola Państwowa”, nr 4.
 16. Holly R. (2008), Zmiana społeczna w ochronie zdrowia w Polsce – czyli: o reformie jakiej potrzebujemy, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, nr 5.
 17. Informacja o wynikach kontroli utworzenia i funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia (2005), Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 18. Ja i moje ciało. Zdrowie i dobre samopoczucie w dzisiejszych czasach (2012), Prosumer Report. Euro RSCG Sensors.
 19. Kautsch M., Lasa U. (2010), Czy należy urynkowić usługi medyczne? (wybrane zagadnienia), w: Ekonomiczno-organizacyjne problemy zarządzania jednostkami służby zdrowia, pod red. I. Rudawskiej, E. Urbańczyka, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą. Seria: „Studia i Materiały”, nr 25, Bydgoszcz.
 20. Komunikat po Radzie Ministrów, http://www.poprzedniastrona.premier.gov.pl/archiwum/1937_2610.htm.
 21. Kowalska I. (2006), Decentralizacja władzy a funkcje zdrowotne państwa, w: Nowe dylematy polityki społecznej, raport CASE nr 65, pod red. S. Golinowska, M. Boni, Warszawa.
 22. Kowalska I., Decentralizacja zarządzania funkcjami zdrowotnymi państwa, http://www.qcm2.quicksilver.pl/img/27/Iwona%20Kowalska.pdf.
 23. Krajewski-Siuda K., Romaniuk P. (2011), Zdrowie publiczne. Stan obecny, reformy ostatnich 20 lat, model docelowy, Instytut Sobieskiego, Warszawa.
 24. Kromołowski H. (2008), Społeczno-polityczne uwarunkowania reformy służby zdrowia w aspekcie przeprowadzanej restrukturyzacji lecznictwa stacjonarnego na przykładzie miasta Częstochowy, rozprawa doktorska napisana na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 25. Leśniewska A. (2009), Mechanizmy rynkowe w systemie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych – doświadczenia holenderskie, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 1.
 26. Lisowski A. (2013), Emerytalna hybryda, „Rzeczpospolita”, 8.05.2013.
 27. Magnuszewska-Otulak G. (2012), Ochrona zdrowia. Co dalej?, w: Social Policy 1, Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae”.
 28. Michalak J., Stachowska U. (2000), Paragraf 4a, „Wprost”, nr 29.
 29. Much J. (2008), Pojęcie pokusy nadużycia w opiece zdrowotnej, „Polityka Społeczna”, nr 3.
 30. Narodowa ochrona zdrowia. Strategiczne kierunki działań Ministra Zdrowia w latach 2002–2003 (2002), Dokument przyjęty przez Radę Ministrów, Warszawa.
 31. Nowacka-Isaksson A. (2011), Terror poprawności zdrowotnej, „Rzeczpospolita”, 25.06.2011.
 32. Ocena działalności parlamentu, prezydenta, ZUS i OFE (2011), CBOS, BS/45/.
 33. Osiecka-Chojnacka J. (2012), Epidemia otyłości a interwencja władz publicznych, INFOS nr 3, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 34. Ostrowska K. (2013a), Coraz ostrzejszy spór ekonomistów, „Rzeczpospolita”, 27.05.2013.
 35. Ostrowska K. (2013b), Część polityków uznaje pieniądze w OFE za swoje, „Rzeczpospolita”, 7.05.2013.
 36. Otyłość zabija ludzi. ONZ chce podatku od chipsów, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/556475,Otylosc-zabija-ludzi-ONZ-chcepodatku-od-chipsow.
 37. Piotrowska-Marczak K. (2002), Finansowe aspekty reformy ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, Informacja nr 901. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa.
 38. Polacy nie rozumieją, dlaczego rząd chce ograniczyć składkę do OFE, http://pbs.pl/x.php/1,969/Polacy-nie-rozumieja-dlaczego-rzad-chce-ograniczyc-skladke-do-OFE.html.
 39. Projekt ustawy z dnia 31 lipca 2008 r. o państwowym nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/mastruktura/docs/pu_opuz_31072008.pdf.
 40. Projekt założeń do projektu ustawy o instytucjach systemu ubezpieczenia zdrowotnego (2013), Ministerstwo Zdrowia, Warszawa.
 41. Raport z przeglądu systemu emerytalnego. Fundusze pobierają za wysokie opłaty, „Rzeczpospolita”, 17.06.2013.
 42. Rola i funkcje dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia – analiza i rekomendacje dla Polski (2013), Polska Izba Ubezpieczeń, Ernst & Young, Warszawa.
 43. Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków – kluczowe tezy, Polska Izba Ubezpieczeń.
 44. Sieńko A., Prawo wyboru świadczeniodawcy a reforma decentralizacyjna NFZ, http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/prawo-wyboru-swiadczeniodawcy-a-reforma-decentralizacyjna-nfz.
 45. Skok na emerytalne oszczędności (2013), rozmowa z L. Balcerowiczem, „Rzeczpospolita”, 19.04.2013.
 46. Sobiech J. (2004), Składka na ubezpieczenie zdrowotne i bezpośrednie opłaty za usługi w systemie „mono kasy”, Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. I: Finanse publiczne, pod red. S. Owsiaka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 47. Sprawozdanie Pełnomocnika Rządu do spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego po rocznym okresie obowiązywania ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (2000), Druk Sejmowy nr 2413, Warszawa.
 48. Surówka K., Decentralizacja czy centralizacja zarządzania systemem opieki zdrowotnej, Forum Ochrony Zdrowia. Wyzwania i Możliwości Rozwiązań, http://www.qcm2.quicksilver.pl/img/27/Referat%20Krzysztof%20Surowka.pdf.
 49. Tymowska K. (1999), Sektora prywatny w systemie opieki zdrowotnej, Seria: „Ekspertyzy”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 50. Ustawa z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. Nr 117, poz. 756.
 51. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz. U. Nr 45, poz. 391 ze zmianami.
 52. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zmianami.
 53. Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz. U. Nr 122, poz. 1311.
 54. Wasen J., Marek M. (2000), Czy powinna istnieć ustawowa możliwość wyjścia poza system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego? (art. 4a ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym), Inicjatywy sektora prywatnego w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Projekt banku Światowego Nr 3466 – POL TOR 3.4.14/A. Warszawa.
 55. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., sygnatura akt K 14/03. Zarządzenie nr 57/2012/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2012 r.
 56. Żakowski z Dunin o ratowaniu służby zdrowia (2012), „Polityka”, nr 34.
 57. Żyżyński J. (2010), Dylematy reformowania systemu ochrony zdrowia, w: Ekonomiczno- organizacyjne problemy zarządzania jednostkami służby zdrowia, pod red. I. Rudawskiej, E. Urbańczyka, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: „Studia i Materiały”, nr 25, Bydgoszcz.