Zgromadzenia publiczne w polskim systemie prawnym i ich znaczenie dla kultury i sztuki

Main Article Content

Maria Gołda-Sobczak

Abstrakt

Freedom of assembly is provided by Article 57 of the Constitution, as well as by numerous acts of international law. Neither the term “assembly” nor the provisions concerning the restrictions on the freedom of assembly seem to be entirely clear in the Polish legal system. Within the legal system of the Council of Europe, the European Court of Human Rights in Strasbourg has tried to define these matters. What raises particular controversy in Poland is the issue of whether assemblies can be attended by people wearing masks, who cannot therefore be identified. The attempts to change this situation have failed as a result of the position taken by the Constitutional Tribunal, but the issue seems likely to be raised again in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gołda-Sobczak, M. (2014). Zgromadzenia publiczne w polskim systemie prawnym i ich znaczenie dla kultury i sztuki. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 151-172. https://doi.org/10.14746/ssp.2014.2.9
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Biuletyn sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z 23 stycznia 2004 r., nr 2773/4.
 2. Bodnar A., Ziółkowski M. (2008), Zgromadzenia spontaniczne, „Państwo i Prawo”, z. 5.
 3. Czarny P., Naleziński B. (1998), Wolność zgromadzeń, Warszawa.
 4. Gliszczyńska-Grabias A.Wiśniewski L. (2012), w: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, red. R. Wieruszewski, Warszawa.
 5. Gorący A. (1992),Widowisko sportowe – studium agresji, „Roczniki Naukowe AWF”, t. XXIII.
 6. Israel J. (1998), Droits des libertés fondamentales, Paris.
 7. Kotowski W., Kurzępa B. (2010), Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, wyd. II, Warszawa.
 8. Kulesza W. (1991), Demonstracja. Blokada. Strajk (Granice wolności zgromadzeń w polskim prawie karnym na tle prawa niemieckiego), Łódź.
 9. Le Bona G. (1986), Psychologia tłumu, Warszawa.
 10. Mamak K. (2014), Prawo o zgromadzeniach. Komentarz, Warszawa.
 11. Matusewicz S. (1997), Widowisko sportowe, w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku.
 12. Kultura fizyczna i sport, red. Z. Krawczyk, Warszawa.
 13. Matusewicz S. (1990), Widowisko sportowe. Analiza psychospołeczna, Warszawa.
 14. Nowakowski A. (2007), Ustawa z dnia 5 lipca 1990 prawo o zgromadzeniach z komentarzem, Wadowice.
 15. Olejniczak-Szałowska E. (2002), Prawo o zgromadzeniach (wybrane problemy), w: E. Ura, Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej, Rzeszów.
 16. Pawlak A. (1989), Widowisko sportowe jako miejsce badania objawów anomiczności jego uczestników, „Kultura Fizyczna”, nr 9–10.
 17. Robert J. (1988), Libertés publiques et droits de l’homme, Paris.
 18. Rotfeld A. D. (red.) (1989), Prawa człowieka. Międzynarodowe zobowiązania Polski (wybór dokumentów), Warszawa.
 19. SokolewiczW. (2005), Uwagi do art. 57 Konstytucji, w: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa.
 20. Stone R. (2002), Textbook on Civil Liberties and Human Rights, Oxford.
 21. Symonides J. (2004),Wolność akademicka jako kategoria praw człowieka: o potrzebie przyjęcia instrument międzynarodowego, w: Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Jasudowicza, red. J. Białocerkiewicz, M. Balcerzak, A. Czeczeczko-Durlak, Toruń.
 22. Szwarc A. (1995), Naruszenia porządku towarzyszące imprezom sportowym, Poznań.
 23. Szydło M. (2012), Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach, „Zeszyty Prawnicze”, nr 2(34).
 24. Ura E. (2013), Komentarz do art. 230 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, w: Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. W. Santera, M. Wierzbowski, Warszawa.
 25. van Dijk P., Hoof G. J. H. van (1998), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, wyd. 3, The Hague.
 26. Wojtyczek K. (1999), Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków.
 27. Wróbel A. (2010), Uwagi do art. 11 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolność, w: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do art. 1–18, t. I, red. L. Garlicki, Warszawa.
 28. Wróbel A. (2013), Uwagi do art. 12 Karty Praw Podstawowych, w: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa.
 29. Wróbel A. (2002), Wolność zgromadzania się, w: Wolności i prawa polityczne, red. M. Chmaj, Kraków.
 30. Orzecznictwo
 31. ETPCz
 32. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Plattform Ärzte für das Leben, wyrok z dnia z 21 czerwca 1988 r., skarga nr 10126/02, http://hudoc.echr.cś.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57558, odczyt 1.05.2014, 14:27; Publications of the European Court of Human Rights. Series A: Judgements and Decisions, nr 139, 32.
 33. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Adali przeciwko Turcji, wyrok z dnia 31 marca 2005 r., orzecz. ostateczne 12 października 2005 r., skarga nr 38187/97, http://hudoc.echr.cś.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-68670.
 34. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Ashughyan przeciwko Armenii, wyrok z dnia 17 lipca 2008 r., skarga 33268/03, http://hudoc.echr.cś.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-87642, odczyt 1.05.0214, 16:20.
 35. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Balcik i inni przeciwko Turcji, wyrok z dnia 26 kwietnia 2005 r., orzecz. ostateczne 26 lipca 2005 r., skarga nr 63878/00, http://hudoc.echr.cś.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-68888, odczyt 1.05.2014, 15:54.
 36. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Barankevich przeciwko Rosji, wyrok z dnia 20 października 2005 r., skarga nr 10519/03 http://hudoc.echr.cś.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-71243, odczyt 1.05.0214, 16:15.
 37. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Christian Democratic People’s Party przeciwko Mołdawii, wyrok z dnia 14 lutego 2006 r., skarga nr 28793/02, http://hudoc.echr.cś.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-72346, odczyt 1.05.0214, 16:08.
 38. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Ezelin przeciwko Francji, wyrok z dnia 26 kwietnia 1991 r., skarga nr 11800/85, http://hudoc.echr.cś.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57675, odczyt 1.05.2014, 16:06.
 39. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Galstyan przeciwko Armenii, wyrok z dnia 15 listopada 2007 r., skarga nr 26986/03 http://hudoc.echr.cś.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-83297, odczyt 1.05.0214, 16:19.
 40. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Ivanov i inni przeciwko Bułgarii, wyrok z dnia 24 listopada 2005 r., skarga nr 46336/99 http://hudoc.echr.cś.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-71297, odczyt 1.05.0214, 16:16.
 41. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Nurettin Aldemir przeciwko Turcji, z dnia 18 grudnia 2007 r., orzeczenie ostateczne z 2 czerwca 2008 r., nr skargi 32124/02, 32126/02, 32129/02, 32132/02, 32133/02, 32137/02 and 32138/02, http://hudoc.echr.cś.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-84054, odczyt 1.05.2014, 16:30.
 42. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Ouranio Toxo przeciwko Grecji, wyrok z dnia 20 października 2005 r., orzecz. ostateczne 20 czerwca 2006 r., skarga nr 74989/01, http://hudoc.echr.cś.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-70720, odczyt 1.05.0214, 16: 11.
 43. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Oya Ataman przeciwko Turcji, wyrok z dnia 5 grudnia 2006 r., orzecz. ostateczne 5 marca 2007 r., skarga nr 74552/01, http://hudoc.echr.cś.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-78330, odczyt 1.05.2014, 15:52.
 44. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Stankov przeciwko Bułgarii, wyrok z dnia 2 października 2001 r., orzecz. ostateczne 2 stycznia 2002 r., skargi numer 29221/95 29225/95, http://hudoc.echr.cś.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59689, odczyt 1.05.2014, 16:02.
 45. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Vajnai przeciwko Węgrom wyrok z dnia 8 lipca 2008 r., skarga nr 33629/06, http://hudoc.echr.cś.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-87404, odczyt 1.05.0214, 16:07.
 46. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Zana przeciwko Turcji, wyrok z dnia 25 listopada 1997 r., skarga nr 18954/91, http://hudoc.echr.cś.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58115, odczyt 1.05.0214, 16:10.
 47. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Young, James, Webster przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, wyrok z dnia 13 sierpnia 1981 r., skargi nr 7601/76 7806/77, http://hudoc.echr.cś.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-62164, odczyt 1.05.2014, 14:00.
 48. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Kazantseva przeciwko Rosji, wyrok z dnia 23 października 2008 r., skarga nr 26365/05; http://hudoc.echr.cś.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-89040, odczyt 1.05.2014, 14:10.
 49. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Éva Molnár przeciwko Węgrom, wyrok z dnia 7 października 2008 r., ostateczna decyzja 7 stycznia 2009 r., skarga nr 10346/05, http://hudoc.echr.cś.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-88775, odczyt 1.05.2014, 14:17.
 50. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Djavit przeciwko Turcji, wyrok z dnia 20 lutego 2003 r., ostateczna decyzja 9 lipca 2003 r., skarga nr 20652/92, http://hudoc.echr.cś.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60953, odczyt 1.05.2014, 14:19.
 51. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Piermont przeciwko Francji, wyrok z dnia 27 kwietnia 1995 r., skargi nr 15773/8915774/89, http://hudoc.echr.cś.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57925, odczyt 1.05.2014, 15:11.
 52. Trybunał Sprawiedliwości
 53. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie C-112/00, Schmidtberger Internationale Transporte und Planzüge przeciwko Republik Östericht, Zbiór Orzeczeń 2003, s. I-5659
 54. Trybunał Konstytucyjny
 55. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2008 r. P 15/08, OTK-A2008, nr 6, poz. 105, Lexis.pl nr 1925181.
 56. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 listopada 2004 r., Kp 1/04, OTK-A2004, nr 10, poz. 105.
 57. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2006 r., K 21/05, OTK-A 2006, nr 1, poz. 4, Lexis.pl nr 397795.
 58. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r., K. 34/99, OTK ZU 2000, nr 5, poz. 142, Lexis.pl nr 347757.
 59. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r., sygn. akt K 34/99, OTK ZU 2000, nr 5, poz. 142.