Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN)

Main Article Content

Jędrzej Skrzypczak

Abstrakt

Przedmiotem o opracowania jest analiza roli i znaczenia numeru ISSN oraz międzynarodowych i krajowych reguł określających procedurę nadawania tego znaku. Powszechnie stosowany jest dziś na egzemplarzach wydawnictw prasowych jak również na ich elektronicznych wersjach, międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN). Potrzeba opracowania takiego uniwersalnego kodu identyfikującego tego typu wydawnictwa wynikała z konieczności zapewnienia pewności obrotu i wymiany pomiędzy wydawcami, dystrybutorami, bibliotekami, archiwami. Należy opowiedzieć się za poglądem, iż stosowanie ISSN nie jest obowiązkowe, aczkolwiek warto zalecać – z uwagi na możliwość łatwiejszego identyfikowania tytułu pisma a tym samym pewność obrotu – używanie tego znaku. Jeszcze raz należy podkreślić, że w ten sposób nadaje się jedynie niepowtarzalny, unikalny, przyporządkowany każdemu tytułowi numer identyfikacyjny. Dla tożsamości pisma decydujące znaczenie ma tytuł prasowy, a nie znak ISSN, który pełni rolę jedynie pomocniczą w zakresie identyfikacji czasopism. W tym zakr sie, to odpowiedni wpis do rejestru dzienników i czasopism jest tu rozstrzygający. Natomiast trzeba podkreślić, że znak ten nie rozstrzyga w żadnej mierze o prawie do tytułu prasowego, a tym bardziej o tym, czy pismo ukazuje się legalnie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skrzypczak, J. (2014). Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 185-196. https://doi.org/10.14746/ssp.2014.3.10
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Dobosz I. (2006), Prawo prasowe. Podręcznik, Warszawa 2006, p. 75.
 2. Guidelines for ISDSm (1973) UNESCO SC/WS/538, Paris, May 1973, http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000044/004470EB.pdf, 1.10.2014.
 3. Informacja Biblioteki Narodowej (2014), Tryb uzyskania ISSN Wzór wniosku ISSN, http://www.bn.org.pl/programy-i-uslugi/issn/tryb-uzyskania-numeru-issn, 5.02.2014.
 4. ISSN International Center, http://www.issn.org/the-centre-and-the-network/our-mission/the-international-centre-for-the-registration-of-serial-publications-cieps/.
 5. Kosmus B., Kuczyński G. (2011), Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa.
 6. List of the Member Countries of the ISSN, http://www.issn.org/wp-content/uploads/2014/06/LISTE-DES-PAYS-MEMBRES-JUIN-2014.pdf.
 7. Michalski B. (1998), Podstawowe problemy prawa prasowego, Warszawa.
 8. Nowińska E. (2008), Impressum, in: J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Prawo mediów, Warszawa.
 9. Polska Norma (2010) PN-ISO 3297:2010, Informacja i dokumentacja. Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciąg³ych ISSN, Warszawa 2010.
 10. Postanowienie (2002) Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2002 r., I CKN 1344/2000, opublik. w LexPolonica no. 375471.
 11. Postanowienie (2013) SA w Łodzi z 18.01.2013 r., sygn. akt: I ACa 1032/12.
 12. Regulamin (2005) kontroli nak³adu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (tekst jednolity obowiązujący od 1 stycznia 2005 r.).
 13. Report (1970) on the Feasibility of an International Series Data System and Preliminary System Design, April 1970, DM/CB/284, http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000985/098515eb.pdf, 1.10.2014.
 14. Rozporządzenie (1990) Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism, Dz. U. 1990, Nr 46, poz. 275 z późn. zm.
 15. Santiago S. (1993), International Series Data System, Col. 6, no. 1, March 1993, http://uksg.metapress.com/content/0akr6v4xpa4b0ybl/fulltext.pdf, 1.10.2014.
 16. Skrzypczak J. (2011), Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji, Poznań.
 17. Sobczak J. (1993), Polskie prawo prasowe, Poznań.
 18. Sobczak J. (2008), Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa.
 19. UNESCO, International Series Data System (1973), Sc/UNISIST/St.Com. I, http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000057/005789eb.pdf, 1.10.2014.
 20. Ustawa (1960) z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. Nr 30, poz. 168 z późn. zm.
 21. Ustawa (1984) z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz. U. No. 5, poz. 24 z późn. zm.
 22. Ustawa (1997) z dnia 27 czerwca 1997 r. ust. 1 pkt 5 o bibliotekach, Dz. U. 2012, poz. 642 z późn. zm.
 23. Ustawa (2002) z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji, Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm.
 24. Wzór wniosku ISSN (2014), http://www.bn.org.pl/download/document/1373374474.pdf, 1.2.2014.
 25. Zaremba M. (2007), Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne, Warszawa.