Plagiat dzieł naukowych
PDF

Jak cytować

Skrzypczak, J. (2014). Plagiat dzieł naukowych. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 213–230. https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.12

Abstrakt

The subject of this study is the analysis of plagiarism of academic work in the light of binding legal regulations, in particular the Law of 4 February 1994 on copyright and related rights. It is worth stressing that the term ‘plagiarism’ is not a normative concept and it has not been applied by any Polish regulations on copyright. Although this term emerges in other legislative acts, for instance in Article 211, section 5, of the Law on higher education, and the Ordinance of the Ministry of Science and Higher Education of October 2011 on conducting studies in a given field and level of education. The term plagiarism arouses considerable reservations in legal doctrine, as does that of academic work, which is specific when compared to other kinds of work. Therefore, the paper presents various typologies of these terms. The term ‘plagiarism’ can be highly confusing because its meaning needs to be explained every time it is used. This is not to mean that such practice is admissible whatsoever. Therefore, the further part of the study discusses the consequences brought on by infringing copyright in terms of criminal, disciplinary, employee and civil law liability.
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.12
PDF

Bibliografia

Barta J. (1977), Plagiat muzyczny, „Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej”, z. 17, nr 47.

Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E. (1995), Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa.

Barta J., Markiewicz R. (2011), Komentarz do art. 1, w: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta (V wydanie), Warszawa.

Barta J., Markiewicz R., Matlak A. (2013), Specyficzne problemy dotyczące niektórych kategorii utworów, w: System Prawa Prywatnego, Prawo autorskie, tom 13, red. J. Barta, Warszawa.

Barta J., Markiewicz R. (1997), Prawo autorskie. Przepisy. Orzecznictwo. Umowy międzynarodowe, Warszawa.

Bieganowska M. (1998), Ochrona autorsko prawna pracowniczych utworów naukowych, „PUG” nr 11.

Błeszyński J. (1973), Tłumaczenie i jego twórca w polskim prawie autorskim, Warszawa.

Błeszyński J. (1985), Prawo autorskie, Warszawa.

Błeszyński J. (2014), Wątpliwości dotyczące pojęcia plagiatu, w: Dziennikarz, utwór, prasa. Księga jublileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Bogdana Michalskiego, red. T. Kononiuk, Warszawa.

Ćwiąkalski Z. (2013), Odpowiedzialność karna, w: System Prawa Prywatnego, Prawo autorskie, tom 13, red. J. Barta, Warszawa.

Gadek-Giesen B. (2011), Plagiat dzieł naukowych – zagadnienia wybrane, „ZNUJ”, nr 112.

Glosa (1973) A. Wiśniewskiego, „Nowe Prawo” 1973, nr 10.

Ingarden R. (1976), O poznaniu dzieła literackiego, z języka niemieckiego przekład D. Gierulanka, Warszawa.

Kononiuk T., Michalski B. (1998), Problemy prawne zawodu dziennikarskiego, Warszawa.

Kopff A. (1973), Tłumaczenie i jego twórca w polskim prawie autorskim, Warszawa.

Kopff A. (1961), Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego, Kraków.

Markiewicz R. (1990), Ochrona prac naukowych, „Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej”, Warszawa–Kraków.

Markiewicza R. (1984), Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim, Kraków.

Michalski B. (1998a), Dziennikarstwo a ograniczenia praw autorskich, Łódź.

Michalski B. (1998b), Podstawowe problemy prawa prasowego, Warszawa.

Orzeczenie (1932) SN z 8.11.1932 r., IK 1092/32, Zb. OSN (ZB. Urz.Karny) 1933, nr 1, poz. 7.

Orzeczenie (1938) SN z 31.03.1938 r., sygn. akt C II 2531/37.

Orzeczenie (1060) SN 18.11.1960 r., sygn. akt I CR 234/60, OSN 1961, nr 4, poz. 124.

Orzeczenie (1968) SN z 21.06.1968 r., I CR 206/69, OSN 1969, nr 5, poz. 94.

Orzeczenie (1970) SN z 5.03.1970 r., II CR 686/70, OSN 1971, nr 12, poz. 231; „Państwo i Prawo” 1972, nr 7, s. 132 z glosą M. Poźniak-Niedzielskiej.

Orzeczenie (1971) z dnia 29.12.1971 r., ICR 191/7.

Preussner-Zamorska J., Marcinkowska J. (2013), Prawo cytatu, w: System Prawa Prywatnego, Prawo autorskie, tom 13, red. J. Barta, Warszawa.

Rozporządzenie (2011) MNiSW z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, t.j. Dz. U. 2014.131.

SanetraW. (2014), Komentarz do art. 126 Prawa o szkolnictwie wyższym, Lex 2014/el.

Sieńczyło-Chlabicz J. (2010), Odpowiedzialność nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów z tytułu popełnienia plagiatu, „Transformacje Prawa Prywatnego”, nr 1.

Sobczak J. (1995), Podstawy prawa autorskiego, Poznań.

Sobczak J. (2000), Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa–Poznań.

Sokołowska D. (2012), Kreacja przez eliminację w prawie autorskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 115.

Szaciński M. (1993), Wkład twórczy jako przesłanka dzieła chronionego prawem autorskim, „Państwo i Prawo”, z. 2.

Szaciński M. (1981), Naruszenie autorskich dóbr osobistych w postaci plagiatu, niedozwolonych zapożyczeń oraz zniekształceń utworu, „Palestra”, nr 6, s. 27.

Szewc A. (1997), Dzieła naukowe i ich status w prawie autorskim, „Państwo i Prawo”, nr 10.

Traple E. (1994), Treść majątkowych praw autorskich, „PUG”, nr 11.

Ustawa (1952) z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim, Dz. U. Nr 34, poz. 234 z późn. zm.

Ustawa (1994) z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.

Ustawa (2005) z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, t.j. Dz. U. 2012, poz. 572.

Wojciechowska A. (1994), Treść autorskich praw osobistych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, nr 11.

Wojnicka E. (1990), Autorskie prawa zależne, Łódź.

Wojnicka E. (2013), Plagiat jako zjawiskowa postać deliktu, w: System Prawa Prywatnego, Prawo autorskie, tom 13, red. J. Barta, Warszawa.

Wojnicka E., Giesen B. (2013), Plagiat jako wynik przywłaszczenia utworu, w: red. J. Barta.

Wyrok (1971) SN z dnia 29.12.1971 r., sygn. I CR 191/71 – opublik. w OSNCP 1972, nr 7–8, poz. 133.

Wyrok (2011) SN z dnia 25.05.2011 r., sygn. II CSK 527/10.

Wyrok (1960) SN, sygn. akt I CR 234/60, OSN 1961, nr 4, poz. 124.

Wyrok (1971) SN z dnia 5 marca 1971 r. sygn. akt I CR 593/70, „OSPiKA” 1972/7–8, poz. 135.

Wyrok (1971a) z dnia 29.12.1971 r., sygn. akt I CR 191/71, OSN 1972, nr 7–8, poz. 133.

Wyrok (1978) SN z dnia 24.11.1978 r., sygn. akt I CR 185/78.

Wyrok (1978a) SN z dnia 8 lutego 1978 r., sygn. akt II CR 515/77 – opubl. w OSP 1979, nr 2, poz. 52 wraz z glosą M. Czajkowskiej-Dąbrowskiej.

Wyrok (1983) SN z dnia 20 maja 1983 r., sygn. akt I CR 92/83.

Wyrok (2005) SN z dnia 30 czerwca 2005 r., sygn. akt IV CK 763/04, „OSN” 2006.