Strategie pamięci we współczesnej Gruzji

Main Article Content

Tamar Karaia

Abstrakt

Gruzja, jako dawna republika radziecka, zaczęła zajmować się swoją sowiecką przeszłością, jednak w latach dziewięćdziesiątych zeszłego wieku procesy te były ograniczone i opóźnione. Nie możemy wobec tego mówić o ciągłości polityki pamięci, co spowodowało zmienne priorytety polityki zagranicznej. Po rewolucji róż, nowy rząd wprowadził reformy w większości kluczowych sfer życia instytucjonalnego, a ponowne zajęcie się totalitarną przeszłością pozwoliło dostrzec szereg problematycznych przejawów w życiu politycznym i kulturalnym postsowieckiego kraju. W celu odnowy systemu państwowego konieczne było ustanowienie granic w stosunku do systemu przedrewolucyjnego. Analizując politykę pamięci, za najważniejszą postawę tego okresu należy uznać symbolizm. Po roku 2006, kiedy obywateli gruzińskich deportowano z Federacji Rosyjskiej, tendencje polityki pamięci uległy gwałtownej zmianie. W dyskursie politycznym pojawiły się terminy takie jak „okupacja”, „represje” itp. Od tego czasu strategie pamięci można wiązać z polityką wiktymizacji i tworzeniem zbiorowej pamięci traktowanej priorytetowo jako kwestia bezpieczeństwa narodowego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karaia, T. (2018). Strategie pamięci we współczesnej Gruzji. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 5-22. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.4.1
Dział
Articles
Biogram autora

Tamar Karaia, Faculty of Social and Political Sciences, Tbilisi State University (Georgia)

doktor nauk o polityce, adiunkt na Tbiliskim Uniwersytecie Państwowym im. Iwane Dżawachiszwilego.

Bibliografia

 1. CxeiZe T. (11.09.2010), rogor iwereba istoriuli simarTle, “netgazeti”, moZiebulia 30.09.2010.
 2. goris centridan stalinis Zegli aiRes (25.06.2010), “Civil.ge” http://www.civil.
 3. miXeil saakaSvili istoriuli simartlis damdgeni komisiis SesaXeb (09.04.2010), http://www.priesident.gov.ge, moZiebulia 12.05.2011
 4. mixeil saakaSvilma gazsadenis afeTqebasTan dakavSirebiT telekompania “bi-bi-si”-sTvis komentari gaakeTa (26.01.2006), http://www.priesident.gov.ge, moZiebulia 04.05.2011.
 5. mixeil saakaSvilma stalinis Zeglis demontaJTan dakavSirebiT gancxadeba gaakeTa (25.06.2010), moZiebulia 30.11.2011, 35.
 6. otsdakhuti Tebervali sabWoTa okupaciis dRed gamocxadda (21.07.2010), “civil.ge”, http://www.civil.ge/geo/article.php?id=22991, moZiebulia 02.10.2010.
 7. RuxaZe V. (30.01.2010), koleqtiuri mexsiereba, “24 saati”, http://www.24saati.ge/weekend/story/2904-koleqtiuri-mekhsiereba, moZiebulia 30.02.2010.
 8. saqarTvelos parlamentis dadgenileba saqarTvelos sabWoTa okupaciis Sesaxeb (26.06.2010), saqarTvelos parlamenti.
 9. saqarTvelos parlamentis teritoriuli mTlianobis aRdgenis sakiTxTa droebiTi komisiis sxdomis oqmi, N 85 (08.08.2012).
 10. saqarTvelos prezidenti mixeil saakaSvili parlamentSi wlis saangariSo moxsenebiT gamovida (24.02.2005), http://www.priesident.gov.ge, moZiebulia 24.05.2012.
 11. saqarTvelos prezidentis gamosvla miunhenis 42-e saerTaSoriso konferenciisadmi miZRvnil sadilze (3.02.2006), moZiebulia 05.05.2011.
 12. saqarTvelos prezidentis mixeil saakaSvilis gamosvla qarTvel iunkerTa xsovnisadmi miZRvnil RonisZiebaze (25.02.2006), http://www.priesident.gov.ge, moZiebulia 04.05.2011.
 13. saqarTvelos prezidentis mixeil saakaSvilis gamosvla zugdidSi (20.11.2005), http://www.priesident.gov.ge, moZiebulia 04.05.2011.
 14. saqarTvelos prezidentis mixeil saakaSvilis sagangebo gancxadeba (22.01.2006), http://www.priesident.gov.ge, moZiebulia 04.05.2011, 36.
 15. saqarTvelos prezidentis mixeil saakaSvilis sajaro gamosvla saqarTvelos damoukideblobis dRisadmi miZRvnil aRlumze (26.05.2004), www.priesident.gov.ge, moZiebulia 04.05.2011.
 16. saqarTvelos prezidentma mixeil saakaSvilma saqarTvelos teritoriidan ruseTis samxedro bazebis gayvanasTan dakavSirebiT or qveyanas Soris miRweuli
 17. SeTanxmebis Taobaze brifingi gamarTa (31.05.2005), http://www.priesident.gov.ge, moZiebulia 04.05.2011.
 18. Tavisuflebis qartia (28.10.2011), saqarTvelos parlamenti.
 19. TbilisSi sabWoTa okupaciis muzeumi gaixsna (27.05.2006), radio tavisupleba, http://www.radiotavisupleba.ge/content/article/1547061.html, moZiebulia 04.05.2011.
 20. xuciZe N. (30.10.2005), opozicia lustraciis kanonis miRebas iTxovs.sivil jorjia, moZiebulia 30.11.2011.
 21. yviTeli baraTi inteligencias (19.02.2004), dilis gazeTi, http://experti.ge/2004kviteli_barati_inteligentsias.htm, moZiebulia 30.11.2011.
 22. Abashidze Z., Sundua S., Karaia T. (2017), National narration and Politics of Memory in post-socialist Georgia, “Slovak Journal of Political Sciences”, vol. 17, no. 2. pp. 222–240.
 23. Andersen F. (2000), Fragile democracies: A study of institutional consolidation in six Eastern and Central European democracies, 1989–1997, “Trondheim studies on East European cultures & societies”, Program on East European Cultures & Societies, 37.
 24. Assmann A. (2006), Memory, Individual and Collective, in Contextual Political Analysis, in: R. Goodin, Ch. Tilly, The Oxford Handbook of Contextual Political
 25. Analysis (pp. 211–227), Oxford University Press, Oxford.
 26. Berger P. L., Luckmann T. (1967), The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, Texas Tech University. Institute for Studies in Pragmaticism, Anchor Book, Doubleday, New York.
 27. Black J. (2005), Using history, Hodder Arnold, London.
 28. Bloom W. (1990), Personal Identity. National Identity and International Relations.
 29. Cambridge Studies in International Relations, Cambridge University Press.
 30. Cohen S. (1995), State Crimes of Previous Regimes: Knowledge, Accountability, and the Policing of the Past, “Law & Social Inquiry”, #20. pp. 7–50, 38.
 31. Confino A. (1997), Collective Memory and Cultural History: Problems of Method, “American Historical Review”, vol. 102, no. 5, pp. 1386–1405.
 32. Connerton P. (2008), Seven Types of Forgetting, “Memory Studies” 1(1), pp. 59–71.
 33. Corney F. C. (1998). Rethinking a Great Event: The October Revolution as Memory Project Social Science History, vol. 22, no. 4, Special Issue, “Memory and the Nation” (winter), pp. 397, Duke University Press on behalf of the Social Science History Association.
 34. Curry L. (2007), When an Authoritarian State Victimizes the Nation: Transitional Justice, Collective Memory and Political Divide, “International Journal of Sociology”, vol. 37, no. 1, Aggressors, Victims, and Trauma in Collective Memory (Spring, 2007), pp. 58–73 M. E. Sharpe.
 35. Dietler M. (1998), A Tale of Three Sites: The Monumentalization of Celtic Oppida and the Politics of Collective Memory and Identity, “World Archaeology”, Taylor & Francis, Ltd. vol. 30, no. 1, pp. 72–89.
 36. Earl A. (2011), Cultural Memory Studies, an International and Interdisciplinary Handbook, Walter de Gruyter, Berlin–New York.
 37. Ellis M. (1996), Purging the past: The Current State of Lustration Laws in the Former Communist, “Law and Contemporary Problems”, vol. 59, no. 4, Duke University School of Law. pp. 181–196.
 38. Gedi N. Elam Y. (1996), Collective Memory – What Is It?, “History and Memory”, vol. 8, no. 1, Indiana University Press.
 39. Gillis J. (1994), Memory and Identity: The History of a Relationship in Commemorations, Princeton University Press, Princeton.
 40. Goldstone R. (2000), Reconstructing Peace in Fragmented Societies, “Facing Ethnic Conflicts: Center for Development Research” (ZEF Bonn).
 41. Halbwachs M. (1992), On Collective Memory, „Heritage of Sociology Series”.
 42. Hobsbawm E. (1983), Introduction, in: Inventing Traditions, in The Invention of Tradition, ed. E. Hobsbawm, T. Ranger, Cambridge University Press, Cambridge, 40.
 43. Horne C. M., Levi M. (2003), Does Lustration Promote Trustworthy Governance? An Exploration of the Experience of Central and Eastern Europe Prepared for Trust and Honesty Project, Collegium THIRD DRAFT, Budapest.
 44. Huntington S. (1991), The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, University of Oklahoma Press, Norman.
 45. Huyse L. (1995), Justice after Transition: On the Choices Successor Elites Make in Dealing with the Past, “Law and Social Inquiry” #20, pp. 51–78.
 46. Kammen M. (1991), The Mystic Chords of Memory: The Transformation of Tradition in American Culture, New York, 3.
 47. Kansteiner W. (2002), Finding Meaning in Memory: Amethodological critique of Collective memory Studies, “History and Theory”, vol. 41. pp. 179–197.
 48. Kansteiner W., Fogu C. (2006), The Politics of Memory in Postwar Europe, Duke University Press, Durham.
 49. Kitschelt H., Mansfeldova Z., Markowski R., Toka T. (1999), Post-Communist Party Systems: Competition, Representation, and Inter-Party Cooperation, Cambridge University Press, New York.
 50. Lebow R. (2006), The Memory of Politics in Postwar Europe, in: The Politics of Memory in Postwar Europe, eds. R. N. Lebow, W. Kansteiner, C, Fogu, Duke University Press, Durham.
 51. Narvaez R. F. (2006), Embodiment, Collective memory and Time, “Body and Society”, vol 12(3), pp. 51–73.
 52. Nora P. (1989), Between Memory and History, “Representations”, no. 26, Special Issue: Memory and Counter-Memory, (Spring, 1989), pp. 7–24.
 53. Paabo H. (2011), Potential of Collective Memory Based International Identity Conflicts in Post-Imperial Space, University of Tartu, Dissertation.
 54. Sontag S. (2003), Regarding the Pain of Others, Picador, New York.