Bezpieczeństwo społeczne jako czynnik ewolucji systemu politycznego w Polsce po wyborach parlamentarnych w 2015 roku

Main Article Content

Joanna Marszałek-Kawa
Danuta Plecka

Abstrakt

W debacie publicznej dość często występującym problemem jest rola i zakres działań państwa w obszarze bezpieczeństwa społecznego. Związane to jest zarówno z postawą obywateli, jak i wykorzystywaniem haseł społecznych, szczególnie w kampaniach wyborczych. Można wręcz powiedzieć, że w trakcie walki wyborczej następuje pewnego rodzaju wyścig polegający na tym, które obietnice socjalne trafią do przekonania wyborców, dzięki czemu polityk/partia polityczna osiągnie sukces wyborczy. Tym samym, odwołując się do hasła bezpieczeństwa społecznego, manipuluje się danymi ekonomicznymi, ale przede wszystkim pozostawia się poza sferą refleksji wpływ obietnic wyborczych ze sfery społecznej (zazwyczaj zawężanej do socjalnej) na ewolucję systemu politycznego. Niewątpliwie jest on znaczny i bardzo często lekceważony, czego przykładem może być Rzeczpospolita Polska po 2015 roku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marszałek-Kawa, J., & Plecka, D. (2018). Bezpieczeństwo społeczne jako czynnik ewolucji systemu politycznego w Polsce po wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 79-94. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.4.5
Dział
Articles
Biogramy autorów

Joanna Marszałek-Kawa, Nicolaus Copernicus University in Toruń

dr hab., prof. UMK (prawnik, politolog), od 1.10.2015 r. kierownik Katedry Systemu Politycznego RP na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełni także funkcję dyrektora Centrum Badań Wschodnich oraz wiceprezesa toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Jest redaktorem naczelnym prestiżowego pisma „Polish Political Science Yearbook” oraz wydawanego wspólnie z Kazachskim Uniwersytetem Narodowym im. Al-Farabi w Ałmaty czasopisma naukowego „Nowa Polityka Wschodnia” (półrocznik), a także zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” (kwartalnik) oraz sekretarzem kwartalnika „The New Educational Review”. Za swoje osiągnięcia naukowe i organizacyjne otrzymała osiem nagród JM Rektora UMK. Jej dysertacja doktorska pt. Parlament Europejski a parlamenty narodowe w państwach członkowskich Unii Europejskiej została uznana za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny nauki o polityce w Polsce w 2004 roku. Jest stypendystką Polskiej Misji Historycznej na Julius-Maximilians Universität Würzburg, Niemcy, sierpień 2015 r. Visiting researcher, Visiting professor oraz stażystka następujących uniwersytetów: Kyrgyz Russian Slavic University in Biszkek, Baku Slavic University (Azerbejdżan), Farabi Kazakh National University w Ałmaty (Kazachstan), Grigol Robakidze University (Gruzja), Pavol Safarik University (Słowacja), Gori State Teaching University (Gruzja).

Danuta Plecka, University of Zielona Góra

(do 2013 roku Karnowska) – pracuje w Instytucie Politologii na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu. Autorka artykułów naukowych, monografii, redaktorka prac zbiorowych. Uczestnik kilkunastu projektów badawczych, licznych konferencji naukowych, członek rad naukowych i redakcji m.in. takich czasopism, jak: „Preferencje Polityczne” czy „European Journal of Transformation Studies”. Zastępca redaktora naczelnego „Athenaeum. Political Science”.

Bibliografia

 1. Antoszewski A. (1997), Forma rządu, in: Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, eds. A. Antoszewski, R. Herbut, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 2. Antoszewski A., Herbut R. (eds.) (2007), Systemy polityczne współczesnej Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Chruściak R. (2009), Prace konstytucyjne w latach 1997–2007, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 4. Cześnik M. (2007), Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 5. Glajcar R. (2015), Demokratyczny reżim polityczny. Relacje między legislatywą i egzekutywą w III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 6. Glajcar R. (2016), Polska, in: Niedemokratyczne wymiary demokratycznych wyborów, ed. J. Szymanek, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 7. Godlewski T. (2005), Polski system polityczny. Instytucje – procedury – obywatele, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 8. Grzybowski M. (2012), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej: charakterystyka i diagnoza wątpliwości. Uwagi wprowadzające, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, no. 1 (19).
 9. Gulczyński M. (2004), Panorama systemów politycznych świata, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 10. Gulczyński M. Zaradny R. (2000), System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, Wrocław.
 11. Heywood A. (2009), Politologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Hix S. (2010), System polityczny Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Janicki M., Władyka W. (2017), 500 plus demokracja, “Polityka”, no. 38.
 14. Karpiuk M. (2012), Zasady ustroju politycznego państwa w Rzeczypospolitej Polskiej, in: Zasady ustroju politycznego państwa, eds. M. Bożek, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Walczuk, Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, Poznań.
 15. Kruk M. (2008), Funkcja kontrolna Sejmu RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 16. Laska A., Nocoń J. (2005), Teoria polityki: wprowadzenie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa.
 17. Leszczyński M. (2011), Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Difin, Warszawa.
 18. Lipset S. M. (1995), Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Lisicka H. (2002), Ewolucja reżimu politycznego w Polsce po 1989 r., in: Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej, ed. A. Antoszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 20. Luhmann N. (1994), Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Markowski R., Cześnik M., Kotnarowski M. (2015), Demokracja, gospodarka, polityka. Perspektywa polskiego wyborcy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 22. Marszałek-Kawa J. (2012), Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji do Unii Europejskiej, Elipsa, Warszawa.
 23. Mołdawa T. (2007), The Constitution of the Republic of Poland, in: The Political System of Poland, ed. S. Sulowski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 24. Montesquieu (1758), The Spirit of Laws, London.
 25. Pajdała H. (2001), Komisje w parlamencie współczesnym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 26. Piotrowski R. (2009), Spory o konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, in: Demokracja w Polsce 2007–2009, eds. L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 27. Rosanvallon P. (2008), Counter-Democracy. Politics in an Age of Distrust, Cambridge University Press, Cambridge.
 28. Ryszka F. (2002), Historia – polityka – prawo. Wybór studiów, t. II, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 29. Sarnecki P. (2009), „Parlamentaryzacja” systemów rządowych w Polsce, Finlandii i Chorwacji w świetle przekształceń konstytucyjnych w tych krajach, in: Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, eds. J. Wawrzyniak, M. Laskowska, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 30. Skrzydło W. (2002), Ustrój polityczny RP w świetle konstytucji z 1997 r., Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 31. The Constitutional Act of 17 October 1992 on the mutual relations between the legislative and executive institutions of the Republic of Poland and on local selfgovernment, Journal of Laws 1992, no. 84, item 426; amended: 1995, no. 38, item 184 and no. 150, item 729; 1996, no. 106, item 488, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/1992a.html.
 32. Turska-Kawa A. (2015), Determinanty chwiejności wyborczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 33. Zięba-Załucka H. (ed.) (1998), Prawo konstytucyjne. Wybrane zagadnienia, Fosze, Rzeszów.
 34. Żebrowski W. (2006), Drogi porządkowania polskiej demokracji. Zagadnienia wybrane, in: Transformacje systemowe w Polsce i krajach postkomunistycznych. Studia i rozprawy, ed. M. Chałubiński, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk.