Prawne aspekty posługiwania się językiem państwowym przez radiostacje na Ukrainie

Main Article Content

Tatiana Hirina

Abstrakt

W artykule omówiono etapy wprowadzania języka państwowego na antenę radiostacji narodowych, regionalnych i lokalnych. Przeanalizowano regulacje prawne dotyczące posługiwania się językiem ukraińskim przy emisji treści i muzyki przez radiostacje w latach 2004–2016. Autor dochodzi do wniosku, że rozwój emisji radiowej w konkretnym języku możliwy jest w warunkach harmonijnych relacji pomiędzy stacjami radiowymi, muzykami, twórcami piosenek i odbiorcami.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hirina, T. (2018). Prawne aspekty posługiwania się językiem państwowym przez radiostacje na Ukrainie. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 95-104. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.4.6
Dział
Articles
Biogram autora

Tatiana Hirina, Institute of Journalism KNU of Taras Shevchenko, Kyiv, Ukraine

jest doktorem i adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Tarasa Szewczenki w Kijowie na Ukrainie. Jej główne zainteresowania badawcze to działalność transmisja, transformacja, konwergencja i miejsce Ukrainy w globalnym środowisku medialnym.

Bibliografia

  1. Arel D. (2002), Interpreting “Nationality” and “Language” in the 2001 Ukrainian Census, “Post-Soviet Affairs”, vol. 18, p. 213–249.
  2. Draft opinion on the draft law on languages in Ukraine, 25.03.2011, “European commission for democracy through law (Venice commission)”, http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)008-e, 11.11.2017.
  3. Reports of the National Council of Ukraine on Television and Radio Broadcasting for 2004–2017, 2017, “National Council of Ukraine on Television and Radio Broadcasting”, https://www.nrada.gov.ua/reports/, 03.11.2017.
  4. Solonina Y. (2017), Half a quarter of the language quota on the radio: Ukrainian song raises its head, 05.05.2017, “Radio Liberty”, https://www.radiosvoboda.org/a/28469868.html, 11.11.2017.
  5. Vitaly Drozdov: “I can answer for every song on our air”, 14.02.2011, “Mediananny”, https://mediananny.com/intervju/14591, 08.11.2017.