Udział i rola kobiet w negocjacjach pokojowych
PDF

Słowa kluczowe

negocjacje pokojowe
udział kobiet
budowanie pokoju
zapobieganie konfliktom
rezolucja 1325

Jak cytować

Szpak, A. (2018). Udział i rola kobiet w negocjacjach pokojowych. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 49–63. https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.4

Abstrakt

Rada Bezpieczeństwa ONZ wydała na przestrzeni ostatnich piętnastu lat kilka rezolucji dotyczących roli kobiet w zapobieganiu konfliktom oraz budowaniu pokoju. Pierwszą i przełomową była rezolucja 1325 (2000), w której podkreślono istotne znaczenie równego i pełnego uczestnictwa kobiet w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu i utrzymaniu pokoju. Udział kobiet w negocjacjach pokojowych czy szerzej działaniach na rzecz pokoju i bezpieczeństwa jest istotny m.in. dlatego, że istnieje o 35% większa szansa, że porozumienia pokojowe wynegocjowane z udziałem kobiet potrwają co najmniej 15 lat. Artykuł skupia się na instrumentach Rady Bezpieczeństwa ONZ w zakresie zapewnienia większego udziału kobiet w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa oraz rezultatach wdrażania tych instrumentów.

https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.4
PDF

Bibliografia

Beijing Declaration and Platform for Action (1995), http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf.

Biuro Specjalnego przedstawiciela ONZ ds. przemocy seksualnej w konflikcie zbrojnym, http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/about-us/about-the-srsg/.

Bouvier V. M. (2016) Gender and the Role of Women in Colombia’s Peace Process, UN Women Background Paper, United States Institute of Peace.

Broadening Participation in Track One Peace Negotiations, http://graduateinstitute.ch/home/research/centresandprogrammes/ccdp/ccdp-research/clusters-andprojects-1/participatory-peace-processes-an/broadening-participation-in-trac.html.

Cahn N., Haynes D., Ni Aolain F. (2010), Returning Home: Women in Post-Conflict Societies, „Baltimore Law Review”, nr 39, s. 339–369.

Caparini M. (2005), Enabling Civil Society in Security Sector Reconstruction, w: Security Governance in Post-Conflict Peacebuilding, red. A. Bryden, H. Hänggi, s. 69–91, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Genewa.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (2013), General recommendation No. 30 on women in conflict prevention, conflict and postconflict situations, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/GComments/CEDAW.C.CG.30.pdf.

Diaz F. A., Robledo V. M. (2016), Uncertainty, Peace Agreements, and Public Participation in Colombia, http://www.warscapes.com/opinion/uncertainty-peaceagreements-and-public-participation-colombia.

Geneva Communiqué Action Group for Syria Final Communiqué (2012), aneks II do rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 2118 (2013) z 27 września 2013 r., http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/.

Konwencja ws. Eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (1979), Dz. U. 1982, Nr 10, poz. 71.

McWilliams M., Women at the Peace Table: The Gender Dynamics of Peace Negotiations, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2719156.

O’Reilly M., Ó Súilleabháin A., Paffenholz T. (2015), Reimagining Peacemaking: Women’s Role in Peace Processes, https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2015/06/IPI-E-pub-Reimagining-Peacemaking.pdf.

O’Rourke C. (2014). ‘Walk[ing] the halls of Power’? Understanding Women’s Participation in International Peace and Security, „Melbourne Journal of International Law”, nr 15, s. 128–154.

Parlament Europejski (2006), Report on the situation of women in armed conflicts and their role in the reconstruction and democratic process in post-conflict countries, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2006-0159&language=EN.

Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace. A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council resolution 1325, http://www.peacewomen.org/sites/default/files/UNW-GLOBAL-STUDY-1325-2015%20(1).pdf.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 1325 (2000), http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 1820 (2008), http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 1888 (2009), http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 1889 (2009), http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 1960 (2010), http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 2122 (2013), http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/.

Sánchez C. F. (2016), Manipulating Truths: Media Coverage, Democracy, and the Colombian Referendum, https://justiceinconflict.org/2016/10/12/manipulating-truths-media-coverage-democracy-and-the-colombian-referendum/.

Summary of Colombia’s Agreement to End Conflict and Build Peace (2016), http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/summaryof-colombias-peace-agreement.pdf.

Szpak A. (2016), Syria – nowy plan pokojowy i jego szanse na sukces, „Studia Polityczne”, nr 3, s. 229–244.

UN Secretary General (2004), A more secure world: Our shared responsibility. Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change, http://www.un.org/en/peacebuilding/pdf/historical/hlp_more_secure_world.pdf.

Wanis-St. John A., Kew D. (200), Civil society and Peace Negotiations: Confronting Exclusion, „International Negotiation”, nr 13, s. 11–36.

Women’s Inclusion in the Syria Peace Talks, https://www.inclusivesecurity.org/2016/03/10/infographic-womens-inclusion-in-the-syria-peace-talks/.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Rezolucja 1385 (2004) Conflict prevention and resolution: the role of women, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=17233.