Protekcjonizm regulacyjny we współczesnym handlu międzynarodowym

Main Article Content

Zdzisław W. Puślecki

Abstrakt

Celem głównym opracowania jest przedstawienie protekcjonizmu regulacyjnego zniekształcającego i ograniczającego współczesny handel międzynarodowy. Ważna jest zatem harmonizacja i wzajemne uznawanie norm szczególnie w zakresie barier technicznych i XXI wieku coraz większego znaczenia nabierają porozumienia bilateralne. Obejmują one już ponad 70% handlu zliberalizowanego. Wyraźnie zwiększyła się rola grupy G20. Zarówno WTO, jak i grupa G20 powinny wspólnie podejmować i koordynować wysiłki na rzecz zasad promujących nie tylko handel międzynarodowy państw wysoko rozwiniętych, ale rozszerzających również dostęp do rynku światowego państw rozwijających się. Poprzez wspieranie zasad handlowych w systemie globalnym wzmacniać się będzie legitymizacja funkcjonowania grupy G20, a zreformowany system światowej wymiany handlowej i zmodyfikowane zarządzanie tym systemem w ramach WTO z uwzględnieniem specyficznych interesów poszczególnych państw może przyczyniać się do dalszego dynamicznego rozwoju.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Puślecki, Z. W. (2018). Protekcjonizm regulacyjny we współczesnym handlu międzynarodowym. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 65-79. https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.5
Dział
Artykuły
Biogram autora

Zdzisław W. Puślecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor zwyczajny dr hab. nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Gospodarki Międzynarodowej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi badania naukowe w zakresie: teorii handlu międzynarodowego, teorii liberalizmu i protekcjonizmu, regionalizacji i globalizacji współczesnej gospodarki światowej, transformacji krajów Europy Środkowej i Wschodniej i ich funkcjonowania w Unii Europejskiej, innowacyjności i konkurencyjności Polski w warunkach integracji w ramach Unii Europejskiej, polsko-niemieckich stosunków ekonomicznych, stosunków ekonomicznych Polski z krajami rozwijającymi się, strategii Unii Europejskiej dla wzrostu konkurencyjności globalnej. Członek rad i kolegiów redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych; członek międzynarodowych grup naukowo-badawczych; członek krajowych i zagranicznych organizacji i towarzystw naukowych. Autor lub współautor 649 prac twórczych w tym 28 książek i monograficznych publikacji elektronicznych, 250 rozdziałów w książkach, 102 artykułów w czasopismach naukowych, 22 innych publikacji naukowych, 7 ekspertyz, 196 referatów na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, 44 recenzji wydawniczych.

Bibliografia

 1. Agricultural Trade and its Importance (2006), European Commission, Brussels.
 2. Birchfield V. (2008), Dueling Imperialsim or Principled Policies? A Comparative Analysis of EU and US Aproaches to Trade and Development, w: North andSouth in the World Political Economy, red. R Reuveny, W. R. Thompson, Blackwell Publishing Ltd., Malden USA–Oxford UK–Carlton Victoria Australia.
 3. Broszkiewicz M. (2012), Alternative Investment in China – a Solution for Investment at a Time of the Modern Financial Crisis, „Ekonomia Economics” Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław, nr 3(20), s. 71–82.
 4. Christian H. (2008), Determinants of Agricultural Protection in an International Perspective: The Role of Political Institutions, 12th European Congress of Agricultural Economists, Ghent.
 5. Dwyer I., Guyomard H. (2008), International trade, agricultural policy reform and the multifunctionality of EU agriculture. A framework for analysis, w: Trade Agreements, Multifunctionality and EU Agriculture, red. E. Kaditi, J. Swinnen, Centre for European Policy Studies, Brussels.
 6. Eichengreen B., O’Rourke K. (2010), What do the new data tell us, Vox 8 March, and A tale of two depressions: now and then, Vox, 6 April 2009, www.voxeu.org/index.php?q=node/324#jun09.
 7. Elsing M. (2006), The EU’s Common Commercial Policy, Macmillan, Burlington.
 8. Flory T. (1999), L’organisation mondiale du commerce. Droit institutionel et substantiel, Etablissements Emile Bruylant, Bruxelles.
 9. Hoekman B. M., Kostecki M. M. (2001), The political economy of the world trading system; the WTO and beyond, Oxford University Press, Oxford.
 10. Huges B. B., Irfan M. T. (2008), Assessing Strategies for Reducing Global Poverty, w: North and South in the World Political Economy, red. R. Reuveny, W. R. Thompson, Blackwell Publishing Ltd., Malden USA–Oxford UK–Carlton Victoria Australia.
 11. Kelton M. (2012), Global Trade, w: R. Devetak, A. Burke, J. George, An Introduction to International Relation, Cambridge University Press, New York.
 12. Lester S., Barbee I. (2013), The Challenge of Cooperation: Regulatory Trade Barriers in the Transatlantic Trade and Investment Partnership, „Journal of International Economic Law”, vol. 16, Issue 4, s. 847–867.
 13. Michałek J. J., Wilkin J. (2008), Wstępna ocena konsekwencji niepowodzenia sesji ministerialnej Doha (lipiec 2008) dla instrumentów stosowanych w ramach WPR, w: Polityka Unii Europejskiej po 2013 roku, UKIE, Warszawa 2008.
 14. Nielson D. L. (2003), Supplying Trade Reform: Political Institutions and Liberalization in Middle-Income Presidetial Democracies, „American Journal of Political Science” 47.
 15. Olson M. (1986), The Exploitation and Subsidization of Agriculture in Developing and Developed Countries, w: Agriculture in a Turbulent World Economy, red. A. Maunder, U. Renborg, Aldershot, Gower, U.K.
 16. Puślecki Z. W. (2016a), Bilateral trade agreements and the rise of global supply chains, „Journal of Economic & Financial Studies”, USA, vol. 04. nr 05: October, s. 17–23.
 17. Puślecki Z. W. (2016b), Transatlantic Cooperation Regarding China, „US-China Law Review”, David Publishing Company, New York, USA, vol. 13, nr 7, July, s. 522–552.
 18. Ragazzi I., Egger M. (2010), Nach der Doha Runde. Elemente fuer eine neue WTO Agenda, Dokument 19. Marz, http://www.alliancesud.ch/de/publicationen,downloads/dokument-19-2010-web.pdf.
 19. Schreyer M. L., Metz L., (2009), Europejska Wspólnota Energii Odnawialnej, Studium wykonalności, t. 3, Wydawca: Fundacja im. Heinricha Boella.
 20. Stiglitz J. E., Charlton A. (2007), Fair trade-szansa dla wszystkich, przeł. A. Szeworski, PWN, Warszawa.
 21. Task Force on Commodity Futures Markets. Report to the G20, OICU/IOSCO, Technical Commitee of the International Organization of Securities Commission, June 2010 (2010). http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD340.pdf, maj 2012.
 22. World Trade Organization (2010a), International trade statistics 2010, WTO, Geneva.
 23. World Trade Organization (2010b), World trade report 2010: trade in natural resources, Geneva, http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report10_e.pdf.