Imigracja zarobkowa do Polski. Casus Ukraińców (2014–2017)
PDF

Słowa kluczowe

imigracja zarobkowa
Ukraińcy
rynek pracy
cudzoziemcy

Jak cytować

Adamczyk, A. (2018). Imigracja zarobkowa do Polski. Casus Ukraińców (2014–2017). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 115–135. https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.8

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza imigracji zarobkowej Ukraińców do Polski w latach 2014–2017. W nim przedstawiono dane będące wynikiem badań ukraińskich i polskich instytucji w zakresie migracji ukraińskich pracowników. Przeanalizowano statystyki dotyczące ich aktywności na polskim rynku pracy. Ukazano także wpływ ukraińskich pracowników na rozwój ekonomiczny Polski. W artykule postawiono tezę, że aktywność Ukraińców miała pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki.

https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.8
PDF

Bibliografia

Adamczyk A. (2012), Społeczno-polityczne implikacje imigracji do Polski w latach 1989–2007, Poznań.

Barometr imigracji zarobkowej, II półrocze 2017. Ukraiński pracownik w Polsce (2017), Raport Personnel Service, http://personnelservice.pl/pl/biuro-prasowe/raporty, 20.01.2018.

Все більше українців хочуть переїхати жити закордон (2016), https://tns-ua.com/news/vse-bilshe-ukrayintsiv-hochut-pereyihati-zhiti-zakordon, 20.01.2018.

Бойко M. (2017), Україна без українців: до чого призведе заробітчанство, 4.10.2017 r., http://vgolos.com.ua/articles/ukraina_bez_ukraintsiv_do_chogo_pryzvede_zarobitchanstvo_284902.html, 20.01.2018.

Chmielewska I., Dobroczek G., Puzynkiewicz J. (2016), Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania, Badanie zrealizowano w 2015 r., Departament Statystyki NBP, Warszawa.

Скільки українців хочуть виїхати за кордон і де хочуть працювати: результати дослідження (2017), http://www.tutkatamka.com.ua/cikavinki/opituvannya/skilki-ukra%D1%97nciv-xochut-vi%D1%97xati-za-kordon-i-de-xochut-pracyuvati-rezultati-doslidzhennya/, 22.01.2018.

Danielewicz M. (2018), Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu: Pracodawcy czekają długie godziny w kolejkach, „Głos Wielkopolski” 14.02.2018 r., http://www.gloswielkopolski.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/powiatowy-urzad-pracyw-poznaniu-pracodawcy-czekaja-dlugie-godziny-w-kolejkach,12932942/, 16.02.2018.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego, Dz. U. UE L 2014.94.375.

Інфляційний звіт (2018), Національний банк України, січня 2018 року, https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=63442010, 10.02.2018.

Informacja nt. zatrudnienia cudzoziemców w Polsce (grudzień 2016), MRiPS Department Rynku Pracy, https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Analizy%20i%20raporty/cudzoziemncy%20pracujacy%20w%20polsce/zatrudnianie%20cudzoziemcow%202016.pdf, 16.01.2018.

Keryk M. (2017), Problemy imigrantów z Ukrainy, w: Imigranci wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw, pod red. T. Kupczyk, Wrocław.

Кожен другий українець шукає роботу за кордоном. Статистика (2017), http://prompolit.info/2017/10/03/kozhen-drugij-ukrayinets-shukaye-robotu-zakordonom/, 16.01.2018.

Liczba wydanych wiz i odmów w 2016 i 2017 r. (2017), Konsulat Generalny RP we Lwowie, http://www.lwow.msz.gov.pl/pl/konsulat/statystyki/, 16.01.2018.

Monitoring rynku pracy. Popyt na pracę w III kwartale 2017 roku (2017), Opracowanie sygnalne, Główny Urząd Statystyczny, 8.12.2017 r. Warszawa.

Oto ranking 50 najbardziej wpływowych ludzi polskiej gospodarki (2018), „Gazeta Prawna” 9.02.2018 r., http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1103285,ranking-50-najbardziej-wplywowych-ludzi-polskiej-gospodarki.html, 16.02.2018.

Перспективні українці дедалі частіше виїжджають закордон: статистика (2017), http://svitua.com.ua/news/201701/2236-perspektyvni-ukrayinci-dedali-chastishe-vyyizhdzhayut, 16.01.2018.

Poland – Gross domestic product per capita in current proces, World Data Atlas, https://knoema.com/atlas/Poland/GDP-per-capita, 16.01.2018.

Poland – Unemployment rate, World Data Atlas, https://knoema.com/atlas/Poland/Unemployment-rate, 16.01.2018.

Popyt na pracę w 2016 r. (2017), GUS Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa.

Powstał związek zawodowy pracowników ukraińskich w Polsce (2017), http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/swiat/powstal-zwiazek-zawodowy-pracownikowukrainskich-w-polsce, 11.01.2018.

Roszkowska S., Saczuk K., Skibińska M., Strzelecki P., Wyszyński R. (2017), Kwartalny raport o rynku pracy w I kw. 2017 r., Wydział Gospodarstw Domowych i Rynku Pracy Departament Analiz Ekonomicznych NBP, Warszawa, https://www.nbp.pl/publikacje/rynek_pracy/rynek_pracy_2017_1kw.pdf, 11.01.2018.

Rozgryźć niedobór talentów (2016), ManpowerGroup, Warszawa, http://www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2016/09/2016_Raport_Niedob%C3%B3r_talent%C3%B3w-info.-prasowa-ManpowerGroup.pdf, 11.01.2018.

Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji (2017a), Dz. U. 2017, poz. 2345.

Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (2017b), Dz. U. 2017, poz. 2350.

Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (2017c), Dz. U. 2017, poz. 2349.

Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, Dz. U. 2017, poz. 2348.

rt, adom (2017), Ukraińcy mogą wjeżdża do UE bez wiz. Jak zareaguje polski rynek pracy?, TVP info, 11.06.2017 r., https://www.tvp.info/32768672/ukraincy-moga-wjezdzac-do-ue-bez-wiz-jak-zareaguje-polski-rynek-pracy, 11.01.2018.

Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2016 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (2017a), Warszawa, https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/koncesje-i-zezwolenia, 11.01.2018.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/850 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina), Dz. U. UE L 2017.133.1.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, Dz. U. UE L 2001.81.1.

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku (2017), Warszawa, https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/176401/Sprawozdanie%202016.pdf#page=91, 13.01.2018.

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 roku (2016), Warszawa, https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/156451/Sprawozdanie%202015.pdf#page=131, 13.01.2018.

Szkarek W. (2017), Już nie pracownik, a klient. Polski biznes dostrzegł Ukraińców, Bankier.pl 28.03.2017, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Juz-niepracownik-a-klient-Polski-biznes-dostrzegl-Ukraincow-7507340.html, 15.01.2018.

The average salary in Ukraine is USD 188 per month (2016), http://blogs.elenasmodels.com/en/average-salary-ukraine-2016/, 15.01.2018.

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe cudzoziemców, http://psz.zus.pl/kategorie/ubezpieczeni/ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe, 15.01.2018.

Ukraine – Gross domestic product per capita in current proces, World Data Atlas, https://knoema.com/atlas/Ukraine/GDP-per-capita, 16.01.2018.

Ukraine – Unemployment rate, World Data Atlas, https://knoema.com/atlas/Ukraine/Unemployment-rate, 16.01.2018.

Ukraińcy kupują w Polsce mieszkania za gotówkę. Dwa miasta są wyjątkowo popularne (2017), https://businessinsider.com.pl/finanse/mieszkania-w-polscekupuja-ukraincy/74rzk2p, 16.01.2018.

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzono w Kijowie dnia 18 maja 2012 roku, Dz. U. 2013, poz. 1373, 1375.

Ustawa z dnia 26 maja 2017 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2017), Dz. U. 2017, poz. 1065.

Wrotniak M. (2017a), Ukraińcy dominują wśród zagranicznych klientów banków, Bankier.pl 22.11.2017 r., https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ukraincy-dominuja-wsrod-zagranicznych-klientow-bankow-7557501.html, 16.01.2018.

Wrotniak M. (2017b), Oferta banków dla obywateli Ukrainy, Bankier.pl 22.12.2017 r., https://www.bankier.pl/wiadomosc/Oferta-bankow-dla-obywateli-Ukrainy-7562395.html, 26.01.2018.

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS, Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym, https://wynagrodzenia.pl/gus, 16.01.2018.

Zatory przy wydawaniu pozwoleń. Urzędy pracy nieprzygotowane na zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców (2018), http://personnelservice.pl/pl/aktualnosci/zatory-przy-wydawaniu-pozwolen-urzedy-pracy-nieprzygotowane-na-zmiany-w-zatrudnianiu-cudzoziemcow, 16.01.2018.

Zniesienie obowiązku wizowego wobec obywateli Ukrainy – konsekwencje migracyjne dla Unii Europejskiej, Ekspertyza Ośrodka Studiów Wschodnich, 16 październik 2017 r.

Żebrowski P., Dyjak G. (2017), Eksperci: grupy przestępcze próbują rejestrować fikcyjne oświadczenia dla cudzoziemców, „Gazeta Prawna”, 16.12.2017 r., http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1092495,eksperci-grupy-przestepcze-probuja-rejestrowac-fikcyjne-oswiadczenia-dla-cudzoziemcow.html, 16.01.2018.