Wpływ postulatów programowych na sukces wyborczy – na przykładzie partii: PiS, PO, ZL w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 roku

Main Article Content

Marek Tyrała

Abstrakt

Główna hipoteza badawcza postawiona w artykule brzmi: postulaty
programowe (wyborcze) partii PiS, PO i ZL, miały decydujący wpływ na sukces wyborczy tych partii w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 roku. Celem autora była charakterystyka programów wyborczych prawicowych i lewicowych partii oraz koalicji wyborczych przed wyborami parlamentarnymi w 2015 r. Scharakteryzowane zostały programy wyborcze poszczególnych komitetów wyborczych. W artykule
podjęto próbę charakterystyki partii politycznych posiadających największy potencjał wyborczy i reprezentujących główne nurty ideowe w Polsce: konserwatywny, liberalny oraz socjaldemokratyczny. Tekst ma charakter interdyscyplinarny, problem badawczy został przeanalizowany z perspektywy politologicznej, socjologicznej i filozoficznej. Weryfikując hipotezę postawioną w pracy, zauważono, iż występuje duże
prawdopodobieństwo, że to właśnie (socjalny) program wyborczy partii PiS, miał kluczowy wpływ na jej wynik wyborczy. Próba odpowiedzi na postawione pytanie badawcze może wnieść istotny wkład w dalsze badanie procesu rywalizacji wyborczej partii politycznych w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tyrała, M. (2018). Wpływ postulatów programowych na sukces wyborczy – na przykładzie partii: PiS, PO, ZL w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 roku. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 61-78. https://doi.org/10.14746/ssp.2018.1.4
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Antoszewski A., Herbut R. (red.) (2004), Leksykon politologii, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław.
 2. Atkinson A. (2017), Nierówności. Co da się zrobić? „Krytyka Polityczna”, Warszawa.
 3. Antoszewski A. (2009), Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, Adam Marszałek, Toruń.
 4. Antoszewski A. (2012), System polityczny RP, PWN, Warszawa.
 5. Antoszewski A. (2004), Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich, Wydawnictwo UWr. Wrocław.
 6. Bobbio N. (1996), Prawica i lewica, Znak, Kraków.
 7. Castells M. (2013), Władza komunikacji, PWN, Warszawa.
 8. Chwedoruk R. (2015), Młode pokolenie nie wie, co to lewicowość, 1.06.2015, „Newsowi.pl”, http://newsowi.pl/aktualnosci/1549-prof-chwedoruk-mlode-pokolenie-nie-wie-co-to-lewicowosc, 1.10.2017.
 9. Dahrendorf R. (1993), Nowy konflikt społeczny, esej o wolności, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa.
 10. Definicja terminu Program Wyborczy, http://portalwiedzy.onet.pl/4097,,,,program_wyborczy,haslo.html, 2.01.2016.
 11. Gagatek W. (2017), Rozwój modelu partii kartelowej i jego recepcja, w: Oblicza demokracji. Partie i systemy partyjne w ujęciu Petera Maira, red.W. Gagatek, K. Walecka, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków.
 12. Grabowska M. (2004), Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Scholar, Warszawa.
 13. Hartman J. (2017), Polityka, władza i nadzieja, Agora, Warszawa.
 14. Kitschelt H. (1999), Post-communist party systems: competition, representation and interparty cooperation, University Press, Cambridge.
 15. Kołodko G., Koźmiński A. (2017), Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 16. Komunikat z badań CBOS, Charakterystyka poglądów potencjalnych elektoratów partyjnych (2015), Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_085_15.PDF, 1.09.2017.
 17. Komunikat z badań CBOS, Powinności państwa wobec obywatela i obywatela wobec państwa (2013), BS/104/2013, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_104_13.PDF, 7.01.2016.
 18. Koselleck R. (2009),Dzieje pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego, Oficyna naukowa, Warszawa.
 19. Król M. (2017), Jaka demokracja?, Agora, Warszawa.
 20. Laclau E. (2009), Rozum populistyczny, Wydawnictwo DSW, Wrocław.
 21. Mair P. (2017), Rząd reprezentatywny vs rząd odpowiedzialny, w: Oblicza demokracji. Partie i systemy partyjne w ujęciu Petera Maira, red.W. Gagatek, K. Walecka, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków.
 22. Markowski R., Cześnik M., Kotnarowski M.(2015), Demokracja. Gospodarka. Polityka.Perspektywa polskiego wyborcy, Scholar, Warszawa.
 23. Mouffe Ch. (2015), Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie, „Krytyka Polityczna”, Warszawa.
 24. Pacześniak A. (2010), Polskie partie polityczne a dyskurs klasowy, w: Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce, red. P. Żuk, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 25. Program wyborczy partii Platforma Obywatelska, www.platforma.org, 20.10.2015.
 26. Program wyborczy partii Prawo i Sprawiedliwość, http://wybierzpis.org.pl/materialy-programowe.html, 15.10.2015.
 27. Program wyborczy koalicji Zjednoczona Lewica, http://lewicarazem.org/strony/5-materialy.html, 11.10.2015.
 28. Raciborski J. (2003), Wybory i wyborcy, w: Demokratyzacja polska 1989–2003, J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka, J. Kilian, Scholar, Warszawa.
 29. Reykowski J. (2011), Trzecia Rzeczpospolita, w: Projekt dla Polski. Perspektywa lewicowa, red. J.Reykowski, Scholar, Warszawa.
 30. Rosanvallon P. (2013), The society of equals, Harvard University Press, Cambridge–London.
 31. Sandel M. (2013), Sprawiedliwość. Jak powinniśmy postąpić, Kurhaus Publishing, Warszawa.
 32. Skrzypiński D. (2002), Strategie partii politycznych, w: Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wydawnictwo UWr, Wrocław.
 33. Sokół W. (2008), Partie polityczne na arenie wyborczej i gabinetowej, w: Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red.W. Sokół, M. Żmigrodzki, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 34. Standing G. (2015), Karta Prekariatu, PWN, Warszawa.
 35. Stelmach A. (2010), Funkcje wyborów i ich weryfikacja we współczesnym świecie, w: W poszukiwaniu modelu demokratycznego, red. S. Zyborowicz, Adam Marszałek, Toruń.
 36. Stiglitz J. (2017), Euro. W jaki sposób wspólna waluta zagraża przyszłości Europy, „Krytyka Polityczna”, Warszawa.
 37. Tyrała M. (2016), Postulaty programowe a sukces wyborczy – na przykładzie partii: PiS i Razem w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 r., w: Źródła zmiany wybory parlamentarne, red. E. Marciniak, O. Annusewicz, T. Godlewski, E-Politicon – Ośrodek Analiz Politologicznych, Warszawa, nr XVII.
 38. Wojtasik W. (2012), Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UŚ ,Katowice.
 39. Wyniki wyborów parlamentarnych, http://parlament2015.pkw.gov.pl/, 2.01.2016.
 40. Wyniki sondażu exit poll IPSOS przeprowadzonego na zlecenie TVN24 (2015), http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wybory-parlamentarne-2015-wyniki-glosowania-grup-zawodowych,589085.html, 7.02.2016.
 41. Żakowski M. (2017), [Projekt: Polska] Komentatorzy lewicy nie stworzą, 4.09.2017,„Kultura Liberalna”, http://kulturaliberalna.pl/2017/09/04/zakowski-lewica-symetrysci/, 15.10.2017.