Imigranci zarobkowi na polskim rynku pracy

Main Article Content

Magdalena Kacperska

Abstrakt

Polska gospodarka i polski rynek pracy, jako elementy wspólnego rynku UE dają ogromne możliwości zarówno w zakresie handlu i usług, jak i podejmowania działalności gospodarczej oraz zatrudnienia dla obywateli państw członkowskich. Jednak na rynkach pracy krajów członkowskich zatrudniona jest również spora liczba osób spoza granic Unii, czyli tzw. krajów trzecich. Migracje o charakterze zarobkowym stanowią nieodłączną cechę nierównomiernego rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych państw i będą zawsze odgrywały istotną rolę zarówno z punktu widzenia krajów przyjmujących, jak i wysyłających. Starzejące się społeczeństwo i coraz lepsza sytuacja na rynku pracy w Polsce, sprawiają, że wzrasta zapotrzebowanie na pracowników z państw trzecich.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kacperska, M. (2018). Imigranci zarobkowi na polskim rynku pracy. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 137-156. https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.9
Dział
Artykuły
Biogram autora

Magdalena Kacperska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, specjalność marketing polityczny, obecnie adiunkt w Zakładzie Polityki Społecznej i Ekonomicznej WNPiD UAM Poznań. Rozprawa doktorska poświęcona była problematyce rynku pracy w kontekście przystąpienia do struktur zjednoczonej Europy. Autorka licznych publikacji na tematy ekonomiczne i społeczne, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół aspektów społeczno-ekonomicznych w Polsce oraz Unii Europejskiej, głównie dotyczą rynku pracy, obecności tej problematyki w programach partii politycznych oraz mediach. Ponadto zajmuje się analizą kryzysów gospodarczych i  możliwościami łagodzenia ich skutków.

Bibliografia

 1. Akty prawne:
 2. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy UE 2012 C 326.
 3. Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
 4. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich.
 5. Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
 7. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.
 8. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz. U. 2013, poz. 1650.
 9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2016, poz. 645.
 10. Strony internetowe:
 11. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=470&langId=pl, 9.08.2016.
 12. http://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-cudzoziemcow/zezwolenia-na-prace, 9.08.2016.
 13. http://www.pieniadz.pl/Imigranci,zarobkowi,z,Europy,Wschodniej,wypelnia,luki,na-,polskim,rynku,pracy,1-71157-1.html, 9.08.2016.
 14. http://wyborcza.pl/1,75399,18732429,imigranci-w-unii-europejskiej-ilu-ichmieszka-w-oszczegolnych.html, 9.08.2016.
 15. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_-_employment, 10.08.2016.
 16. http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-na-rynku-pracy/rynek-pracy-w-polsce-w-2015-r/, 10.08.2016.
 17. http://frontex.europa.eu/news/fran-quarterly-illegal-crossings-down-in-the-firstquarter-of-2016-Cc5040, 10.08.2016.
 18. Artykuły i opracowania:
 19. Ambroziak A. A. (2014), Wpływ ewolucji prawa swobodnego przepływu osób na migrację w ramach Unii Europejskiej. Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego UE, „Studia Europejskie”, nr 3.
 20. Arango J. (2000), Explaining Migration: A Critical view, International Social Science Journal, no. 165, Blackwell Publishers / UNESCO.
 21. Cabańska J. (2011), Przegląd ekonomicznych teorii migracji ludności, w: Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych, red. M. Kuczera, CREATIVETIME, Kraków.
 22. Deszczyński P. (2008), Migracje zewnętrzne a bezpieczeństwo gospodarcze państw, w: L. Kacprzak, J. Knopek, Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ), Piła.
 23. Doeringer P., Piore M. (1971), Internal labour markets and manpower analysis, Lexington.
 24. Kacperska M. (2017), Is the European Union’s Border a Labor Market’s Border as Well? Third Country Migrants in the Polish Labor Market, w: Immigration Crises, Borders and the European Union, red. J. Jańczak, Berlin.
 25. Kryńska E. (1966), Segmentacja rynku pracy – podstawy teoretyczne i analiza statystyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 26. Lee E. (1966), A Theory of Migration, „Demography”, vol. 3(1).
 27. Lewis W. A. (1954), Economic development with unlimited supplies of labor, The Manchester School of Economic and Social Studies.
 28. Małachowski W. (2010), Migracje we współczesnym świecie. Implikacje dla Polski, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 29. Misala J. (2005), Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 30. Nowiak W. (2015), Starzenie się społeczeństw i migracja – dwa główne wyzwania Europy w II dekadzie XXI wieku. Czy jesteśmy gotowi na zmiany?, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 9, Poznań.
 31. Olsson G. (1965), Distance and human interaction. A migration study, „Geografiska Annaler”, vol. 47, ser. B, nr 1.
 32. Orłowska R. (2013), Uwarunkowania i skutki rozwoju migracji ekonomicznych w Unii Europejskiej w świetle wybranych teorii migracji międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 33. Pachocka M., Misiuna J. (2015), Migracje międzynarodowe – dylematy definicyjne i poznawcze. Przykłady z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, w: Współczesny Matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 34. Samoraj-Charitonov B. (2011), Wspólnotowa polityka wobec pracowników z krajów trzecich, w: Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, red. W. Anioł, M. Duszczyk, P. W. Zawadzki, IPS UW, Warszawa.
 35. Sasnal P. (red.) (2015), Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej – implikacje dla Polski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 36. Schiffter K. (2013), Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po wejściu w życie nowej ustawy o cudzoziemcach, „Monitor Prawa Pracy”, nr 10.
 37. Sjaastad L. A. (1962), The costs and returns of human migration, „Journal of Political”, nr 70, The University of Chicago Press.
 38. Stark O. (1991), The Migration of Labor, Basil Blackwell, Cambridge.
 39. Todaro M. P. (1976), Internal migration in developing countries, International Labor Office, Geneva.
 40. Inne:
 41. Employment And Social Developments In Europe 2015 (2015), European Commission.
 42. Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (2015) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa, 14 grudnia 2015 r.
 43. Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (2016), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa, 10 maja 2016 r.
 44. Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (2017), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa, 22 marca 2017 r.
 45. Informacja o badaniu „Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków” (2015), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 46. Monitoring Rynku Pracy, opracowanie sygnalne, Kwartalna informacja o rynku pracy, Główny Urząd Statystyczny, 25 maja 2016 r., Warszawa.
 47. Monitoring Rynku Pracy (2017), Kwartalna informacja o rynku pracy, GUS, Warszawa.
 48. Prognoza Ludności na lata 2014–2050 (2014), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 49. Recruiting Immigrant Workers: Europe 2016 (2016), OECD European Union.
 50. Rynek pracy w Polsce w 2015 roku (2016), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa.