Outplacement jako narzędzie polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej

Main Article Content

Magdalena Greficz

Abstrakt

Procesy restrukturyzacji zatrudnienia stanowią jeden z najbardziej dotkliwych społecznie efektów zmian zachodzących współcześnie w państwach Unii Europejskiej, wynikających z trwającego od 2008 r. kryzysu gospodarczego. Wydawałoby się, że wobec trudności gospodarczych przedsiębiorstwa będą skupiały się na poprawie wyników finansowych, rezygnując ze stosowania polityki społecznej odpowiedzialności (Corporate Social Responsibility - CSR). Jednym z przykładów działań odpowiedzialnie społecznych, stosowanych przez przedsiębiorstwa podczas kryzysujest outplacement. Celem artykułujest przybliżenie istoty outplacementu poprzez analizę literatury przedmiotu z zakresu restrukturyzacji zatrudnienia oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym zwłaszcza kwestii narzędzi stosowanych przez przedsiębiorstwa w celu łagodzenia negatywnych skutków zwalniania pracowników. Charakterystyka outplacementu została przedstawiona w kontekście uregulowań prawnych i inicjatyw Unii Europejskiej oraz Polski, a także praktycznych rozwiązań z zakresu CSR, stosowanych przez przedsiębiorstwa w ramach programów outplacementu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Greficz, M. (2019). Outplacement jako narzędzie polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 177-190. https://doi.org/10.14746/ssp.2015.1.10
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bartkowiak G. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Warszawa.
 2. Beal B. D (2014), Corporate social responsibility. Definition, Core Issues and Recent Developments, Los Angeles.
 3. Błaszczak A. (2014), Pożegnalne wsparcie od firmy, „Reczpospolita”, nr 240 (wyd. 9967) z dn. 15.10.2014.
 4. Dębicka O., Oniszczuk-Jastrzębek A. (2012), Społeczna odpowiedzialność polskich przedsiębiorstw na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego - Wyzwania Gospodarki Globalnej nr 31/2, Gdańsk.
 5. Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), Komunikat Komisji Europejskiej (KOM 2010), Bruksela.
 6. Friedman M. (1970), The Social Responsibility o f Business Is to Increase Its Profits, „New York Times Magazine”, September 13.
 7. Juchnowicz M. (2007), Outplacement kompetencji jako sposób poprawy elastyczności kapitału ludzkiego, w:, Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, red. M. Juchnowicz, Warszawa.
 8. Karasek J., Emerling A., Kwiatkowski P. (2011), Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników. O reakcjach firm na trudne warunki rynkowe, KPMG, Warszawa.
 9. Klimczuk-KochańskaM., Klimczuk A. (2013), Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego, w: Odpowiedzialność -przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego biznesu i polityki, red. R. Geisler, Opole.
 10. Koral J. (2004), Outplacement - sposób na bezrobocie, „Biuletyn FISE”, 2/2009; Bezrobocie- co robić?, Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez FISE, Warszawa (na podstawie Raportu z realizacji programu Bezrobocie - co robić? Poradnik outplacementu (2002), red M. Boni, E. Żak-Rosiak, Suwałki).
 11. Krysińska-Wnuk L. (2009), Regulacja zwolnień grupowych pracowników, Warszawa.
 12. Kwiecień K. (2010a), Outplacement - nowy instrument zarządzania zasobami ludzkimi, w: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Ludwiczyński, Warszawa.
 13. Kwiecień K. (2010b), Relacja z seminarium „Outplacement w dobie kryzysu” organizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w dn. 25.03.2010r.. http://rynekpracy.org/.
 14. Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (2005), Miejsce restrukturyzacji organizacyjnej i kadrowej w procesie przekształceń polskich przedsiębiorstw, w: Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, red. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Kraków.
 15. Marciniak J. (2009), Optymalizacja zatrudnienia: zwolnienia, outsourcing, outplacement, Kraków.
 16. Model fo r development o f Outplacement actions (2013), Restart@Work, Outplacement Protocool-rev.5/2013.
 17. Nakoniczna J. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Warszawa.
 18. Outplacement krok po kroku -podręcznik dla przedsiębiorców (2011), Poznań.
 19. Pickman A. J. (2013), The complete guide to outplacement counseling, New Jersey.
 20. Piotrowski B. (2010), Outplacement-podstawowy pakiet informacji, FISE, Warszawa.
 21. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie -procesy - metody, Warszawa.
 22. Podręcznik outplacementu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2010), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 23. Pomaganie firmom w złagodzeniu skutków restrukturyzacji (2013), informacja Komisji Europejskiej z 13.12.2013 r., http://ec.europa.eu/news/employment/131213_pl.htm.
 24. Rok B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Warszawa.
 25. Rudnicka A. (2012), CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie, Warszawa.
 26. Sidor-Rządkowska M. (2003), Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, Kraków.
 27. Suszyński C. (2003), Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, Warszawa.
 28. Szmidt C. (2012), Odpowiedzialność wobec pracowników, w: Biznes, etyka, odpowiedzialność. Podręcznik akademicki, red. W. Gasparski, Warszawa.
 29. Unijne ramy jakości na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji (2013), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM (2013) 882, Bruksela 13.12.2013 r.
 30. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2004, Nr 99, poz. 1001 ze zm.
 31. Voss E. (red.) (2010), Organising transitions in response to restructuring: Study on instruments and schemes ofjob and professional transition and re-conversion at national, sectoral or region al level in EU, Komisja Europejska, Bruksela.
 32. Walczak K. (2004), Outplacement - instytucja prawna i praktyka jej stosowania w Polsce, „Monitor Prawa Pracy”, nr 10.