Postrzeganie bezpieczeństwa a potrzeba mentalnej modernizacji administracji publicznej

Main Article Content

Maciej Magiera

Abstrakt

W ostatnim ćwierćwieczu oczekiwania społeczne znacznie wzrosły względem administracji publicznej. Już teraz zakres obowiązkowej ochrony narzucanej przez społeczeństwo przybiera rozmiary przerastające możliwości (potencjał) sektora publicznego. W konsekwencji musi dojść do modernizacji administracji publicznej nie tyle w kontekście ograniczonych zasobów i zawężonej organizacji, ale przede wszystkim mentalności. Warto zatem podnieść problem archaicznego sposobu myślenia osób pełniących służbę publiczną, co szczególnie negatywnie oddziałuje na poczucie bezpieczeństwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Magiera, M. (2019). Postrzeganie bezpieczeństwa a potrzeba mentalnej modernizacji administracji publicznej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 219-230. https://doi.org/10.14746/ssp.2015.2.12
Dział
Artykuły
Biogram autora

Maciej Magiera, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa narodowego, a dokładniej zarządzania kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem roli kultury bezpieczeństwa.

Bibliografia

 1. Cieślarczyk M. (2009), Tożsamość służb reagowania kryzysowego w świetle socjologicznego modelu kultury bezpieczeństwa, w: Tożsamość społeczna grup dyspozycyjnych, red. J. Maciejewski, W. Nowosielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 2. Dylus A. (2007), Służba (publiczna): cnota zapomniana, w: Etos urzędnika, red. D. Bąk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 3. Flakiewicz W. (1990), Informacyjne systemy zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Grocki R. (2012), Zarządzanie kryzysowe, Difin, Warszawa.
 5. Habuda A., Habuda L. (2000), Teorie decyzji w odniesieniu do administracji publicznej, w: Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej, red. L. Habuda, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 6. Hausner J. (2010), W kierunku rządzenia interaktywnego, w: Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce iw Europie, red. A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Liber, Warszawa.
 7. Korzeniowski L. (2012), Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa.
 8. Kostecki W. (2012), Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 9. Niewiadomska I. (2009), Osobowościowa odporność na sytuacje trudne jako czynnik konstytuujący bezpieczeństwo publiczne, w: Psychologia na rzecz bezpieczeństwa publicznego, red. E. Szafrańskiej, A. Szołtek, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, Szczytno.
 10. Pepłoński A. (2013), Dylematy zarządzania kryzysowego na szczeblu lokalnym, w: Zarządzanie kryzysowe. Wybrane problemy, red. A. Pepłoński, G. Kędzierska, Z. Siemak, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Białystok.
 11. Rogozińska-Mitrut J. (2010), Podstawy zarządzania kryzysowego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 12. Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F. (2010), Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin, Warszawa.
 13. Stępień J. (2011), Zastosowanie symulacji konstruktywnej w procesie szkolenia podmiotów zarządzania kryzysowego, w: Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, red. G. Sobolewski, D. Majchrzak, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 14. Waszkiewicz J., Zybertowicz A. (2012), Mobilność w społeczeństwie postindustrialnym a zmiany w mechanizmach kontroli społecznej -perspektywa socjologiczno- historyczna, w: Za kulisami. Szkice o władzy, interesach i bezpieczeństwie, red. K. Pietrowicz, P. Stankiewicz, Zysk i Spółka, Białystok.
 15. Wiśniewski B. (2013), System bezpieczeństwa państwa, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, Szczytno.