Referendum lokalne w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy – wybrane aspekty

Main Article Content

Anna Feja-Paszkiewicz

Abstrakt

W opracowaniu zostały omówione wybrane aspekty prawne udziału mieszkańców w procedurze ustalania i zmian granic gmin, w szczególności prawna regulacja mechanizmu przeprowadzania referendum lokalnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy. Autorka wyeksponowała różnice i sposób ukształtowania relacji między instytucją referendum lokalnego w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy a instytucją konsultacji z mieszkańcami. Przedmiotem rozważań stały się także budzące wątpliwości zagadnienia proceduralne dotyczące przeprowadzenia przedmiotowego referendum takie, jak warunki skutecznego złożenia wniosku w sprawie przeprowadzenia referendum, ocena złożonego wniosku, charakteru wyników tego referendum, sposób oraz katalog związanych z tymi wynikami podmiotów. Ponadto przedstawiono najważniejsze ustalenia, które poczyniły na tym tle sądy administracyjne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Feja-Paszkiewicz, A. (2019). Referendum lokalne w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy – wybrane aspekty. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 192-207. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.1.9
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Banaszak B. (2003), Opinia na temat zgodności z Konstytucją RP ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, „Samorząd Terytorialny”, nr 7–8.
 2. Druk sejmowy nr 3408, http://www.sejm.gov.pl.
 3. Feja-Paszkiewicz A. (2004), Konsultacje społeczne a zasada ochrony granic społeczności lokalnych, „Przegląd Prawa i Administracji”, t. LXIII.
 4. Feja-Paszkiewicz A. (2010), Ustalenie i zmiana granic gmin w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego – wybrane problemy, „Przegląd Prawa i Administracji”, t. LXXXIII.
 5. Kisielewicz A. (2007), w: K. W. Czaplicki, B. Dauter, A. Kisielewicz, F. Rymarz, Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Warszawa.
 6. Kręcisz W., Taras W. (2003), Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r., „Przegląd Sejmowy”, nr 3.
 7. Stojak D. (2010), Zmiana granic gminy w drodze referendum. Mieszkańcy sami zadecydują o podziale terytorialnym kraju, „Rzeczpospolita”, 8–10 października, nr 197.
 8. Uziębło P. (2008), Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Warszawa.
 9. Akty prawne:
 10. Europejska karta Samorządu Lokalnego, Dz. U. 1994, Nr 124, poz. 607, 2006, Nr 154, poz. 1107.
 11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach, Dz. U. 2012, poz. 644.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach, t.j. Dz. U. 2014, poz. 310.
 14. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz. U. 2010, Nr 80, poz. 526 ze zm.
 15. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 706 ze zm.
 16. Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 134, poz. 777.
 17. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz. U. 2013, poz. 594 ze zm.
 18. Orzecznictwo:
 19. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2012 r., sygn. akt II OSK 357/12, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 20. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2013 r., sygn. akt II OSK 1371/13, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 21. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r., sygn. akt K 30/02, OTK ZU A 2003, nr 2, poz. 16.
 22. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 17 lutego 2015 r., nieprawomocny, sygn. akt II SA/Bk 1253/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 23. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 4 grudnia 2012 r., sygn. akt III SA/Kr 1652/12, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 24. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2011 r., sygn. akt II SA/Sz 1290/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.