Ustrój samorządu lokalnego w Republice Mołdawii. Ewolucja i stan obecny

Main Article Content

Rafał Czachór

Abstrakt

Mołdawia jest państwem, które z jednej strony podejmuje wysiłki zmierzające ku demokratyzacji i europeizacji jej systemu politycznego i prawnego, z drugiej - działania te są chaotyczne, brak im konsekwencji i są uwarunkowane bieżącą sytuacją polityczną. Jednym z obszarów podlegających takim politycznym przesileniom jest samorząd terytorialny. Cele artykułu są dwojakie: po pierwsze, pe- riodyzacja i charakterystyka kolejnych etapów kształtowania się modelu samorządu lokalnego w Mołdawii, po drugie - charakterystyka aktualnie obowiązujących roz­wiązań i wskazanie podstawowych problemów istotnie wpływających na jego funk­cjonowanie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czachór, R. (2019). Ustrój samorządu lokalnego w Republice Mołdawii. Ewolucja i stan obecny. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 59-72. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.1.4
Dział
Artykuły
Biogram autora

Rafał Czachór, Uczelnia Jana Wyżykowskiego

dr hab., prof. nadzw., dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uczelni Jana Wyżykowskiego (Polkowice).

Bibliografia

 1. Czachor R. (2015), Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie neopatrymonialnej. Wstęp do badań, Wrocław.
 2. Final Monitoring Report, Moldova: Local Public Finance Reform, https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=759006, 17.09.2018.
 3. Ionescu A., Drezgie S., Rusu I. (2015), Report on the Territorial-Administrative Structure Options for the Republic of Moldova, http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/library/inclusive_growth/report-on-the-territorial-administrative-structure-options-for-t.html, 1.09.2018.
 4. Konstytucja Mołdawii (2014), wstęp i tłumaczenie B. Zdaniuk, Wyd. Sejmowe, Warszawa.
 5. Kosienkowski M. (2007), Geneza, status i funkcjonowanie Terytorium Autonomicznego Gagauzja, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 3-4 (t. 36).
 6. Lege nr 123-XV, Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2003, nr 49.
 7. Lege nr 166, Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2012, nr 245-247.
 8. Lege nr 173-XVI, Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2005, nr 101-103.
 9. Lege nr 186-XIV, Monitorul oficial al Republicii Moldova, 1999, nr 14-15.
 10. Lege nr 191-XIV, Monitorul oficial al Republicii Moldova, 1998, nr 116.
 11. Lege nr 306-XIII, Monitorul oficial al Republicii Moldova, 1995, nr 3-4.
 12. Lege nr 344-XIII, Monitorul oficial al Republicii Moldova, 1995, nr 3-4.
 13. Lege nr 397-XV, Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2003, nr 248-253.
 14. Lege nr 431-XIII, Monitorul oficial al Republicii Moldova, 1995, nr 31-32.
 15. Lege nr 435-XVI, Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2007, nr 29.
 16. Lege nr 436-XVI, Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2007, nr 32-35.
 17. Lege nr 438-XVI, Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2007, nr 21-24.
 18. Lege nr 764-XV, Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2002, nr 16.
 19. Lege nr 768-XIV, Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2000, nr 34.
 20. Lege nr 1381-XIII, Monitorul oficial al Republicii Moldova, 1997, nr 81.
 21. Moldova Public Expenditure Review. Capital Expenditures: Making Public Investment Work for Competitiveness and Inclusive Growth in Moldova, http://documents.worldbank.org/curated/en/853711468054245749/pdf/763100ESW0Mold0h0PUBLIC00Box379856B.pdf, 17.09.2018 r.
 22. Munteanu I., Chiriac L., Berbeca V, Vremis M., Znaceni A. (2017), State of Local Democracy in Moldova, Stockholm-Chisinau.
 23. Regulamentul Găgăuziei – Gagauz Yeri, Uchwała nr 28-XXX/1 z dn. 5.06.1998 r., http://www.e-democracy.md/files/elections/gagauzia2006/regulations-gagauzia-ro.pdf, 17.09.2018.
 24. Toolkit for the Nationalization of sustainable Development Goals, https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/toolkit_onu_en_0.pdf, 17.09.2018 r.
 25. Макухин А. (2017), Реформа административно-территориального деленияи местного самоуправления в Республике Молдова: между институцио-нальной теорией и политической практикой, „Eastern Review”, t. 6.