Human security, prawa człowieka i prawo międzynarodowe - relacje między nimi

Main Article Content

Agnieszka Szpak

Abstrakt

Autorka analizuje związek między prawem międzynarodowym a koncepcją bez­pieczeństwa ludzkiego, które pojawiła się w latach 90-tych XX wieku. Artykuł jest podzielony na trzy części. Część 1 przedstawia pojęcie bezpieczeństwa ludzkiego, jego genezę i treść. Część 2 analizuje relacje między bezpieczeństwem ludzkim a pra­wem międzynarodowym i krótko rozważa najbardziej reprezentatywne aspekty prawa międzynarodowego, w tym międzynarodowego orzecznictwa, które w opinii autorki odzwierciedlają imperatywy bezpieczeństwa ludzkiego. Wreszcie wnioski końcowe dostarczają odpowiedzi na postawione pytania i wskazują na wartość dodaną koncep­cji bezpieczeństwa ludzkiego. Pytania brzmią następująco: W jaki sposób bezpieczeń­stwo ludzkie może wzmocnić działania międzynarodowe (działania oparte na prawie międzynarodowym)? Gdzie w prawie międzynarodowym odzwierciedlone jest bez­pieczeństwo ludzkie? Jaka jest rola prawa międzynarodowego dla bezpieczeństwa ludzkiego? Biorąc to wszystko pod uwagę, jaka jest wartość dodana przyjęcia kon­cepcji bezpieczeństwa ludzkiego? Artykuł ten jest nieuchronnie interdyscyplinarny, ponieważ łączy perspektywy prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodo­wych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szpak, A. (2019). Human security, prawa człowieka i prawo międzynarodowe - relacje między nimi. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 171-192. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.1.9
Dział
Artykuły
Biogram autora

Agnieszka Szpak, Nicolaus Copernicus University

posiada tytuł doktora nauk prawnych. Habilitowała się w zakresie nauk o polityce. Pracuje na Wydziale Politologii i Studiów Międzyna­rodowych UMK.

Bibliografia

 1. Acharya A., Singhdeo S. T., Rajaretnam M. (eds.), (2011), Human Security: From Concept to Practice. Case Studies From Northeast of India and Orissa, World Scientific Publishing, Singapore.
 2. A Human Security Doctrine for Europe. The Barcelona Report the Study Group on Europe's Security Capabilities (2004), http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/solana/040915CapBar.pdf.
 3. A European way of security: the Madrid Report of the Human Security Study Group, http://eprints.lse.ac.uk/40207/.
 4. Alkire S. (2003), A Conceptual Framework for Human Security, CRISE Working Paper, Queen Elizabeth House, University of Oxford, www3.qeh.ox.ac.uk/pdf/crisewps/workingpaper2.pdf.
 5. Annual Message to Congress (Four Freedoms Speech), 6 January 1941, http://www.fdrlibrary.marist.edu/archives/collections/franklin/?p=collections/findingaid&id=510.
 6. Arms Trade Treaty, http://www.un.org/disarmament/ATT/.
 7. Balcerowicz B. (2002), Pokój i „nie-pokój”. Na progu XXI wieku, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 8. Bellamy A. (2016). The humanisation of security? Towards an International Human Protection Regime, “European Journal International Security”, 1, pp. 112-133.
 9. Berezowski C. (1966), Prawo międzynarodowe publiczne, PWN, Warszawa. Bruderlein C. (2001), People's security as a new measure of global stability, “International Review of the Red Cross”, 83, pp. 353-366.
 10. Buzan B., Wsver O., De Wilde J. (1998), Security. A New Framework for Analysis, Lynne Riener Publishing, Boulder.
 11. Cançado Trindade A. A. (2010), International Law for Humankind. Towards a New Jus Gentium, Maartinus Nijhoff Publishers, The Hague.
 12. Case Concerning Military and paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) (1986), ICJ Reports, http://www.icj-cij.org/.
 13. Cassese A. (2005), International Law, Oxford University Press, Oxford.
 14. Chandler D. (2008), The Dog ThatDidn’tBark, “Security Dialogue”, 4, pp. 427-438.
 15. Chandler D. (2008), Human Security II: Waiting for the Tail To Wag the Dog. A Rejoinder to Ambrosetti, Owen and Wibben, “Security Dialogue”, 4, pp. 463-469.
 16. Cluster Munitions Convention, http://www.clusterconvention.org/.
 17. Commission on Human Security, Human Security Now 4 (2003), http://www.un.org/humansecurity/content/human-security-now.
 18. Corfu Channel case (1949), ICJ Reports, http://www.icj-cij.org/.
 19. Decision on the Defense Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Tadic (IT- 94-1), Appeals Chamber, 2 October 1995.
 20. Delalić, Mucić, Delić, Landzo (IT-96-21), 20 February 2001, Appeals Chamber.
 21. Droege C. (2007), The Interplay Between International Humanitarian Law and International Human Rights Law in Situations of Armed Conflict, “Israel Law Review”, 40, pp. 310-355.
 22. Droege C. (2008). Elective affinities? Human rights and humanitarian law, “International Review of the Red Cross”, 90, pp. 501-548.
 23. Estrada-Tanck D. (2017), Read On! ‘Human Security and Human Rights under International Law: The Protections Offered to Persons Confronting Structural Vulnerability, https://ilg2.org/2017/01/20/read-on-human-security-and-human-rights-under-international-law-the-protections-offered-to-persons-con-fronting-structural-vulnerability/.
 24. Fast L. (2016), Unpacking the principle of humanity: Tensions and implications, “International Review of the Red Cross”, 97, pp. 111-131.
 25. Fleck D. (2013), Arms Control and Disarmament Law: Its Role in Addressing New Security Threats, “Military Law & Law of War Review”, 1, pp. 61-80.
 26. Gomes O. A., Gaspar D. (n. d.), Human Security. A Thematic Guidance Note for Regional and National Human Development Report Teams, UNDP, http://hdr.undp.org/sites/default/files/human_security_guidance_note_r-nhdrs.pdf.
 27. Hampson F. J. (2008), The relationship between international Humanitarian law and human rights law from the perspective of a human rights treaty body, “International Review of the Red Cross”, 90, pp. 549-572
 28. Heinze H.-J. (2004), On the relationship between human rights law protection and international humanitarian law, “International Review of the Red Cross”, 86, pp. 789-813.
 29. Holzgrefe J. L., Keohane R. (eds.) (2003), Humanitarian Intervention. Ethical, Legal and Political Dilemmas, Cambridge University Press, Cambridge.
 30. Human Development Report (1993), http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1993.
 31. Human Development Report (1994), http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-1994.
 32. Human Rights Council Resolution 23/12, Human rights and international solidarity, 24 June 2013, A/HRC/RES/23/12.
 33. ICC Statute, https://www.icc-cpi.int/resource-library#coreICCtexts.
 34. International Convention on the Protection of All Persons from the Enforced Disappearance, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED. aspx.
 35. International Covenant on Civil and Political Rights (1966), http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx.
 36. Jasudowicz T. (2015), W poszukiwaniu podstawowych wartości międzynarodowego porządku prawnego. Polemika z poglądami prof. Romana Kwietnia, in: Globalne problemy ochrony praw człowieka, ed. E. Karska, Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 37. Kalshoven F. (2003), Reprisals and the Protection of Civilians: Two Recent Decisions of the Yugoslavia Tribunal, in: eds. Man’s Inhumanity to Man. Essays on International Law in Honour of Antonio Cassese, L. Ch. Vohrah et al., Kluwer Law International, The Hague.
 38. Kellman B. (2013-2014), Controlling the Arms Trade: One Important Stride for Humankind, “Fordham International Law Journal”, 37, pp. 687-732.
 39. Ki-Moon B. (2011), Human Protection and the 21st Century United Nations, Cyril Foster Lecture, University of Oxford, http://www.un.org/sg/selected-speeches/statement_full.asp?statID=1064.
 40. Kupreskić et al. (IT-95-16), 14 January 2000, Trial Chamber.
 41. Kutz Ch. (2009), Democratic Security, in: Security: A Multidisciplinary Normative Approach, ed. C. M. Bailliet, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden.
 42. Legality of the Threat or Use of the Nuclear Weapons (1996), Advisory Opinion, 8 July 1996, ICJ Reports (1996).
 43. Macdonald R. St. J. (1996), Solidarity in the Practice and Discourse of Public International Law, “Pace International Law Review”, 8, pp. 259-302.
 44. Makarewicz A. (2006), Bezpieczeństwo człowieka oraz solidarność międzynarodowa: cel i podstawa nowego ładu światowego, in: Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, ed. J. Symonides, Scholar, Warszawa.
 45. McCorquodale R., (2003), The Individual and the International Legal System, in: International Law, ed. Malcolm D. Evans, Oxford University Press, Oxford, pp. 299-325.
 46. McRae R., Hubert D. (eds.), (2001), Human Security and the New Diplomacy. Protecting People, Promoting Peace, McGill-Queen’s University Press, London.
 47. Ménard S. (2008), La securite humaine aujourd’hui: Pourquoi les populations marginales s’appauvrissent-elles encore? L’aide canadienne en matiere de securite humaine est-elle suffisante?
 48. Mentan T. (2014), Africa. Facing Human Security Challenges in the 21st Century, World Scientific Publishing, Singapore.
 49. Meron T. (2006), The Humanization of International Law, Maartinus Nijhoff Publishers, The Hague.
 50. Millennium Development Goals Report 2015, http://www.un.org/millenniumgoals/news.shtml.
 51. Nagan W. P., Hammer C. (2004-2005), Changing Character of Sovereignty in International Law and International Relations, “Columbia Journal of Transnational Law”, 43, pp. 141-187.
 52. Neil S., Khong Y. F. (2006), Human Security and the UN. A Critical History, Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis.
 53. Newman E. (2013), New Forms of Security and the Challenge for Human Security, in: Issues in Twenty-First Century World Politics, eds. M. Beeson, N. Bisley, Palgrave, pp. 135-148.
 54. Peters A. (2009), Humanity as the A and Q of Sovereignty, “European Journal of In-ternational Law”, 3, pp. 513-544.
 55. Paris Climate Agreement, http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php.
 56. Paris R. (2001), Human Security. Paradigm Shift or Hot Air, “International Security”, 2, pp. 87-102.
 57. Paris R. (2004), Still an Inscrutable Concept, “Security Dialogue”, 3, pp. 370-372.
 58. Peou S. (2014), Human Security Studies: theories, Methods and Themes, World Scientific Publishing, Singapore.
 59. Polcikiewicz Z. (2012), Teoria bezpieczeństwa, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław.
 60. Popovski V. (2010), Responsibility to protect, in: New Perspectives on Human Security, eds. M. McIntosh, A. Hunter, Routledge, London-New York.
 61. Provost R. (2004), International Human Rights and Humanitarian Law, Cambridge University Press, Cambridge.
 62. Pustogarov V. (1999), The Martens Clause in International Law, “Journal of History of International Law”, 1, pp. 125-135.
 63. Ravelona R. A. (2006), Sécurité humaine: Clarification du concept et approches par les organisations internationals Quelques repères, Document d’information, Délégation aux Droits de l’Homme et à la Démocratie, http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Securite_humaine__20_janv.__.pdf.
 64. Reisman M. W. (1990), Sovereignty and Human Rights in Contemporary International Law, “American Journal of International Law”, 84, pp. 866-876.
 65. Report of the Secretary-General (2005), In larger freedom: towards development, security and human rights for all (A/59/2005).
 66. Research Brief. Towards a Human Security Approach to Peacebuilding (2010), http://collections.unu.edu/eserv/UNU:2934/unu_researchbrief_10_02.pdf.
 67. Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1951), Advisory Opinion, 28 May 1951, ICJ Reports, http://www.icj-cij.org/.
 68. Responsibility to Protect. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty (2001), http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report. pdf.
 69. Roosevelt, State of the Union Address, 11 January 1944, http://www.fdrlibrary.marist.edu/archives/collections/franklin/?p=collections/findingaid&id=510.
 70. Separate Opinion of Judge Cançado Trindade to the ICJ Advisory Opinion on the Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo (2010), http://www.icjcij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&k=21&case=141&code=kos&p3=4.
 71. Stahn C. (2007), Responsibility to Protect: Political Rhetoric or Emerging Legal Norm?, “American Journal of International Law”, 1, pp. 99-120.
 72. Szpak A. (2015), Cities and Human Security, “Toruń International Studies”, 1, pp. 119-133.
 73. Szpak A. (2016), Right to the City as a New Paradigm within the Concept of Human Security, “Polish Political Science Yearbook”, 45, pp. 367-381.
 74. Tajabakhsh S., Chenoy A. M. (2007), Human Security. Concepts and Implications, Routledge, London-New York.
 75. Thakur R. (2006), The United Nations, Peace and Security, Cambridge University Press, Cambridge.
 76. Ticehurst R. (1997), The Martens Clause and the Laws of Armed Conflict, “International Review of the Red Cross”, 317, pp. 125-134.
 77. Tripp A. M., Ferre M. M., Ewig Ch. (2013), Gender, Violence, and Human Security. Critical Feminist Perspectives, New York University Press, New York.
 78. UN GA res. 60/1 (2005), World Summit Outcome.
 79. UN GA res. 66/290 (2012), Follow-up to paragraph 143 on human security of the 2005 World Summit Outcome, http://www.un.org/en/ga/66/resolutions.shtml.
 80. Universal Declaration of Human Rights (1948), http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/.
 81. UN Secretary General (2004), Secretary-General's High-Level Panel on Threats, Challenges and Change A more secure world: our shared responsibility, http://www.un.org/en/peacebuilding/pdf/historical/hlp_more_secure_world.pdf.
 82. United Nations Trust Fund for Human Security, Human Security in Theory and Practice. An Overview of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security, http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/human_security_in_theory_and_practice_english.pdf.
 83. Von Tigerstrom B. (2007), Human Security and International Law. Prospects and Problems, Hart Publishing.
 84. Von Tigerstrom B. (2006), International Law and the Concept of Human Security, in: The Challenge of Conflict: International Law Responses, eds. U. Dolgopol, J. Gardam, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden.
 85. Welsh J. M. (ed.), (2004), Humanitarian Intervention and International Relations, Oxford University Press, Oxford.
 86. Worster W. T. (2014-2015), The Arms Trade Treaty Regime in International Institutional Law, “University of Pennsylvania Journal of International Law”, 36, pp. 995-1076.
 87. Yihdego Y. (2007), The Arms Trade Treaty, Hart Publishing.