Postrzeganie bezpieczeństwa przez samorządowców – wnioski z badań
PDF

Słowa kluczowe

samorząd terytorialny
radni
bezpieczeństwo
zagrożenia dla bezpieczeństwa

Jak cytować

Ignasiak, A., & Drzonek, M. (2019). Postrzeganie bezpieczeństwa przez samorządowców – wnioski z badań. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 85–119. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.4

Abstrakt

W artykule zaprezentowano własne wyniki badań dotyczących postrzegania bezpieczeństwa przez radnych wybranych gmin i miast z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Zostały one przeprowadzone na przełomie 2015 i 2016 r. W badaniu wzięło udział 126 radnych – 78,26% spośród tych, którzy formalnie pracowali w badanych radach. Rezultaty badań porównano do wniosków z badania ogółu Polaków przeprowadzonego przez CBOS pod koniec 2014 r. Dokonana analiza pokazała, że radni oceniają poziom bezpieczeństwa i czynniki mu zagrażające nieco odmiennie. Radni wykazywali większe obawy dotyczące chaosu politycznego w Polsce, napływu uchodźców, a także ataków cybernetycznych oraz zagrożeń terrorystycznych. Wykazano również, że na poglądy radnych wpływ miały takie czynniki jak płeć, staż samorządowy oraz preferencje polityczne.
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.4
PDF

Bibliografia

Bonisławska B. (2012), Zadania administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa lokalnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie”, seria „Administracja”, z. 1 (2).

Drzonek M. (2014), Partie w masce niepartyjności – uwagi o komitetach niby-bezpartyjnych w elekcjach prezydentów miast, w: Partyjnie czy bezpartyjnie? Szkice o zdobywaniu władzy lokalnej, red. M. Drzonek, WNUS, Szczecin.

Klamut R. (2012), Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej „Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, z. 4 (19).

Korzeniowski L. (2000), Zarządzanie bezpieczeństwem. Rynek, ryzyko, zagrożenie, ochrona, w: Zarządzanie bezpieczeństwem, red. P. Tyrała, PSB, Kraków.

Korzeniowski L. (2001), Zarządzanie bezpieczeństwem. Od ryzyka do systemu, w: Zarządzanie bezpieczeństwem. Prace edukacyjne, red. L. Korzeniowski, LIPORT LFK, Kraków.

Letkiewicz A. (2012), Współpraca Policji i straży gminnych/miejskich, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno.

Lewicka M. (2006), Dwa miasta – dwa mikrokosmosy. Wrocław i Lwów w pamięci swoich mieszkańców, w: My Wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta, red. P. Żuk, J. Pluta, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.

Magiera M. (2015), Postrzeganie bezpieczeństwa a potrzeba mentalnej modernizacji administracji publicznej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2.

Misiuk A. (2008), Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

O ubóstwie, eapn.org.pl, http://www.eapn.org.pl/o-ubostwie/statystyki/, 5.03.2016.

Ocena stanu bezpieczeństwa państwa. Raport z badania sondażowego przeprowadzonego przez CBOS w 2014 roku na zlecenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego (2014), https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/05/ocena_stanu_bezpieczenstwa_panstwa.pdf, 3.03.2016.

Przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami kryzysowymi (2013), nik.gov.pl, https://www.nik.gov.pl/plik/id,5308,vp,6885. pdf, 5.03.2016.

Skrabacz A. (2007), Bezpieczeństwo, obrona narodowa i obronność, w: Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, red. K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.

Suchorzewska A. (2010), Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem, Wolters Kluwer, Warszawa.

Ura E. (1997), Prawo administracyjne, cz. II, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów.

Ustawa z 8 grudnia 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.

Wierzbowski M. (2009), Prawo administracyjne, Lexis Nexis, Warszawa.