Postrzeganie bezpieczeństwa przez samorządowców – wnioski z badań

Main Article Content

Agnieszka Ignasiak
Maciej Drzonek

Abstrakt

W artykule zaprezentowano własne wyniki badań dotyczących postrzegania bezpieczeństwa przez radnych wybranych gmin i miast z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Zostały one przeprowadzone na przełomie 2015 i 2016 r. W badaniu wzięło udział 126 radnych – 78,26% spośród tych, którzy formalnie pracowali w badanych radach. Rezultaty badań porównano do wniosków z badania ogółu Polaków przeprowadzonego przez CBOS pod koniec 2014 r. Dokonana analiza pokazała, że radni oceniają poziom bezpieczeństwa i czynniki mu zagrażające nieco odmiennie. Radni wykazywali większe obawy dotyczące chaosu politycznego w Polsce, napływu uchodźców, a także ataków cybernetycznych oraz zagrożeń terrorystycznych. Wykazano również, że na poglądy radnych wpływ miały takie czynniki jak płeć, staż samorządowy oraz preferencje polityczne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ignasiak, A., & Drzonek, M. (2019). Postrzeganie bezpieczeństwa przez samorządowców – wnioski z badań. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 85-119. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.4
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bonisławska B. (2012), Zadania administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa lokalnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie”, seria „Administracja”, z. 1 (2).
 2. Drzonek M. (2014), Partie w masce niepartyjności – uwagi o komitetach niby-bezpartyjnych w elekcjach prezydentów miast, w: Partyjnie czy bezpartyjnie? Szkice o zdobywaniu władzy lokalnej, red. M. Drzonek, WNUS, Szczecin.
 3. Klamut R. (2012), Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej „Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, z. 4 (19).
 4. Korzeniowski L. (2000), Zarządzanie bezpieczeństwem. Rynek, ryzyko, zagrożenie, ochrona, w: Zarządzanie bezpieczeństwem, red. P. Tyrała, PSB, Kraków.
 5. Korzeniowski L. (2001), Zarządzanie bezpieczeństwem. Od ryzyka do systemu, w: Zarządzanie bezpieczeństwem. Prace edukacyjne, red. L. Korzeniowski, LIPORT LFK, Kraków.
 6. Letkiewicz A. (2012), Współpraca Policji i straży gminnych/miejskich, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno.
 7. Lewicka M. (2006), Dwa miasta – dwa mikrokosmosy. Wrocław i Lwów w pamięci swoich mieszkańców, w: My Wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta, red. P. Żuk, J. Pluta, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 8. Magiera M. (2015), Postrzeganie bezpieczeństwa a potrzeba mentalnej modernizacji administracji publicznej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2.
 9. Misiuk A. (2008), Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 10. O ubóstwie, eapn.org.pl, http://www.eapn.org.pl/o-ubostwie/statystyki/, 5.03.2016.
 11. Ocena stanu bezpieczeństwa państwa. Raport z badania sondażowego przeprowadzonego przez CBOS w 2014 roku na zlecenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego (2014), https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/05/ocena_stanu_bezpieczenstwa_panstwa.pdf, 3.03.2016.
 12. Przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami kryzysowymi (2013), nik.gov.pl, https://www.nik.gov.pl/plik/id,5308,vp,6885. pdf, 5.03.2016.
 13. Skrabacz A. (2007), Bezpieczeństwo, obrona narodowa i obronność, w: Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, red. K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
 14. Suchorzewska A. (2010), Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem, Wolters Kluwer, Warszawa.
 15. Ura E. (1997), Prawo administracyjne, cz. II, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów.
 16. Ustawa z 8 grudnia 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.
 17. Wierzbowski M. (2009), Prawo administracyjne, Lexis Nexis, Warszawa.