Pomoc demokratyzacyjna polskich organizacji pozarządowych skierowana do Białorusi i Ukrainy: przesłanki oraz różne formy wsparcia1
PDF

Słowa kluczowe

demokratyzacja
organizacje pozarządowe
Białoruś
Ukraina

Jak cytować

Pospieszna, P. (2019). Pomoc demokratyzacyjna polskich organizacji pozarządowych skierowana do Białorusi i Ukrainy: przesłanki oraz różne formy wsparcia1. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 235–266. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.11

Abstrakt

Wspieranie demokracji, czyli szczególny rodzaj pomocy zagranicznej mający na celu promowanie idei i postaw demokratycznych, było dotychczas domeną demokracji zachodnich. Dlatego badania w dziedzinie wspierania demokracji zazwyczaj koncentrowały się na programach prowadzonych przez międzynarodowe organizacje, bądź rządowe i pozarządowe organizacje, fundacje ze Stanów Zjednoczonych, jak również z Europy Zachodniej. Jednakże niedawno do grona darczyńców dołączyły również młode demokracje z Europy Środkowo-Wschodniej takie jak Polska, Czechy, Słowacja bądź Węgry, które same tak niedawno były odbiorcami tego typu pomocy. Biorąc jako studium przypadku działania Polski na Ukrainie i Białorusi niniejszy artykuł analizuje działania polskich organizacji pozarządowych na rzecz wspierania demokracji w krajach partnerskich w latach 1990–2015. Celem badań było zbadanie przyczyn zaangażowania się polskich organizacji pozarządowych we wspieranie demokracji, metod promowania idei i postaw demokratycznych oraz charakteru współpracy ze społecznością obywatelską z krajów partnerskich.
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.11
PDF

Bibliografia

AFP (Agence France Presse) (2007), Thousands Rally in Kiev against President, April 2.

Aksartova S. (2005), NGO Diffusion in the former Soviet Union and its Effects, w: Civil. Society from Abroad: U.S. Donors in the Former Soviet Union, PhD Dissertation, Department of Sociology, Princeton University.

Azpuru D. i in. (2008), Trends in Democracy Assistance: What Has the United States Been Doing?, „Journal of Democracy”, nr 19 (2), ss. 150–159.

Bernard A., Helmich H., Lehning P. B. (1998), Civil Society and International Development, North-South Centre of the Council of Europe and Development Centre Studies of the Organization for Economic Co-operation and Development, Paris.

Bernhard M. (1993), Civil Society and Democratic Transition in East Central Europe, „Political Science Quarterly”, nr 108 (2), ss. 307–326.

Bunce V. J., Wolchik S. L. (2006), International Diffusion and Postcommunist Electoral Revolutions, „Communist and Post-Communist Studies”, nr 39 (3), ss. 283–304.

Burnell P. (1996), Politics and the Effectiveness of Foreign Aid, „European Economic Review”, nr 40, ss. 289–329.

Burnell P. (2000), Democracy Assistance: International Co-operation for Democratization, Frank Cass Co Ltd., London–Portland.

Carothers T. (1999), Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC.

Carothers T. (2004), Critical Mission: Essays on Democracy Promotion, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC.

Checkel J. T. (2005), International Institutions and Socialization in Europe: Introduction and Framework, „International Organization”, nr 59.

Chernov V. (2008), Third Sector in Belarus, „Nashe Mneniye Internet Journal”, February 18, http://www.nmnby.org/pub/0802/18m.html.

Diamond L., Plattner M. F. (2001), The Global Divergence of Democracies, The Johns Hopkins University Press, Baltimore–London.

Diamond L. (1994), Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation, „Journal of Democracy”, nr 5 (3), ss. 4–17.

Diamond L. (1996), Toward Democratic Consolidation, w: The Global Resurgence of Democracy, red. L. Diamond, M. F. Plattner, The Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Drążkiewicz-Grodzicka E. (2013), From a recipient to Donor: The Case of Polish Developmental Cooperation, „Human Organization”, nr 72 (1), ss. 65–75.

Ekiert G., Kubik J. (1999), Rebellious Civil Society: Popular Protest and Democratic Consolidation in Poland, 1989–1993, University of Michigan Press, Ann Arbor.

Fundacja Stefana Batorego/Grupa Zagranica (2002), Działania polskich organizacji pozarządowych adresowane do Białorusi, http://www.klon.org.pl/files/go-2east.ngo.pl/public/dzialania_polskich_organizacji_pozarzadowych_adresowane_do_Bialorusi.pdf, 15.05.2016.

Geremek B. (1996), Civil Society Then and Now, w: The Global Resurgence of Democracy, red. L. Diamond, M. F. Plattner, The Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Grugel J. (1999), Democracy Without Borders: Transnationalization and Conditionality in New Democracies, Routledge, London.

Grupa Zagranica (2012), Demokracja i rozwój w perspektywie polskich organizacji pozarządowych.

Hadenius A., Uggla F. (1998), Shaping North-South Centre of the Council of Europe and Development Civil Society, w: Civil Society and International Development, red. A. Bernard, H. Helmich, P. B. Lehning, North-South Centre of the Council of Europe and Development Centre of the Organization for Economic Co-operation and Development, Paris.

Henderson S. H. (2002), Selling Civil Society: Western Aid and the Nongovernmental Organization Sector in Russia, „Comparative Political Studies”, March, nr 35, ss. 139–167.

Henderson S. (2000), Importing Civil Society: Foreign Aid and the Women’s Movement in Russia, „Demokratizatsiya”, nr 8 (1), ss. 65–82.

Henderson S. (2003), Building Democracy in Contemporary Russia: Western Support for Grassroots Organizations, Cornell University Press, Ithaca, NY.

Ishkanian A. (2008), Democracy Building and Civil society in Post-Soviet Armenia, Routledge, London.

Jacoby W. (2006), Inspiration, Coalition, and Substitution: External Influences on Postcommunist Transformations, „World Politics”, nr 58 (4), ss. 623–651.

Jarábik B. (2006), International Democracy Assistance to Belarus: An Effective Tool?, w: Prospects for Democracy in Belarus, red. J. Forbrig, D. R. Marples, P. Demeš, The German Marshall Fund of the United States and Heinrich Boll Stiftung, Washington DC.

Keck M. E., Sikkink K. (1998), Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics, Cornell University Press, Ithaca–London.

Kieżun W. (2011), Patologia transformacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

Kucharczyk J., Lowitt J. (2008), Democracy’s New Champions: European Democracy Assistance after EU Enlargement, PASOS, Praga.

Kugiel P. (2011), V4 Development Cooperation: Challenges and Prospects for Common Actions, „PISM Bulletin”, nr 102 (319).

Kuzio T. (2007), Political Tourism and Managed Civil Society in Ukraine, „Eurasia Daily Monitor”, May 22, nr 4 (100), http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=32759.

Kuzio T. (2006), Everyday Ukrainians and the Orange Revolution, w: Revolution in Orange: The Origins of Ukraine’s Democratic Breakthrough, red. A. Åslund, M. McFaul, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC.

Lancaster C. (2007), Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics, University of Chicago Press, Chicago.

Lehning P. B. (1998), Towards a Multi-cultural Civil Society: The Role of Social Capital and Democratic Citizenship, w: Civil Society and International Development, red. A. Bernard, H. Helmich, P. B. Lehning, North-South Centre of the Council of Europe and Development Centre of the Organization for Economic Co-operation and Development, Paris.

Lenzi M. (2002), Lost civilization: the thorough repression of civil society in Belarus, „Demokratizatsiya”, vol. 10, nr 3, ss. 401–424.

Lightfoot S., Szent-Ivantyi B. (2014), Reluctant Donors? The Europeanization of International Development Policies in the New Member States, „Journal of Common Market Studies”, vol. 52, nr 6, ss. 1–16.

Linz J. J., Stepan A. (1996), Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, John Hopkins University Press, Baltimore.

McFaul M. (2005), Democracy Promotion as a World Value, „Washington Quarterly”, nr 28 (1), ss. 147–163.

McMahon P. (2000), Building Civil Societies in East Central Europe: The Effect of American Non-governmental Organizations on Women’s Groups, w: Democracy Assistance: International Co-operation for Democratization, red. P. Burnell, Frank Cass Co. Ltd., London–Portland.

McMahon P. (2002), International Actors and Women’s NGOs in Poland and Hungary, w: The Power and Limits of NGOs: A Critical Look at Building Democracy in Eastern Europe and Eurasia, red. S. E. Mendelson, J. K. Glenn, Columbia University Press, New York.

McMahon P. (2004), Building Civil Societies in East Central Europe: The Effect of American Non-governmental Organizations on Women’s Groups, w: Civil Society in Democratization, red. P. Burnell, P. Calvert, Routledge, New York.

Mendelson S. E. (2001), Democracy Assistance and Political Transition in Russia, „International Security”, nr 25 (4), ss. 68–106.

Mendelson S. E., Glenn J. K. (2002), The Power and Limits of NGOs: A Critical Look at Building Democracy in Eastern Europe and Eurasia, Columbia University Press, New York.

Mitilin D. (1998), The NGOs Sector and its Role in Strengthening Civil Society and Securing Good Governance, w: Civil Society and International Development, red. A. Bernard, H. Helmich, P. B. Lehning, North-South Centre of the Council of Europe and Development Centre of the Organization for Economic Cooperation and Development, Paris.

MSZ (2008), Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Raport Roczny 2008, https://www.polskapomoc.gov.pl/.../RAPORT_ROCZNY_MSZ_2008_PL_maly.pdf.

MZS (2006), Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016–2020.

Narozhna T. (2004), Foreign Aid for a Post-Euphoric Eastern Europe: the Limitations of Western Assistance in Developing Civil Society, „Journal of International Relations and Development”, nr 7, ss. 243–266.

Ottaway M., Chung T. (1999), Debating Democracy Assistance: Toward a New Paradigm, „Journal of Democracy”, nr 10 (4), ss. 9–113.

Ottaway M., Carothers T. (2000), Funding Virtue: Civil Society Aid and Democracy Promotion, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC.

Petrova T. (2014), From Solidarity to Geopolitics: Support for Democracy Among Postcommunist States, Cambridge University Press, Cambridge.

Pospieszna P. (2010a), When Recipients Become Donors: Polish Democracy Assistance in Belarus and Ukraine, „Problems of Post-Communism”, nr 57 (4), ss. 3–15.

Pospieszna P. (2010b), New EU Member States Taking the Lead in Democracy Aid: The Polish Case, w: The European Union’s Neighborhood Challenge. Transborder cooperation, migration and Europeanization, red. K. Bachmann, E. Stadtmuller, Wrocław University Press, Wrocław.

Pospieszna P. (2014), Democracy Assistance from the Third Wave: Polish Engagement in Belarus and Ukraine, The University of Pittsburgh Press.

Quigley K. F. F. (1997), For Democracy’s Sake: Foundations and Democracy Assistance in Central Europe, Woodrow Wilson Center Special Studies, Washington DC.

Quigley K. F. F. (2000), Lofty Goals, Modest Results: Assisting Civil Society, w: Funding Virtue: Civil Society and Democracy Promotion, red. M. Ottaway, T. Carothers, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC.

Rada Unii Europejskie (2005), External Relations Council: Accelerating progress Towards Achieving the Millenium development Goals, http://www.unmillenniumproject.org/documents/EUExternalRelations24May.pdf, 16.05.2016.

Raik K. (2006), Making Civil Society Support Central to EU Democracy Assistance, w: Prospects for Democracy in Belarus, red. J. Forbrig, D. R. Marples, P. Demeš, The German Marshall Fund of the United States and Heinrich Boll Stiftung, Washington DC.

Regulska J. (1998), The rise and fall of public administration reform in Poland: why bureaucracy does not want to be reformed, w: Local Development and Public Administration in Transition, red. M. Barlow, I. Lengyel, R. Welch, J. Attila, University: Szeged, Hungary.

Richter J. (2002), Promoting Civil Society?: Democracy Assistance and Russian Women’s Organizations, „Problems of Post-Communism”, nr 48 (1), ss. 30–41.

Rose-Ackerman S. (2007), From Elections to Democracy: Building Accountable Government in Hungary and Poland, Cambridge University Press.

Sannikov A., Kuley I. (2006), Civil Society and the Struggle for Freedom, w: Prospects for Democracy in Belarus, red. J. Forbrig, D. R. Marples, P. Demeš, The German Marshall Fund of the United States and Heinrich Boll Stiftung, Washington DC.

Schifter M. (2000), Latin American Democratization: The Civil Society Puzzle, w: Funding Virtue: Civil Society and Democracy Promotion, red. M. Ottaway, T. Carothers, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC.

Sedogo P. F. (1998), Civil Society in Sub-Saharan Africa: How Can Western Countries Help Civil Society in Africa?, w: Civil Society and International Development, red. A. Bernard, H. Helmich, P. B. Lehning, North-South Centre of the Council of Europe and Development Centre of the Organization for Economic Co-operation and Development, Paris.

Schimmelfennig F., Engert S., Knobel H. (2006), International Socialization in Europe: European Organizations, Political Con-ditionality and Democratic Change, Palgrave Macmillan, New York.

Siegel D., Yancey J. (1995), The Rebirth of Civil Society: The Development of the Nonprofit Sector in East Central Europe and the Role of Western Assistance, The Rockefeller Fund, New York.

Smith J., Chatfield C., Pagnucco R. (1997), Transnational Social Movements and Global Politics: Solidarity Beyond the State, Syracuse University Press, New York.

Sundstrom L. M. (2006), Funding Civil Society: Foreign Assistance and NGO Development in Russia, Stanford University Press.

Tarrow S. (1998), Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, Cambridge University Press.

Tarrow S. (2005), The New Transnational Activism, Cambridge University Press, Cambridge.

Tudoroiu T. (2007), Rose, Orange, and Tulip: The Failed Post-Soviet Revolutions, „Communist and Post-Communist Studies”, nr 40 (3), ss. 315–342.

USAID Mission to Poland Europe and Eurasia. USAID and the Polish Decade 1989–1999, http://www.usaid.gov/pl/close-ou.htm#SHOWING%20SUPPORT%20

IN%20EVERY%20WAY%20POSSIBLE.

Usau P. (2007), Pro-Government Associations in Belarus. In Hopes, Illusions, Perspectives: Belarusian Society 2007, East European Democratic Center, Warsaw–Minsk.

Wedel J. R. (2001), Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe, Palgrave for St. Martin’s Griffin, New York, NY.

Wilde C. (2002), The Challenge of Using NGOs as a Strategy for Engagement, w: Independent Belarus: Domestic Determinants Regional Dynamics, and Implications for the West, red. M. M. Balmaceda, J. I. Clem, L. L. Tarlow, Ukrainian Research Institute of Harvard University, The Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Cambridge.