Oblicza partycypacji kobiet w systemach medialnych i w zawodzie dziennikarskim – wymiar europejski
PDF

Słowa kluczowe

system medialny
partycypacja kobiet
polityka równości płci

Jak cytować

Balczyńska-Kosman, A. (2019). Oblicza partycypacji kobiet w systemach medialnych i w zawodzie dziennikarskim – wymiar europejski. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 311–322. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.14

Abstrakt

Partycypacja kobiet w przestrzeni publicznej, zarówno politycznej, jak i medialnej może przybierać różne wymiary. Bez względu jednak, czy aktywność kobiet dotyczy działań w dziedzinie polityki, czy mediów, często jest ona wyrazem ich walki o równouprawnienie i o własną podmiotowość. W tekście ukazane zostały wybrane aspekty dotyczące uczestnictwa kobiet w systemach medialnych w Europie. Celem artykułu było wskazanie na zjawisko dysproporcji w awansie zawodowym kobiet w organizacjach medialnych i utrzymujące się stereotypy dotyczące płci. W tekście zdefiniowane zostały podstawowe pojęcia, przedstawiono różnice w skali aktywności kobiet w systemach medialnych w Europie i omówiono główne wskaźniki partycypacji kobiet w mediach w świetle raportów Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. W zakończeniu zwrócono uwagę na potrzebę tworzenia właściwych wzorców awansu zawodowego w mediach, jako integralnej części polityki równości płci w Europie.
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.14
PDF

Bibliografia

Campus D. (2013), Women Political Leaders and the Media, Basingstoke.

Dobek-Ostrowska B. (2007), Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa.

Golka M. (1992), Kultura jako system, Poznań.

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn – w skrócie (2015), eige.europa.eu/gender-statistic/dgs/browse/wmidm/wmidm_media.

Hallin D., Mancini P. (2007), Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Kraków.

Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Members States: Women and the Media – Advancing gender equality in decision making in media organization. Report European Institute for Gender Equality (2013), Luxembourg.

Rittel S. (1989), Zjawisko polityczne w ujęciu systemowym, „Nauki Ekonomiczne”, Zeszyt Naukowy, nr 3, Kraków.

Rozporządzenie (WE) nr 1922/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, Dz. U. UE z dn. 30 grudnia 2006 r., L403/9.