Inauguracja prezydentury Andrzeja Dudy jako zespół roszczeń legitymizacyjnych
PDF

Słowa kluczowe

rytuały polityczne
legitymizacja polityczna
prezydentura
Andrzej Duda

Jak cytować

Kołodziejczak, M. (2019). Inauguracja prezydentury Andrzeja Dudy jako zespół roszczeń legitymizacyjnych. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 323–341. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.15

Abstrakt

W niniejszym artykule autorka analizuje specyficzny fakt polityczny, jakim jest inauguracja prezydentury we współczesnym systemie demokratycznym. Koncentrując się na przykładzie inauguracji prezydentury Andrzeja Dudy, autorka odpowiada na pytanie czy ten rozbudowany zespół działań (złożony z aktu zaprzysiężenia, działań symbolicznych, orędzia i innych przemówień) stanowi element świadomie konstruowanego roszczenia legitymizacyjnego, wysuwanego przez prezydenta- elekta. Odpowiadając pozytywnie na to pytanie, ukazuje ona w jaki sposób roszczenia nawiązujące do wszystkich trzech Weberowskich typów legitymizacji zostały wplecione w poszczególne części inauguracji: zaprzysiężenie zawiera więc legalny element uprawomocniający, bardzo rozbudowany kompleks działań symbolicznych – odwołania do tradycji (II i IV RP), natomiast orędzie – wprowadza kolejny typ uzasadnienia legitymizacyjnego – tym razem wynikającego z roszczenia sukcesji charyzmy po Lechu Kaczyńskim.

https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.15
PDF

Bibliografia

Andreski S. (1992), Maxa Webera olśnienia i pomyłki, PWN, Warszawa.

Beetham D. (1995), Legitymizacja władzy, w: Władza i społeczeństwo, red. J. Szczupaczyński,

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Bellah R. N. (1967), Civil Religion in America, „Daedalus”, vol. 96, nr 1.

Bendix R. (1975), Max Weber. Portret uczonego, PWN, Warszawa.

Biernat T. (2003), Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Boult A. (2016), The “magnanimous, bipartisan and dignified” letter George H. W. Bush left for Bill Clinton before leaving office, “The Thelegraph” z dnia 13.06.2016, http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/13/the-magnanimousbipartisan-and-dignified-letter-george-hw-bush-l, 1.10.2016.

Buchowski M. (1991), Obrzęd – rytuał – ceremonia, „Rocznik Muzealny”, t. IV, Włocławek.

Buksiński T. (1991), Zasady i metody interpretacji tekstów źródłowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Czerwiński M. (2010), „IV Rzeczpospolita”, czyli o znaku w świecie kodu, w: Język IV Rzeczpospolitej, red. M. Czerwiński, P. Nowak, R. Przybylski, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Duda A. (2015), Orędzie z dnia 6 sierpnia 2015, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,1,oredzie-prezydenta-rp-andrzeja-dudy-przed-zgromadzeniem-narodowym.html, 1.10.2015.

Geertz C. (2005),Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Geertz C. (2007), Las symboli. Aspekty rytuałów u ludu Ndembu, Nomos, Kraków.

Górecki D. (1996), Ewolucja przepisów dotyczących trybu wyboru prezydenta w polskim prawie konstytucyjnym, „Przegląd Sejmowy”, nr 2.

Karwat M. (2010), Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, „Studia Politologiczne”, vol. 17.

Kretzer D. (2010), Rytuał, polityka, władza, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa.

Maroń G. (2012a), Instytucja przysięgi prezydenta w państwach europejskich, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 1.

Maroń G. (2012b), Instytucja przysięgi prezydenta w polskim porządku prawnym, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 2.

Mezglewski A. (2011), Przysięga, ślubowanie oraz przyrzeczenie w prawie polskim, „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, t. 3.

Mojak R. (1994), Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych 1989–1992, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Novak M. (1974), Choosing our King. Powerful Symbols in Presidential Politics, Macmillan, New York.

Orzechowski M. (1984), Polityka, władza i panowanie w teorii Maxa Webera, PWN, Warszawa.

Pożegnanie w pokoju 39. Wywiad z Januszem Strużyną, dyrektorem Biura Obsługi Organizacyjnej Prezydenta, „Gazeta Wyborcza” z dnia 31.07.2015.

Sarnecki P. (1999), Komentarz do art. 130, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. K. Działocha, L. Garlicki, Warszawa.

Shils E. (1965), Charisma, Order and Status, „American Sociological Review”, vol. 30, nr 2.

Sibora J. (2010), Protokół dyplomatyczny i ceremoniał państwowy II Rzeczypospolitej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.

Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, PWN, Warszawa.

Wiszowaty M. (2015), Ceremonia inauguracji prezydentury – kiedyś i dziś, w Polsce i USA, http://www.konstytuty.pl/archives/2312, 1.10.2016.