Partycypacja mieszkańców na poziomie lokalnym – przykład Elbląga
PDF

Słowa kluczowe

partycypacja społeczna
konsultacje społeczne
budżet obywatelski
inicjatywa uchwałodawcza

Jak cytować

Sidorkiewicz, K. (2016). Partycypacja mieszkańców na poziomie lokalnym – przykład Elbląga. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 43–57. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.3

Abstrakt

Celem artykułu była charakterystyka udziału mieszkańców Elbląga
w sprawach miasta. Dokonano analizy zasad budżetu obywatelskiego, scharakteryzowano zasady inicjatywy uchwałodawczej oraz konsultacji społecznych. Duże znaczenie dla mieszkańców Elbląga miało referendum z 2013 roku w sprawie odwołania prezydenta miasta i rady. Ze względu na obszerność tego wątku nie uwzględniono w tekście. Wspomniano także o inicjatywie lokalnej, do której zostały wprowadzone procedury, ale jeszcze nie było konkretnych działań. Analiza treści obejmowała uchwały Rady Miejskiej Elbląga, zarządzenia prezydenta miasta, strategię rozwoju miasta, raporty, materiały Biura Rady Miejskiej w Elblągu. Autor przeprowadził także wywiady z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz samorządu terytorialnego. W końcowej części sformułowano wnioski. Najważniejszym było stwierdzenie, że w Elblągu występują wszystkie istotne elementy partycypacji społecznej, ale należało w dalszym ciągu wzmacniać mechanizmy, stosować różnorodne formy komunikacji i informacji oraz zachęcać obywateli do coraz większej aktywności lokalnej.
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.3
PDF

Bibliografia

Badanie perspektyw wzrostu partycypacji obywatelskiej. Potrzeby i postawy mieszkańców Elbląga. Raport z badań, Elbląg 2014, http://www.eswip.pl/media/raport_KONSULTACJE_ELBLAG_final_popr.pdf, 7.07.2015.

Biuro Rady Miejskiej w Elblągu, Informacje Kierownika Biura Rady Miejskiej w Elblągu Pani Moniki Borzdyńskiej.

Biuro Rady Miejskiej w Elblągu, Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Elbląg.

Biuro Rady Miejskiej w Elblągu, Uzasadnienie do Projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Elbląg.

Biuro Rady Miejskiej w Elblągu, Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyznania radnym Rady Miejskiej w Elblągu diet.

Budżet Obywatelski. Podsumowanie wyników głosowania, Elbląg, 27 listopada 2012 roku, http://www.budzetobywatelski.elblag.eu/uploads/static/files/budzetobywatelski-2012.pdf, 15.05.2015.

Budżet Obywatelski 2014, http://www.budzetobywatelski.elblag.eu/uploads/static/files/budzet-obywatelski-2014-wyniki.pdf, 15.05.2015.

Budżet Obywatelski 2015, http://www.budzetobywatelski.elblag.eu/uploads/kfm//BUDZET%20OBYWATELSKI%202015.pdf, 16.05.2015.

Czy będą obniżone pensje radnych i prezydenta Elbląga? Jest poparcie dla obywatelskiego projektu, http://info.elblag.pl/28,41235,Czy-beda-obnizone-pensjeradnych-i-prezydenta-Elblaga-Jest-poparcie-dla-obywatelskiego-projektu.html, 13.05.2015.

Ewaluacja procesu konsultacji gminy miasta Elbląg z elbląskimi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy O działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2011. Raport ewaluacyjny przygotowany przez ekspertów Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na zlecenie Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Elbląg, sierpień 2012, http://www.eswip.pl/media/file/Pliki%20do%20aktualno%C5%9Bci/Elblag-Konsultuje/Raport_ewaluacyjny_konsultacje_ESWIP.pdf, 5.07.2015.

Makowski G. (2012), Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza – prawo i praktyka, w:Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, t. I, red. A. Olech, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Milewicz M., Podemski K. (2012), Konsultacje czy manipulacja?, w: Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. J. Erbel, P. Sadura, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Piasecki A. K. (2010), Referenda lokalne – wymiar normatywny i empiryczny, w: Wybory i referenda lokalne. Aspekty prawne i politologiczne, red. M. Stec, K. Małys-Sulińska, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Podsumowanie wyników ankiety ws. Budżetu Obywatelskiego Miasta Elbląg, http://www.budzetobywatelski.elblag.eu/uploads/static/files/Ankieta-Budzetobywatelski-w-Elblagu.pdf, 15.05.2015.

Referat Organizacji i Kadr w Departamencie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Elblągu, Informacje Kierownika Referatu Marty Doroz, która pełniła funkcję przewodniczącej zespołu ds. budżetu obywatelskiego w okresie 2012–2014.

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (ESWiP), Relacja pani Beaty Wachniewskiej-Mazurek, pracownika ESWiP.

Rusza czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego. Do 3 lipca można składać wnioski, http://info.elblag.pl/37,41324,Rusza-czwarta-edycja-Budzetu-Obywatelskiego-Do-3-lipca-mozna-skladac-wnioski.html, 15.05.2015.

Rytel-Warzocha A., Uziębło P. (2013), Aktualne tendencje związane ze wzmocnieniem partycypacji mieszkańców w sprawowaniu władzy na poziomie lokalnym, w: Materiały konferencyjne, Toruń.

Strategia Rozwoju Elbląga 2020+, http://www.elblag.eu/images/stories/9_strategia/pdf/Strategia.pdf, 17.05.2015.

Uchwała Nr XXXI/905/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/34573, 15.05.2015.

Uchwała Nr XVII/461/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 września 2012 r. w sprawie podziału miasta Elbląga na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Elblągu, http://www.budzetobywatelski.elblag.eu/uploads/static/files/Uchwala-XVII-461-2012-PUB-1.pdf, 15.05.2015.

Uchwała Nr XXVIII/793/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie „Budżetu obywatelskiego” miasta Elbląg na rok 2015, http://www.budzetobywatelski.elblag.eu/uploads/static/files/Uchwala-793-XXVIII.pdf, 16.05.2015.

Uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie „Budżetu obywatelskiego” miasta Elbląg na rok 2016, http://www.budzetobywatelski.elblag.eu/uploads/static/files/Uchwala-Rady-Miejskiej-w-sprawie-Budzetu-Obywatelskiego-na-rok-2016.pdf, 17.05.2015.

Uchwała Nr XXXI/906/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 września 2014 r. budzetobywatelski.elblag.eu/uploads/static/files/Zarzadzenie-Prezydentaw-sprawie-zasad-funkcjonowania-i-harmonogram-BO-na-rok-2016.pdf, 17.05.2015. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Elbląg, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/906/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 września 2014 r. Statut Miasta Elbląg, http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/35122, 13.04.2015.

Uziębło P. (2008a), Udział mieszkańców w wykonywaniu władzy publicznej na szczeblu samorządowym, w: Standardy wykonywania władzy publicznej, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. M. Pal, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej,

Lublin–Stalowa Wola.

Uziębło P. (2008b), Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.

Węglarz B. (2013), Ewolucja lokalnej demokracji bezpośredniej w Polsce po 1989 roku, Księgarnia Akademicka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków.

Wybory i referenda lokalne w trakcie kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego (lata 2011–2012) (2013), Państwowa Komisja Wyborcza, Warszawa.

Zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Elblągu w 2014 roku, http://www.budzetobywatelski.elblag.eu/uploads/static/files/zasady-budzetu-obywatelskiego.pdf, 15.05.2015.

Zarządzenie Nr 349/2012 Prezydenta Miasta Elbląg w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrażania tzw. budżetu obywatelskiego w mieście Elbląg, http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/24445, 14.05.2015.

Zarządzenie Nr 160/2013 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrażania tzw. budżetu obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2014, http://www.budzetobywatelski.elblag.eu/uploads/static/files/Zarzadzenie-Nr-160-z-2013-r. pdf, 13.05.2015.

Zarządzenie Nr 89/2014 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrażania tzw. budżetu obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2015, http://www.budzetobywatelski.

elblag.eu/uploads/static/files/Zarzadzenie-Nr-89-z-2014-r.pdf, 16.05.2015.

Zarządzenie Nr 162/2014 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania i wdrażania tzw. budżetu obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2015 oraz harmonogramu działań, http://www.budzetobywatelski.elblag.eu/uploads/static/files/Zarzadzenie-Nr-162-z-2014-r.pdf, 16.05.2015.

Zarządzenie Nr 160/2015 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania i wdrażania tzw. budżetu obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2015 oraz harmonogramu działań, http://www.budzetobywatelski.elblag.eu/uploads/static/files/Zarzadzenie-Prezydentaw-sprawie-zasad-funkcjonowania-i-harmonogram-BO-na-rok-2016.pdf, 17.05.2015.