Wyzwania dla związków zawodowych w dobie bieżącego kryzysu ekonomicznego w Unii Europejskiej
PDF

Słowa kluczowe

globalizacja
kryzys finansowy
uzwiązkowienie
neoliberalizm
kryzys związków zawodowych

Jak cytować

Leszczyński, D. (2016). Wyzwania dla związków zawodowych w dobie bieżącego kryzysu ekonomicznego w Unii Europejskiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 77–93. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.5

Abstrakt

Procesy zachodzące w gospodarce państw tworzących Unię Europejską cechuje wyraźna symultaniczność, względny progres PKB odnotowywany w Europie Północnej kontrastuje z dysolucją struktur na Południu, postrzeganym zarówno  poprzez pryzmat załamania gospodarki, jak i implozję niezadowolenia społecznego. Bezrobocie i towarzyszące temu zjawisku negatywne aspekty tworzą niebezpieczną bazę konfliktów, dezorganizujących i wyniszczających każde społeczeństwo. Wydarzenia te niejednokrotnie pogłębia kryzys strukturalny i instytucjonalny, szczególnie mocno identyfikowany z obszarami pozbawionymi bodźców innowacyjności, oparty na niewykorzystaniu mocy wytwórczych i braku alternatyw. Obok inwersji rozwoju gospodarczego, w  mniejszym lub większym stopniu dotykającym wszystkie kraje, nie mniej ważną jest płaszczyzna relacji społecznych, która w swoim zasięgu obejmuje zagadnienia dotyczące rynku pracy i wyzwań dotyczących budowy nowego kształtu ustroju społecznego, obligując wszystkie podmioty sporu do koabitacji.

https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.5
PDF

Bibliografia

Balcerowicz L. (1999), Państwo w przebudowie, Znak, Społeczny Instytut Wydawniczy Sp. z o.o., Kraków.

Czarzasty J. (2010), Dialog w europejskich przedsiębiorstwach. Wyniki II edycji Europejskiego Sondażu Przedsiębiorstw, „Dialog” nr 2 (25), Warszawa.

Europen Commission (2009), Industrial relations in Europe 2008, Publications Office of European Union, Luxembourg.

Europen Commission (2011), Industrial relations in Europe 2010, Publications Office of European Union, Luxembourg.

Europen Commission (2012), Employment and Social Developments in Europe 2011, Publications Office of European Union, Luxembourg.

Eurostat (2010), High-tech statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/High-tech_statistics_-_economic_data, 3.01.2014.

Eurostat (2010), In-work poverty in the EU, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ceche/ITY_OFF-PUB/KS-RA-10-015/EN/KS-RA-10-015_EN.PDF, 3.01.2014.

European Trade Union Institute (2012), Benchmarking Working Europe 2012, ETIUaisbl, Brussels, http://www.etui.org/Publications2/Books/Benchmarking-Working-Europe-2012, 3.01.2014.

Federation of European Employers (2012), Industral Relations across Europe, http://www.fedee.com/labour-relations/industrial-relations-across-europe, 3.01.2014.

Foster J. B., McChesney R. W. (2014), Kryzys bez końca, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.

Fukuyama F. (1992), Ostatni człowiek, Zysk i S-ka, Poznań.

Gardawski J. (2001), Związki zawodowe na rozdrożu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Gardawski J. (2009), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Gardawski J. (2003), Konfliktowy pluralizm polskich związków zawodowych, Fundacja Friedricha Eberta, Warszawa.

Gładoch M. (2008), Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce, TNOIK Dom Organizatora, Toruń.

Harvey D. (2008), Neoliberalizm. Historia katastrofy, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.

Jagodziński R. (2010), Dialog społeczny w europejskich koncernach, „Dialog” nr 2 (25), Warszawa.

Klicha J. (2001), Globalizacja, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.

Księżopolski M., Rysz-Kowalczyk B., Żołędowski C. (2009), Polityka społeczna w kryzysie, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Komisja Europejska (2010), Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Luxembourg.

Komisja Europejska (2011), Roczne sprawozdanie gospodarcze. Załącznik 2. Sprawozdanie makroekonomiczne, Bruksela, dnia 12 I 2011, KOM (2011) 11 wersja ostateczna.

Komisja Wspólnot Europejskich (2008), Komunikat Komisji do Rady Europejskiej.

Europejski plan naprawy gospodarczej, Bruksela dnia 26.11.2008 KOM (2008) 800 wersja ostateczna.

Komunikat Komisji (2009), Europejski nadzór finansowy, KOM (2009) 252, Bruksela 27.05.

Liberska B. (2002), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Ost D. (2007), Klęska „Solidarności”. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Muza, Warszawa.

Ost D. (2009), The Consequences of Postcommunism, Trade Unions in Eastern Europe’s Future, „East European Politics and Societies”, nr 23/1.

Podemski K. (2009), Spór o społeczne znacznie, społecznych nierówności, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

Rybiński K. (2007), Globalizacja w trzech odsłonach. Offsboring – globalne nierówności – polityka pieniężna, Difin, Warszawa.

Silver B. J. (2009), Globalny proletariat. Ruchy pracownicze i globalizacja po 1870 r., Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.

Stiglitz J. E. (2007), Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Walkowski M. (2013), Przyczyny powstania globalnego kryzysu finansowego 2008+. Analiza i porównanie wybranych opinii, „Przegląd Strategiczny”, rok III, nr 2, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.

Wosińska W. (2010), Oblicza globalizacji, Smak Słowa, Sopot.

Wratny J. (2010), Wyzwania współczesności, „Dialog” nr 2 (25), Warszawa.

Zawierucha I., Ruśkowski E. (2010), Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego, Wydawnictwo Temida 2, Białystok.

Zorska A. (2007), Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.