Strukturalne i jakościowe przemiany w mediach lokalnych
PDF

Słowa kluczowe

media lokalne
prasa lokalna
dziennikarstwo

Jak cytować

Jurga-Wosik, E. (2016). Strukturalne i jakościowe przemiany w mediach lokalnych. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 125–144. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.8

Abstrakt

Zwrócenie uwagi na media lokalne jest ważne z powodu ich tematycznej bliskości z odbiorcą. Występują najczęściej w czterech głównych typach formatu: tradycyjna prasa drukowana, radio lokalne, telewizja lokalna i ortale internetowe. Przeważają ilościowo w wielu systemach medialnych państw (np. tradycyjna prasa drukowana: w Polsce 2000–2500 tytułów, Niemczech – 1500; np. lokalna prasa w wydaniu cyfrowym: Portugalia – 170 tytułów) odgrywając przy tym istotną rolę w życiu społeczeństw. Z empirycznych badań Anny Przybylskiej wynika, iż regularny kontakt z mediami lokalnymi wpływa pozytywnie na przywiązanie do miejsca zamieszkania i zaangażowanie społeczne mieszkańców. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemów, na jakie napotykają polskie media lokalne i kierunków ich rozwoju. Hipoteza badawcza brzmi – przemiany w polskich mediach lokalnych dotyczą zmian strukturalnych i jakościowych. Zmienia się zatem i warsztat dziennikarza, jak i zawartość prasy lokalnej. Jedną z głównych przyczyn tych zmian jest dynamiczny rozwój technologii. Stąd można zadać pytanie o kierunek tych przekształceń i jakie skutki za sobą pociągają, i wreszcie jaką nową jakość w dziennikarstwie lokalnym wprowadzają.
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.8
PDF

Bibliografia

Adamczyk W. (2011), W krzywym zwierciadle: propagandowa funkcja biuletynów samorządowych, „Przegląd Politologiczny”, nr 1.

Adamowski J. W. (2007), Brytyjskie lokalne i regionalne środki przekazu. Zarys problematyki, w: Regionalne i lokalne środki przekazu. Kontekst międzynarodowy i krajowy, red. J. W. Adamowski, K. Wolny-Zmorzyński, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa.

Barczyszyn P. (2016), Standardy dziennikarskie i ich ocena przez dziennikarzy, w: Zmiana w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza, red. B. Dobek Ostrowska, P. Barczyszyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Biernacka-Ligięza I. (2012), Lokalna prasa norweska w dobie globalizacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Chorązki W. (1994), Obraz niezależnej prasy lokalnej w Polsce w I poł. 1994 r., Kraków.

Chorązki W. (1999), Media lokalne i sublokalne, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1–2.

Dobek-Ostrowska B., Barczyszyn P., Michel A. (2013), Zmiana w dziennikarstwie, Kultura zawodowa polskich dziennikarzy, „Studia Medioznawcze”, nr 1.

Dobek-Ostrowska B., Barczyszyn P. (red.), (2016), Zmiana w dziennikarstwie w Polsce,

Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Dobek-Ostrowska B. (2011), Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Dziki S., Chorązki W. (2000), Media lokalne i regionalne, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Universitas, Kraków.

Filas R. (2010), Dwadzieścia lat przemian polskich mediów (1989–2009) w ujęciu periodycznym, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3–4.

Gierula M. (2006), Dziennikarze współczesnej prasy lokalnej, w: Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym. Szkice medioznawcze, red. S. Michalczyk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec.

Gierula M. (2005), Polska prasa lokalna 1989–2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Hayn P. (2012), Internet jako nowa forma komunikowania politycznego, w sytuacji kryzysowej, w: Współczesne media. Kryzys w mediach, red. I. Hofman, D. Kępa- Figura, t. 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Hofman I., D. Kępa-Figura (red.), (2012), Współczesne media.Kryzys w mediach, t. 1–2, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Izba Wydawców Prasy (2014), Prasa lokalna w Polsce 2014, sytuacja, główne problemy, perspektywy rozwoju, http://www.iwp.pl/pliki/Polska_prasa_lokalna_raport_20140331.pdf, 16.05.2016.

Jachimowski M. (2006), Regiony periodycznej komunikacji medialnej. Studium prasoznawczo-politologiczne o demokratyzacji komunikacji medialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Jóźko M. (2005), Prasa lokalna i regionalna jako element społeczeństwa obywatelskiego, w: Media lokalne a demokracja lokalna, red. J. Chłopecki, R. Polak, Rzeszów.

Jurga-Wosik E. (2012), Dwie dekady przeobrażeń mediów lokalnych południowo-zachodniej Wielkopolski, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1.

Jurga-Wosik E. (2015a), Organizacja i przekształcenia strukturalno-jakościowe mediów lokalnych leszczyńskiego regionu wydawniczego, w: Przemiany mediów regionalnych i lokalnych, red. W. Furman, P. Kuca, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Jurga-Wosik E. (2015b), Współczesne czasopisma lokalne w Wielkopolsce, w: Przyjaciel Ludu 1834–1849, red. J. M. Halec, Wydawnictwo Cicer, Leszno.

Jurga-Wosik E. (2010), Zarys historii prasy lokalnej południowo-zachodniej Wielkopolski, w: Między historią, politologią a medioznawstwem. Wybór problemów, red. T. Wallas, Wydawnictwo Naukowe WNPiD, Poznań 2010.

Kaczmarczyk M., Szastak-Zięba D. (2009), Zarządzanie redakcją prasową, AWR EDYTOR, Katowice.

Kalińska A. (2016), Media w Polsce. Do kogo należą gazety lokalne i największe czasopisma?, http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/mediaw-polsce-do-kogo-naleza-gazetylokalne,217,2,1996761.html, 30.12.2016.

Kopecka-Piech K. (2011), Koncepcje konwergencji mediów, „Studia Medioznawcze”, nr 3.

Kosiorowski Z. (2010), Regres elektronicznych mediów lokalnych w Polsce, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3–4.

Kowalczyk R. (2008), Media lokalne w Polsce, Wydawnictwo Contact, Poznań.

Kowalczyk R. (2010), Prasa lokalna w Wielkopolsce (1990–2010), w: Media dawne i współczesne, red. B. Kosmanowa, t. V, Poznań.

Kowalczyk R. (2003), Rola prasy lokalnej w kształtowaniu systemu politycznego (wybrane zagadnienia), w: W kręgu mediów i polityki, red. D. Piontek, Wydawnictwo Naukowe INPID UAM, Poznań.

Kowalski T., Jung B. (2006), Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Lisowska-Magdziarz M. (2008), Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Lobka-Pietras A. (2003), My chcemy wiedzieć co się u nas dzieje, w: Media lokalne, w świecie wolności i ograniczeń, red. I. Borkowski, A. Woźny, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.

Lokalne Badania (2010), http://www.lokalnebadania.com/wp-content/uploads/2010/02/prasa-lokalna-i-regionalna-jako-element-spoleczenstwa-obywatelskiego, 5.07.2011.

Majewski R. (2004), Procesy integracyjne wydawców wielkopolskich, w: Prasa lokalna w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu przy współudziale Izby Wydawców Prasy pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka 21 września 2004 r., Kancelaria Senatu.

Mała encyklopedia wiedzy politologicznej (2001), red. M. Chmaj, W. Sokół, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Mikułowski Pomorski J. (2008), Zmieniający się świat mediów, Universitas, Kraków.

Michalczyk S. (red.), (2006), Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym. Szkice medioznawcze, Wydawnictwo WSZiM w Sosnowcu.

Michalczyk S. (2000), Media lokalne w systemie komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Michalczyk S. (2010), Obszary badawcze w komunikowaniu lokalnym, w: Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty współczesne i historyczne, red. K. Pokorna-Ignatowicz, S. Michalczyk, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Kraków.

Michalczyk S. (2016), Praktyczne wymiary dziennikarstwa lokalnego, w: Oblicza mediów lokalnych i regionalnych. Szkice medioznawcze, red. S. Michalczyk, D. Krawczyk, Wydawnictwo Instytut Mikołowski, Mikołów.

Michel A. (2016), Zaangażowanie polityczne dziennikarzy, w: Zmiana w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Murawska-Najmiec E. (2005), Informacja o celach i metodach polityki państwa w zakresie radiofonii i telewizji lokalnej na podstawie wybranych przykładów z krajów europejskich, w: Analiza Biura KRRiT, nr 6.

Oniszczuk Z. (red.), (2016), Strukturalne następstwa cyfryzacji w niemieckim systemie medialnym, w: Systemy medialne w dobie cyfryzacji. Kierunki i skala przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Obrona lokalności i demokracji lokalnej. Strategia działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, KRRiT (2008), Warszawa.

Pisarek W. (1978), Prasa – nasz chleb powszedni, Ossolineum, Wrocław.

Pepliński W. (2001), Zmiany w modelu funkcjonowania zawodu dziennikarskiego po 1989 r. (na przykładzie gdańskiego środowiska prasowego), „Studia Medioznawcze”, nr 3.

Piasecki A. K. (2003), Samorząd terytorialny a media lokalne (1990–2002). Próba syntezy, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1–2, Kraków.

Polskie Badania Czytelnictwa (2010), www.pbczyt.p/badanie/item /90.html, 5.07.2011.

Polak R. (2010), Lokalne portale internetowe jako nowe narzędzie komunikowania lokalnego (na przykładzie województwa podkarpackiego), w: Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty współczesne i historyczne, red. K. Pokorna-Ignatowicz, S. Michalczyk, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Kraków.

Polak R. (2005), Prasa lokalna i sublokalna w województwie podkarpackim, w: Media lokalne a demokracja lokalna, red. J. Chłopecki, R. Polak, Rzeszów.

Pokrzycka L. (2009), Prasa ogólnoinformacyjna w regionie lubelskim po 1989 r., Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Przybylska A. (2010), Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Rubaj A. (2016), Konsekwencje cyfryzacji na przykładzie Portugalii, Systemy medialne w dobie cyfryzacji. Kierunki i skala przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Sobera W. (2016), Problem wielofunkcyjności w zawodzie dziennikarskim, w: Zmiana w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Stępińska A., Jurga-Wosik E., Adamczewska K., Secler B., Narożna D. (2016), Journalistic role performance in Poland, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2.

Stępińska A., Ossowski S. (2011a), Społeczne oczekiwania a autostereotyp dziennikarzy polskich w XXI wieku, w: Stereotypy w obszarze społecznym i politycznym, red. B. Pająk-Patkowska, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań.

Stępińska A., Ossowski S. (2011b), Dziennikarze w Polsce: wartości, priorytety i standardy zawodowe, „Studia Medioznawcze”, nr 1.

Stępińska A., Ossowski S. (2011c), Kariera, kontrola, służba społeczna – postawy różnych pokoleń polskich dziennikarzy, w: Studia nad dziennikarstwem, red. I. Hoffman, UMCS, Lublin.

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej (2007), http://www.spl.top.pl/konkursy_VIIISPL2007_1.html, 5.05.2011.

Szostok P., Rajczyk R. (2013), Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów, Wydawnictwo Gnome, Katowice.

Szot L. (2013), Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Szynol A. (2007), Dziennikarz lokalny w obliczu interesów politycznych i biznesowych redakcji, w: Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, red. M. Sokołowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Wojtak M. (2008), Mozaika gatunkowa w tygodniku regionalnym, w: Media regionalne. Sukcesy i porażki, red. J. Adamowski, K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2008.