Globalizacja a europejski samorząd terytorialny

Main Article Content

Jacek Pokładecki

Abstrakt

Procesy globalizacyjne, szczególnie nasilone na przełomie XX i XXI wieku, mające głównie charakter gospodarczy i kulturowy, wywierały i wywierają istotny wpływ na funkcjonowanie państw demokratycznych, w tym także na władze lokalne, co wiąże się z dynamicznie zachodzącymi zmianami w ich otoczeniu. Załamanie się modelu państwa opiekuńczego postawiło przed samorządem terytorialnym w Europie nowe wyzwania. W praktyce w wielu państwach europejskich oznaczało to podjęcie reform zmierzających do dewolucji państwa, której osią jest upodmiotowienie społeczności terytorialnych. Głównym efektem globalizacji w obszarze europejskiego samorządu terytorialnego, obok reform struktury przestrzennej oraz zmian instytucjonalnych, jest poszukiwanie adekwatnych systemów zarządzania administracją publiczną, co zawiera się w dwóch procesach: urynkowieniu działalności publicznej oraz dążeniu do jej uspołecznienia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pokładecki, J. (2016). Globalizacja a europejski samorząd terytorialny. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 173-185. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.11
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Adamczyk Z. (2003), Niejednoznaczność oceny procesu globalizacji, w: Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji, red. M. Barański, M. Stolarczyk, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 2. Appardurai A. (2005), Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków.
 3. Barański M., Stolarczyk M. (red.) (2003), Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 4. Barber B. (1997), Dżihad kontra McŚwiat, Muza, Warszawa.
 5. Barczyk Z. (2001), Ewolucja przedsiębiorczego podejścia do samorządności lokalnej w dobie postępującej globalizacji, w: Globalna gospodarka – lokalne społeczeństwa.
 6. Świat na progu XXI wieku, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 7. Bauman Z. (1997), Glokalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja, „Studia Socjologiczne”, nr 3.
 8. Bauman Z. (2000), Globalizacja. I co z tego wynika, PIW, Warszawa.
 9. Dembiński P. H. (2001), Globalizacja – wyzwania i szansa, w: J. Klich, Globalizacja, ISS, Kraków.
 10. Deszczyński P. (2011), Conceptualization of Globalization, w: Globalization, red. P. Deszczyński, Wydawnictwo WSB, Poznań.
 11. Gąciarz B. (2004), Instytucjonalizacja samorządności. Aktorzy i efekty, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 12. Giddens A. (2001), Poza lewica i prawicą, Zysk i S-ka, Warszawa.
 13. Giddens A. (2006), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Gwiazda A. (2000), Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 15. Hryniewicz J. T. (2012), Analiza funkcjonowania samorządu lokalnego w oparciu kluczowe kategorie nauki o zarządzaniu: misje cele, własność, kontekst organizacyjny i efektywność, w: K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak, 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Sukcesy, porażki, perspektywy, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 16. Huntington S. P. (1998), Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Muza,Warszawa.
 17. Hurska-Kowalczyk L. (2011), Próby wprowadzenia samorządu na Ukrainie, „Athenaeum”, nr 32.
 18. Izdebski H., Kulesza M. (1998), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.
 19. Izdebski H. (2006), Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis Polska, Warszawa.
 20. Kaczmarek T. (2005), Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 21. Kasiński M. (2009), Monizm i pluralizm władzy lokalnej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 22. Loughlin J. (2004). Introduction: The Transformation of the Democratics State in Western Europe, w: J. Loughlin et al., Subnational Democraty in the European Union, Oxford Uniwersity Press, Oxford.
 23. Malendowski W. (2003), Rozwiane złudzenia: nie ma końca historii. Świat wobec nowych wyzwań w XXI wieku, w: Integracja europejska a globalizacja, red. T. Wallas, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Słubice.
 24. Nawrot B. (2011), Obszar metropolitalny jako propozycja zmian w systemie zarządzania lokalnego w Polsce, w: Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, red. B. Nawrot, J. Pokładecki, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.
 25. Osiński J. (2001), Instytucja państwa w świetle procesów globalizacji, w: Globalna gospodarka – lokalne społeczeństwa. Świat na progu XXI wieku, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 26. Pawlik G. (2003), Antyglobaliści – utopijni wizjonerzy czy prekursorzy nowego oblicza świata?, w: Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji, red. M. Barański, M. Stolarczyk, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 27. Pickvance C. (1996), Decentralizacja i demokracja w Europie Wschodniej, „SamorządTerytorialny”, nr 9.
 28. Pierre J., Stoker G. (2000), Towards Multi-level Governance, w: Develepments in British Politics 6, red. P. Dunleavy i in., Palgrave, Basingstoke.
 29. Pietrasik M. (2003), Globalizacja jako zmienna procesów społeczno-politycznych, w: Integracja europejska a globalizacja, red. T. Wallas, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Słubice.
 30. Polak E. (2003), Globalizm i lokalizm jako bieguny funkcjonowania współczesnej cywilizacji, w: Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji, red. M. Barański, M. Stolarczyk, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 31. Rajca L. (2008), Od local government do local governance, „Przegląd Politologiczny”, nr 1.
 32. Rajca L. (2008a), Demokracja lokalna i regionalna w państwach Europy Zachodniej, „Samorząd Terytorialny”, nr 6.
 33. Rajca L. (2010), Modele samorządu. terytorialnego, w: Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, red. L. Rajca, Elipsa, Warszawa.
 34. Rajca L. (2010), Reformy samorządu terytorialnego w Europie Zachodniej, w: Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, red. L. Rajca, Elipsa, Warszawa.
 35. Ritzer G. (1997), Macdonaldyzacja społeczeństwa, Muza, Warszawa.
 36. Starosta P. (2001), Społeczne skutki globalizacji, w: Globalizacja, red. J. Klich, ISS, Kraków.
 37. Swianiewicz P. (1992), Współczesne przemiany samorządu lokalnego w krajach zachodnich, „Samorząd Terytorialny”, nr 5.
 38. Swianiewicz P. (2009), Reformy konsolidacji terytorialnej – teoria i praktyka krajów Europy Środkowo-Wschodniej’, „Samorząd Terytorialny”, nr 4.
 39. Sztumski J. (2003), Perspektywy trzeciej drogi (Refleksje wokół możliwości przezwyciężania społeczno-gospodarczych i politycznych problemów XX i XXI wieku), w: Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji, red. M. Barański, M. Stolarczyk, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 40. Szymański W. (2001), Globalizacja – wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa.
 41. Tarnawski E. (2001), Co to jest kapitalizm. Dylematy nauk społecznych w dobie globalizacji, w: Globalna gospodarka – lokalne społeczeństwa. Świat na progu XXI wieku, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 42. Urbański J. (2002), Globalizacja a konflikty lokalne, Federacja Anarchistyczna, Poznań.
 43. Wallas T. (2002), Globalizacja. Charakter i podstawowe czynniki rozwoju, w: Integracja europejska a globalizacja, red. T. Wallas, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Słubice.
 44. Wejkszner A. (2003), Globalny kapitalizm czy globalna demokracja? Międzynarodowe organizacje pozarządowe wobec wyzwań globalizacji, w: Integracja europejska a globalizacja, red. T. Wallas, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Słubice.
 45. Wojnicki J. (2012), Restytucja samorządu lokalnego w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, w: K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak, 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Sukcesy, porażki, perspektywy, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 46. Yuichi T. (2005), ‘Glocalization, w: Encyclopedia of The City, red. R. W. Caves, Routledge, London–New York.
 47. Zalewski A. (2007), Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 48. Zorska A. (1999), Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wrocław.