Globalizacja a europejski samorząd terytorialny
PDF

Słowa kluczowe

globalizacja
samorząd terytorialny
Europa
dewolucja
reformy

Jak cytować

Pokładecki, J. (2016). Globalizacja a europejski samorząd terytorialny. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 173–185. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.11

Abstrakt

Procesy globalizacyjne, szczególnie nasilone na przełomie XX i XXI wieku, mające głównie charakter gospodarczy i kulturowy, wywierały i wywierają istotny wpływ na funkcjonowanie państw demokratycznych, w tym także na władze lokalne, co wiąże się z dynamicznie zachodzącymi zmianami w ich otoczeniu. Załamanie się modelu państwa opiekuńczego postawiło przed samorządem terytorialnym w Europie nowe wyzwania. W praktyce w wielu państwach europejskich oznaczało to podjęcie reform zmierzających do dewolucji państwa, której osią jest upodmiotowienie społeczności terytorialnych. Głównym efektem globalizacji w obszarze europejskiego samorządu terytorialnego, obok reform struktury przestrzennej oraz zmian instytucjonalnych, jest poszukiwanie adekwatnych systemów zarządzania administracją publiczną, co zawiera się w dwóch procesach: urynkowieniu działalności publicznej oraz dążeniu do jej uspołecznienia.

https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.11
PDF

Bibliografia

Adamczyk Z. (2003), Niejednoznaczność oceny procesu globalizacji, w: Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji, red. M. Barański, M. Stolarczyk, Wydawnictwo UŚ, Katowice.

Appardurai A. (2005), Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków.

Barański M., Stolarczyk M. (red.) (2003), Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji, Wydawnictwo UŚ, Katowice.

Barber B. (1997), Dżihad kontra McŚwiat, Muza, Warszawa.

Barczyk Z. (2001), Ewolucja przedsiębiorczego podejścia do samorządności lokalnej w dobie postępującej globalizacji, w: Globalna gospodarka – lokalne społeczeństwa.

Świat na progu XXI wieku, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Bauman Z. (1997), Glokalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja, „Studia Socjologiczne”, nr 3.

Bauman Z. (2000), Globalizacja. I co z tego wynika, PIW, Warszawa.

Dembiński P. H. (2001), Globalizacja – wyzwania i szansa, w: J. Klich, Globalizacja, ISS, Kraków.

Deszczyński P. (2011), Conceptualization of Globalization, w: Globalization, red. P. Deszczyński, Wydawnictwo WSB, Poznań.

Gąciarz B. (2004), Instytucjonalizacja samorządności. Aktorzy i efekty, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Giddens A. (2001), Poza lewica i prawicą, Zysk i S-ka, Warszawa.

Giddens A. (2006), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gwiazda A. (2000), Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Hryniewicz J. T. (2012), Analiza funkcjonowania samorządu lokalnego w oparciu kluczowe kategorie nauki o zarządzaniu: misje cele, własność, kontekst organizacyjny i efektywność, w: K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak, 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Sukcesy, porażki, perspektywy, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Huntington S. P. (1998), Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Muza,Warszawa.

Hurska-Kowalczyk L. (2011), Próby wprowadzenia samorządu na Ukrainie, „Athenaeum”, nr 32.

Izdebski H., Kulesza M. (1998), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.

Izdebski H. (2006), Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis Polska, Warszawa.

Kaczmarek T. (2005), Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Kasiński M. (2009), Monizm i pluralizm władzy lokalnej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Loughlin J. (2004). Introduction: The Transformation of the Democratics State in Western Europe, w: J. Loughlin et al., Subnational Democraty in the European Union, Oxford Uniwersity Press, Oxford.

Malendowski W. (2003), Rozwiane złudzenia: nie ma końca historii. Świat wobec nowych wyzwań w XXI wieku, w: Integracja europejska a globalizacja, red. T. Wallas, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Słubice.

Nawrot B. (2011), Obszar metropolitalny jako propozycja zmian w systemie zarządzania lokalnego w Polsce, w: Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, red. B. Nawrot, J. Pokładecki, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.

Osiński J. (2001), Instytucja państwa w świetle procesów globalizacji, w: Globalna gospodarka – lokalne społeczeństwa. Świat na progu XXI wieku, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Pawlik G. (2003), Antyglobaliści – utopijni wizjonerzy czy prekursorzy nowego oblicza świata?, w: Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji, red. M. Barański, M. Stolarczyk, Wydawnictwo UŚ, Katowice.

Pickvance C. (1996), Decentralizacja i demokracja w Europie Wschodniej, „SamorządTerytorialny”, nr 9.

Pierre J., Stoker G. (2000), Towards Multi-level Governance, w: Develepments in British Politics 6, red. P. Dunleavy i in., Palgrave, Basingstoke.

Pietrasik M. (2003), Globalizacja jako zmienna procesów społeczno-politycznych, w: Integracja europejska a globalizacja, red. T. Wallas, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Słubice.

Polak E. (2003), Globalizm i lokalizm jako bieguny funkcjonowania współczesnej cywilizacji, w: Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji, red. M. Barański, M. Stolarczyk, Wydawnictwo UŚ, Katowice.

Rajca L. (2008), Od local government do local governance, „Przegląd Politologiczny”, nr 1.

Rajca L. (2008a), Demokracja lokalna i regionalna w państwach Europy Zachodniej, „Samorząd Terytorialny”, nr 6.

Rajca L. (2010), Modele samorządu. terytorialnego, w: Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, red. L. Rajca, Elipsa, Warszawa.

Rajca L. (2010), Reformy samorządu terytorialnego w Europie Zachodniej, w: Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, red. L. Rajca, Elipsa, Warszawa.

Ritzer G. (1997), Macdonaldyzacja społeczeństwa, Muza, Warszawa.

Starosta P. (2001), Społeczne skutki globalizacji, w: Globalizacja, red. J. Klich, ISS, Kraków.

Swianiewicz P. (1992), Współczesne przemiany samorządu lokalnego w krajach zachodnich, „Samorząd Terytorialny”, nr 5.

Swianiewicz P. (2009), Reformy konsolidacji terytorialnej – teoria i praktyka krajów Europy Środkowo-Wschodniej’, „Samorząd Terytorialny”, nr 4.

Sztumski J. (2003), Perspektywy trzeciej drogi (Refleksje wokół możliwości przezwyciężania społeczno-gospodarczych i politycznych problemów XX i XXI wieku), w: Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji, red. M. Barański, M. Stolarczyk, Wydawnictwo UŚ, Katowice.

Szymański W. (2001), Globalizacja – wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa.

Tarnawski E. (2001), Co to jest kapitalizm. Dylematy nauk społecznych w dobie globalizacji, w: Globalna gospodarka – lokalne społeczeństwa. Świat na progu XXI wieku, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Urbański J. (2002), Globalizacja a konflikty lokalne, Federacja Anarchistyczna, Poznań.

Wallas T. (2002), Globalizacja. Charakter i podstawowe czynniki rozwoju, w: Integracja europejska a globalizacja, red. T. Wallas, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Słubice.

Wejkszner A. (2003), Globalny kapitalizm czy globalna demokracja? Międzynarodowe organizacje pozarządowe wobec wyzwań globalizacji, w: Integracja europejska a globalizacja, red. T. Wallas, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Słubice.

Wojnicki J. (2012), Restytucja samorządu lokalnego w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, w: K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak, 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Sukcesy, porażki, perspektywy, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Yuichi T. (2005), ‘Glocalization, w: Encyclopedia of The City, red. R. W. Caves, Routledge, London–New York.

Zalewski A. (2007), Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Zorska A. (1999), Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wrocław.