Kobiety jako uczestniczki sprawowania władzy w Polsce po 1989 r.

Main Article Content

Beata Pająk-Patkowska

Abstrakt

W oparciu o analizę dostępnych danych statystycznych prześledzone zostanie uczestnictwo kobiet w sprawowaniu władzy na szczeblu centralnym – zarówno ustawodawczej, jak i wykonawczej. Podjęta zostanie również próba wyjaśnienia dysproporcji pomiędzy kobietami i mężczyznami w sprawowaniu władzy i ewentualnych tego konsekwencji. Tak więc główne pytania badawcze zostały sformułowane w następujący sposób: Jaki jest udział kobiet w organach władzy ustawodawczej, czyli w Sejmie oraz w Senacie? Jaki jest udział kobiet w strukturach partii politycznych w Polsce? Ile kobiet pełni funkcje kierownicze w partiach politycznych? Jaki jest udział kobiet w organach władzy wykonawczej w Polsce? Na czele jakich resortów kobiety stają najczęściej? Z czego wynika różnica w poziomie uczestnictwa kobiet w organach władzy ustawodawczej i wykonawczej w Polsce? Jakie mogą być konsekwencje różnego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w procesie sprawowania władzy?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pająk-Patkowska, B. (2016). Kobiety jako uczestniczki sprawowania władzy w Polsce po 1989 r. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 205-216. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.13
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Cześnik M. (2007), Partycypacja wyborcza w Polsce, Wydaw. ISP PAN, Scholar, Warszawa.
 2. Database on Women and Men in Decission-making – Europa (2010), http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4481&langId=en, 15 V 2016.
 3. Diagnoza społeczna, raporty (2015), red. J. Czapiński, T. Panek, http://www.diagnoza.com, 15 V 2016.
 4. Fuszara M. (2006), Kobiety w polityce, Trio, Warszawa.
 5. Kamola-Cieślik M. (2009), Działalność kobiet w Radzie Ministrów w latach 1989–2008, w: Kobiety we współczesnej Europie, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
 6. Koźbiał K. (2016), Women’s participation in political bodies at the central level in the Viegrad Group countries, w: Women’s role and their participation in the public life of the Visegrad Countries, red. M. Musiał-Karg, E. Lesiewicz, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań–Usti nad Labem.
 7. Kwiatkowska A. (2006), Charakterystyka społeczno-demograficzna polskiej elity rządowej 1997–2004, w: Elity rządowe III RP. Portret socjologiczny, red. J. Raciborski,Trio, Warszawa.
 8. Musiał-Karg M. (2009), Kobiety w organach władzy ustawodawczej i wykonawczej, w: Kobiety we współczesnej Polsce, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
 9. Musiał-Karg M., Lesiewicz E. (2016), Women’s prticipation inlegislative and executive institutions in the European Union and in Visegrad Group countries, w: Women’s role and their participation in the public life of theViserad Countries, red. M. Musiał-Karg, E. Lesiewicz, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań–Usti nad Labem.
 10. Nalewajko E. (2010), Partyjne bariery awansu kobiet w polityce, w: Kobiety u władzy, red. I. Pańków, B. Post, ISP PAN, Warszawa.
 11. Norris P., Inglehart R. (2002), Cultural Barriers to Women’s Leadership: A Worldwide Comparison.
 12. Pająk B. (2006), Płeć a kariera polityczna, „Przegląd Politologiczny”, nr 4.
 13. Pająk-Patkowska (2011), Psychologiczne uwarunkowania aktywności politycznej kobiet, „Przegląd Politologiczny”, nr 2.
 14. Pająk-Patkowska B. (2012), Stereotyp kobiety i polityka – stagnacja czy ewolucja, w: A. Balczyńska-Kosman, I. Andruszkiewicz, J. Kałużna, E. Kania, Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej, Wydaw. WNPiD UAM, Poznań.
 15. Pająk-Patkowska B. (2016), Kobieta jako podmiot i przedmiot wpływu społecznego, w: Wpływ społeczny – konteksty i zastosowania badawcze, red. B. Pająk-Patkowska, Wydaw. WNPiD UAM, Poznań.
 16. Philips A. (2003), Przestrzeń publiczna, życie prywatne, w: Aktorzy Życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, red. R. Siemieńska, Wydaw. Naukowe Scholar, Warszawa.
 17. Raciborski J. (2006), Konstruowanie rządów i elit rządowych, w: Elity rządowe III RP. Portret socjologiczny, red. J. Raciborski, Trio, Warszawa.