Referendum ogólnokrajowe w Republice Kazachstanu
PDF

Słowa kluczowe

Kazachstan
referendum
demokracja bezpośrednia
Azja Centralna
partycypacja obywatelska

Jak cytować

Pogłódek, A. (2019). Referendum ogólnokrajowe w Republice Kazachstanu. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 159–176. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.3.8

Abstrakt

Kazachstan w Konstytucji z 1995 roku uznał, podobnie jak inne państwa Azji Centralnej, równorzędność dwóch postaci sprawowania władzy przez naród (bezpośredniej i przedstawicielskiej). Jednakże ograniczenia wprowadzone ustawą konstytucyjną znacząco zawęziły zakres przedmiotowy referendum. Prawo zarządzenia referendum ma tylko prezydent Kazachstanu, co powoduje, że obywatele mogą jedynie występować do głowy państwa o przeprowadzenie ogólnokazachstańskiego referendum. W praktyce ustrojowej Kazachstanu od 1995 roku (przyjęcie obecnej Konstytucji) obywatele nie mieli okazji wziąć udziału w referendum. Pojawiające się wnioski były odrzucane przez głowę państwa. Wobec tego w Kazachstanie potencjał instytucji referendum pozostaje w uśpieniu, niewykorzystywany w procesie postępującej demokratyzacji tego kraju.
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.3.8
PDF

Bibliografia

Bodio T., Mołdawa T. (2007), Kazachstan, w: Konstytucje państw Azji Centralnej. Tradycje i współczesność, idem, Warszawa.

Bodio T., Mołdawa T. (2009), Kazakhstan, w: Constitutional Reforms in Central Asian States, idem, Warszawa.

Дюги Л. (1908), Конституционноеправо: Общаятеориягосударства, Москва.

Grabowska S. (2009), Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich, Rzeszów.

Ивашевская Ж. В. (2005), Избирательное право Республики Казахстан. Учебно-методическое пособие, Петропавловск.

Комарова В. В. (2011), Формы непосредственной демократии, 2-е издание, Москва.

Konstytucja Republiki Kazachstanu z 1993 roku, http://adilet.zan.kz/rus/docs/K930001000_, 9.08.2017.

Konstytucja Republiki Kazachstanu z dnia 30 sierpnia 1995 roku, http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_, 9.08.2017.

Kuciński J. (2002), Demokracja bezpośrednia i jej formy – zagadnienia prawno-polityczne, „Cogitatus”, nr 1.

Kuciński J. (2005), Z zagadnień współczesnej demokracji politycznej, Warszawa.

Майлыбаев Б. А. (2004), Институт Президента в Казахстане, 2-е исд., доп., Алматы.

Шеретов С. Г. (2008), Этапы конституционного строительства в Республике Казахстан (1985–1995 гг.), Научные труды «Адилет», nr 2.

Szymanek J. (2008), Konstytucyjne wyznaczniki pozycji ustrojowej parlamentu w przestrzeni poradzieckiej: casus Azji Centralnej, „Studia Prawnicze”, z. 2.

Szymanek J. (2013), Ustrój konstytucyjny Kazachstanu, Warszawa.

Ustawa konstytucyjna Republiki Kazachstanu z dnia 2 listopada 1995 roku O referendum republikańskim, http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002592_, 9.08.2017.

Ustawa konstytucyjna Republiki Kazachstanu z dnia 28 września 1995 roku O wyborach w Republice Kazachstanu, http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002464_,9.08.2017.

Uziębło P. (2009), Demokracja partycypacyjna, Gdańsk.