Promocja produktów regionalnych i tradycyjnych
PDF (English)

Słowa kluczowe

ochrona własności intelektualnej w UE
promocja
komunikacja wizualna

Jak cytować

Oleksiuk, I., & Werenowska, A. (2019). Promocja produktów regionalnych i tradycyjnych. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 135–149. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.8

Abstrakt

Podstawowym celem studiów opisanych w artykule była analiza specyfiki procesów promocyjnych produktów regionalnych i tradycyjnych z wykorzystaniem oznaczeń regulowanych przez prawo europejskie: Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS), Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), oraz Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG). Dokonano krytycznego przeglądu narzędzi promocji produktów tradycyjnych i regionalnych odnosząc się do roli ochrony prawnej oznaczeń wyrobów  w UE. Zwrócono uwagę, że na kształt systemu promocyjnego i informacyjnego mają wpływ uwarunkowania społeczno-kulturowe, które oddziałują na rozpoznawalność i renomę produktów, co znalazło potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań sondażowych. Na uwagę zasługuje istnienie korelacji jakości z tradycją, czego wyrazem były między innymi deklaracje dotyczące motywu wyboru tych produktów: poczucie dumy i kontynuowanie tradycji wybrało 45% badanych. Najbardziej rozpoznawalnym europejskim oznaczeniem był symbol Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności (38%).

https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.8
PDF (English)

Bibliografia

Legal acts:

Council Regulation (EC) No 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, not in force.

Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, OJ L 343, 14.12.2012, pp. 1–29, EUR-Lex – 32012 R1151 – EN, CELEX:32012R1151.

Polish Industrial Property Law as amended by act of 23 January 2004 and act of 29 June 2007, Journal of Laws of 2017, item 776.

Act of August 25, 2006 on food and nutrition safety, Journal of Laws of 2006, No. 171, item 1225.

Act of December 17, 2004 on registration and protection of names and designations of agricultural products and foodstuffs as well as traditional products, Journal of Laws No. 171 of 2017, item 1168.

Documents:

Brand recognition “Poznaj Dobrą Żywność”, TNS Report, 2018 for the Ministry of Agriculture and Rural Development, https://www.gov.pl/rolnictwo/rozpoznawalnosc-marki-pdz, 30.08.2018.

European Commission, Policies, information and services, Promotion of EU farm products, https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_pl, 30.08.2018.

Polish Centre for Testing and Certification (PCTC), https://www.pcbc.gov.pl/en/services/product-certification/food-products/znak-jakosc-tradycja, 30.08.2018.

Polish Chamber of Regional and Local Products, http://www.produktyregionalne.pl/, 30.08.2018.

“Quality Tradition” mark registered in the Polish Patent Office under registration number Z-307821 and protected in accordance to Industrial Property Law as a collective guarantee mark, Polish Centre for Testing and Certification (PCTC), https://www.pcbc.gov.pl/en/services/product-certification/foodproducts/znak-jakosc-tradycja, 30.08.2018.

Literature on the subject:

Adamczuk F. (2013), Produkty tradycyjne i regionalne i ich wykorzystanie w promocji regionu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu no. 307, p. 23.

Barańczyk I.(2008), Ochrona prawna oznaczeń geograficznych, Warszawa.

Blythe J. (2002), Komunikacja marketingowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Chudy P., Gierałtowska U. (2013), Produkty tradycyjne i regionalne z perspektywy szczecińskich studentów, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, 1(27), pp. 45–52.

Ćwierczakiewicz L. (1871), 365 obiadów za pięć złotych, https://polona.pl/item/365-obiadow-za-piec-zlotych,MzU1MzE4Nw/84/#info:metadata, 30.08.2018.

Grunert K. G. (2005), Food quality and safety: Consumer perception and demand, “European Review of Agricultural Economics”, no. 32.

Grzybowska-Brzezińska J. Klepacka J. (2015), Percepcja atrybutów produktu żywności tradycyjnej, „Handel Wewnętrzny”, no. 3 (356), pp. 80–89.

Gualieri F., Vaccari P., Catizzone B. (2017), La protezione delle indicazioni geografiche, in: La nozione di evocazione. Riv. dir. agr., www.rivistadirittoalimentare.it, 30.08.2018.

Jaska E., Werenowska A. (2017), Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem w gospodarce opartej na wiedzy, Editions of SGGW, Warszawa.

Kondrat M. (2003), Oznaczenia geograficzne we Wspólnej Europie, PPH, no. 12.

Mickiewicz A. (1834), Pan Tadeusz, Księga czwarta, line 3465: Dyplomatyka i Łowy, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz.html, 30.08.2018.

Oleksiuk I. (2015), Konkurencja a ochrona autorskich dóbr intelektualnych w Unii Europejskiej, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, no. 2.

Poźniak-Niedzielska M. (2004), Oznaczenia geograficzne, in: Prawo własności przemysłowej, ed. M. Poźniak-Niedzielska, Warszawa.

Sieńczyło-Chlabicz J. (ed.) (2015), Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer.

Sławińska M. (academic editor) (2008), Kompendium wiedzy o handlu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szczepanowska-Kozłowska K. (2004), Oznaczenie geograficzne i nazwy pochodzenia w prawie wspólnotowym, PPH, no. 11.

Szewc A., Jyż G. (2011), Prawo własności przemysłowej, ed. 2, C.H. Beck.

Szymecka A. (2005), Włoski system ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, in: O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, ed. M. Gąsiorowski, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa, pp. 123–156.

Taranko T. (2015), Komunikacja marketingowa. Istota uwarunkowania, efekty, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Tereszczuk M. (2009), Rola promocji produktów rolno-spożywczych po akcesji Polski do UE, “Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, no. 2, http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2009_T8(23)_n_s192.pdf, 30.08.2018.

Tiberti E. (2013), Geographical Indications and Trademarks: space for coexistence as an equitable solution, www.rivistadirittoalimentare.it, 30.08.2018.

Werenowska A. (2017), Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem w gospodarce opartej na wiedzy, Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej in Polsce, academic editor E. Jaska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Wielądko W. (1783), Kucharz Doskonały, Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, Warszawa, http://www.dbc.wroc.pl, 30.08.2018.

Wikło E. (2003), Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.

Wiktor J. W. (2005), Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

 

 

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.