Ochrona dobrego imienia Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej

Main Article Content

Jędrzej Skrzypczak

Abstrakt

Pretekstem do podjęcia tej problematyki ochrony dobrego imienia Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej było uchwalenie w styczniu 2018 r. wzbudzającej ogromne kontrowersje ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. W ten sposób wprowadzono przepisy przewidujące ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego. Pośród nich zaproponowano przepisy art. 53o i 53p przewidujące odpowiedzialność cywilnoprawną. Ten fragment ustawy przeszedł właściwie niezauważony, inaczej niż wzbudzające ogromne emocje przepisy przewidujące odpowiedzialność karną. Z pewnością pełna analiza tego aktu normatywnego wymaga znacznie dłuższego czasu. Jak wyżej próbowano wykazać, przyjęta regulacja rodzi szereg wątpliwości i pytań o jej właściwą wykładnię. Pomija w zasadzie całkowicie dorobek judykatury, który w poprzednim stanie prawnym pozwalał członkowi określonej grupy np. Narodu Polskiego dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia poczucia godności narodowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skrzypczak, J. (2019). Ochrona dobrego imienia Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 61-78. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.3.4
Dział
Artykuły
Biogram autora

Jędrzej Skrzypczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jędrzej SKRZYPCZAK – prof. UAM dr hab., kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, radca prawny, autor ponad 100 publikacji w czasopismach i publikacjach naukowych dotykających kwestii funkcjonowania mediów, a w szczególności radiofonii i telewizji i tzw. „nowych mediów”, a także prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa prasowego i sytuacji mediów publicznych.

Referencje

 1. Barta J., Markiewicz R. (2002), Wokół prawa do wizerunku, “ZNUJ PWiOWI”, vol. 80, Kraków.
 2. Barta J., Markiewicz R. (2009), Media a dobra osobiste, Warszawa.
 3. Błeszyński J. (1988), Prawo autorskie, Warszawa.
 4. Cisek A. (1989), Dobra osobiste i ich niemajątkowa ochrona w kodeksie cywilnym, Wrocław.
 5. Czub K. (2012), O konstrukcji intelektualnych dóbr osobistych, Zeszyty Naukowe UJ no. 115.
 6. Garlicki L., Zubik M. (eds.) (2016), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. I, 2nd issue, Wyd. Sejmowe.
 7. Grzeszak T. (2017), in: System prawa prywatnego, vol. 13: Prawo autorskie, ed. J. Barta, Warszawa, 2nd issue, pp. 539–540.
 8. Grzybowski S. (1957), Ochrona dóbr osobistych wg przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa.
 9. Guzik R. (2018), Komentarz do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – w zakresie zmian wprowadzonych ustawami z dnia 26 stycznia 2018 r. oraz z dnia 27 czerwca 2018 r., LEX/el.
 10. Haczkowska M. (ed.) (2014), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LexisNexis.
 11. Kluza J. (2016), Projektowany art. 55a ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej (analiza krytyczna), “Cz.PKiNP”, no. 3.
 12. Koczanowski J. (1990), Osoby prawne zależne i ich dobra osobiste, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, no. 325.
 13. Księżak P. (2014), in: Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka (eds.), B. Giesen, W. J. Katner, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, R. Majda, E. Michniewicz-Broda, T. Pajor, U. Promińska, W. Robaczyński, M. Serwach, Z. Świderski, M. Wojewoda, Lex.
 14. Kubiak-Cyrul A. (2005), Dobra osobiste osób prawnych, Kraków.
 15. Lis W. (2013), Publikacja listu gończego a ochrona prawa do wizerunku, “Przegląd Sądowy”, no. 3.
 16. Matys J. (2006), Dobra osobiste osób prawnych i ich niemajątkowa ochrona, “Monitor Prawniczy”, no. 10.
 17. Michałowska K. (2015), Dobre imię osoby prawnej w świetle orzecznictwa, “Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 3, no. 3.
 18. Panowicz-Lipska J. (1975), Majątkowa ochrona dóbr osobistych, Warszawa.
 19. Pazdan M. (2012), Ochrona dóbr osobistych, in: Prawo cywilne – część ogólna. System Prawa Prywatnego, ed. M. Safjan, vol. I, Warszawa.
 20. Piasecki K. (2003), Komentarz do art. 23 kodeksu cywilnego, in: Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna, ed. K. Piasecki, Warszawa.
 21. Piątkowski J. S. (1983), Ewolucja ochrony dóbr osobistych, in: Tendencje rozwoju prawa cywilnego, ed. E. Łętowska, Wrocław.
 22. Radwański Z. (2004), Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa.
 23. Rakiewicz F. (2009), Dotychczasowy stan orzecznictwa sądowego i doktryny w zakresie roszczeń przeciwko zagranicznym środkom masowego przekazu o ochronę dóbr osobistych w związku z rozpowszechnianiem określeń „polski obóz koncentracyjny”, „polski obóz zagłady” oraz podobnych sformułowań, in: Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna. Rozważania na gruncie zniekształcania pamięci niemieckich zbrodniach popełnionych podczas II wojny światowej. Materiały pokonferencyjne, eds. M. Berent, A. Radwan, S. Topa, Kraków.
 24. Sadomski J. (2008), Konflikt zasad – ochrona dóbr osobistych a wolność prasy, Warszawa.
 25. Sadomski J. (2011), Konstytucyjne źródła ochrony czci, in: Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, ed. A. Siemaszko.
 26. Sieńczyło-Chlabicz J. (2003), Przedmiot, podmiot i charakter prawa do wizerunku, “Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, no. 8.
 27. Skrzydło W. (2013), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Lex.
 28. Skrzypczak J. (2017), Reakcja na krytykę prasową. Ochrona dóbr osobistych w erze nowych mediów, Poznań.
 29. Sobczak J. (2006), Godność człowieka i pacjenta, in: Polska polityka zdrowotna a akcesja Rzeczpospolitej do Unii Europejskiej, eds. T. Maksymiuk, J. Skrzypczak, Poznań.
 30. Sokołowski T. (2012), Komentarz do art. 23 k.c., in: Kodeks cywilny. Komentarz, vol. I: Część ogólna, A. Kidyba (ed.), Z. Gawlik, A. Janiak, A. Jedliński, K. Kopaczyńska-Pieczniak, E. Niezbecka, T. Sokołowski,Warszawa.
 31. Stefaniuk K. (1970), Naruszenie prawa do wizerunku przez rozpowszechnianie podobizny, “Państwo i Prawo”, no. 1.
 32. Szpunar A. (1979), Ochrona dóbr osobistych, Warszawa.
 33. Ślęzak P. (2009), Ochrona prawa do wizerunku, Katowice.
 34. Wierciński J. (2002), Niemajątkowa ochrona czci, Warszawa.
 35. Wojciechowska A. (1994), Czy autorskie dobra osobiste są dobrami osobistymi prawa cywilnego, “Kwartalnik Prawa Prywatnego”, no. 3.
 36. Wojnicka E. (1990), Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim, “ZNUJ, PWiOWI”, vol. 56, Kraków.