Samorząd terytorialny w perspektywie personalizmu społecznego
PDF

Słowa kluczowe

człowiek
państwo
samorząd
personalizm społeczny

Jak cytować

Wójcik, S. (2020). Samorząd terytorialny w perspektywie personalizmu społecznego. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 29–41. https://doi.org/10.14746/ssp.2020.1.2

Abstrakt

W artykule zarysowano program naprawczy samorządu terytorialnego w oparciu o nowy prąd doktrynalny – personalizm społeczny. Wskazuje on nowe możliwości reformowania ustroju i funkcjonowania samorządu, postaw osobowych. Jest to nowa droga rozwoju społeczności lokalnych promująca idee i wiedzę humanistyczną, etyczną, próbuje skorygować dominujący nurt liberalizmu, który coraz bardziej podlega degeneracji.

https://doi.org/10.14746/ssp.2020.1.2
PDF

Bibliografia

Bartnik C. S. (2000), Personalizm, Lublin.

Bartnik C. S. (2006), Szkice do systemu personalizmu, Lublin.

Flewelling R. T. (2004), Ku personalizmowi społecznemu. Misterium Człowieka, Lublin.

Kida J. (1997), Samorząd gminny i jego funkcje rozwojowe, Warszawa.

Kołodziejski K. (2019), Zmierzch Zachodu, „W Sieci”, nr 9.

Kryczka P. (2000), Samorządność gminna – uśpiony potencjał, w: Społeczności lokalne w perspektywie integracji europejskiej, red. B. Woźniak, Koszalin.

Majka J. (1982), Chrześcijańska myśl społeczna, Filozofia społeczna, Warszawa.

Mazurek F. J. (2001), Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin.

Piekara A. ( 2010), Jakość administracji w Polsce. Zarys współczesnej problematyki, Warszawa.

Regulski J. (2012), Rozwój samorządności w Polsce. Próba przewidywań, w: Wizja przyszłości Polski – studia i analizy, red. B. Gawlas, L. Kuźnicki, Warszawa.

Roszkowski W. (2019), Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej, Kraków.

Skorowski H. (1966), Moralność społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społecznej, gospodarczej i politycznej, Warszawa.

Sobczak J. (2011), Prawo do dobrej administracji. Standardy europejskie a rzeczywistość polska, w: Wielopodmiotowość samorządności gminnej w Polsce, red. B. Nawrot, J. Pokładecki, Poznań.

Strzeszewski Cz. (1994), Katolicka nauka społeczna, Lublin.

Sujka A. (1998), Samorząd terytorialny. Realne obywatelstwo, Warszawa.

Wójcik S. (1999), Samorząd terytorialny w Polsce w XX w., Lublin.

Wójcik S. (2002), Dynamika i bariery w rozwoju społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego w Polsce, „Przegląd Politologiczny”, nr 1.

Wójcik S. (2013), Samorząd i państwo. Przyszłość i odpowiedzialność, Lublin.

Wójcik S. (2015), Personalizm polityczny. Zarys problematyki, Lublin.

Wójcik S. (2016), Funkcje samorządu terytorialnego, „Roczniki Nauk Społecznych KUL”, t. 8/44, nr 3.

Wójcik S. (2018a), Państwo w ujęciu personalizmu, w: Stosunki międzynarodowe w procesie zmian, red. A. Stelmach, T. R. Szymczyński, M. Walkowski, Poznań.

Wójcik S. (2018b), Polskie drogi personalizmu społeczno-politycznego, Lublin.