Unia Europejska i konflikt na Ukrainie (2014–2018)
PDF (English)

Słowa kluczowe

Unia Europejska
Rosja
konflikt na Ukrainie

Jak cytować

Koszel, B. (2020). Unia Europejska i konflikt na Ukrainie (2014–2018). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 75–96. https://doi.org/10.14746/ssp.2020.1.4

Abstrakt

Autor analizuje politykę UE wobec Ukrainy i stawia tezę, że wskutek oporu Rosji, niechęci wielu państw członkowskich oraz braku efektów w reformach wewnętrznych, Ukraina nie ma perspektywy na członkostwo w UE w najbliższej perspektywie. Chociaż udzielono jej wsparcia politycznego i finansowego, zakres współpracy dwustronnej jest ograniczony do podpisania układu o stowarzyszeniu i zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Ukrainy. Sankcje gospodarcze przeciwko Rosji symbolizują jedność państw członkowskich UE, ale pozostają jedynym instrumentem, który może powstrzymać neoimperialne zamiary Federacji Rosyjskiej. W badaniu wykorzystano metody analizy systemowej, instytucjonalnej i prawnej oraz metodę decyzyjną.

https://doi.org/10.14746/ssp.2020.1.4
PDF (English)

Finansowanie

Niniejszy artykuł powstał w ramach grantu badawczego NCN Rola Niemiec w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej w XXI wieku, UMO-2014/15 / B / HS5 / 00723.

Bibliografia

Anwendung der Handelsbestimmungen des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und der Ukraine beginnt am 1. Januar 2016 (2016), Europäische Kommission – Pressemitteilung, https://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6398_de.htm.

Bidder B. (2013), Staatschef der Ukraine: Janukowitschs riskanter Milliardenpoker mit EU und Putin, “Der Spiegel”, Nov. 29.

Bielecki T. (2015), Szczyt minimum w Rydze. Partnerstwo Wschodnie z perspektywą, “Gazeta Wyborcza”, May 22.

Böttger K. (2014), Auf dem sicherheitspolitischen Auge blind: Die EU-Außenpolitik angesichts der Ukraine-Krise: Zustand und Entwicklungsoptionen, “Integration”, nr 2.

Common Strategy of the European Union on Ukraine of 10 December 1999, Annex 5, https://www.europarl.europa.eu/summits/hel1_en.htm.

COUNCIL DECISION 2014/145/CFSP of 17 March 2014concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548238773869&uri=CELEX:02014D0145-20180915.

Crimea and Sevastopol: Further EU sanctions approved (2014), https://europa.rs/crimea-and-sevastopol-further-eu-sanctions-approved/?lang=en.

EU-Parlament billigt Visafreiheit für Reisende aus der Ukraine (2017), https://www.dw.com/de/eu-parlament-billigt-visafreiheit-f%C3%BCr-reisende-aus-der-ukraine/a-38302304.

Hurska-Kowalczyk L. (2016), Demokracja mitingowa na Ukrainie: Od rewolucji na granicie do rewolucji godności, in: Ukraina po (Euro)majdanie. Od autorytaryzmu do protodemokracji, eds. A. Stelmach, L. Hurska-Kowalczyk, Toruń.

Iwański T., Rodkiewicz W. (2015), Kruchy rozejm w Donbasie, “Analizy OSW”, June 25, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-06-25/kruchy-rozejm-w-donbasie.

Janukowycz wybrał Brukselę, a nie Moskwę (2010), “Dziennik”, Feb. 23.

Joint Declaration by the Foreign Ministers of Ukraine, Russia, France and Germany (2014), Auswärtiges Amt, https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/-/263460.

Konkluzje Rady Europejskiej (19–20 marca 2015), https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2015/03/20/conclusions-european-council/.

Konkluzje Rady Europejskiej w sprawie migracji, Cypru, Ukrainy (15 grudnia 2016), http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/12/15-euco-conclusions-intermediate/.

Konkluzje Rady Europejskiej o wieloletnich ramach finansowych i o stosunkach zewnętrznych, 13 grudnia 2018, https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2018/12/13/european-council-conclusions-on-mff-and-external-relations/.

Kost P. (2012), Ukraina wobec Unii Europejskiej 1991–2010, Toruń.

Koszel B. (2016), Germany’s attitude towards the association agreement between the European Union and Ukraine, “Przegląd Politologiczny”, nr 2.

Milkowski K. (2017), Bezpieczeństwo europejskie w kontekście konfliktu we wschodniej Ukrainie, “Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, no. 4.

Oto porozumienie z Mińska punkt po punkcie (2015), “Gazeta Wyborcza”, Feb. 12.

Oświadczenie szefów państw lub rządów w sprawie Ukrainy (2014), Rada Europejska, Bruksela 6 marca 2014, https://www.consilium.europa.eu/media/29275/141391.pdf.

Parlament Europejski ratyfikował układ o stowarzyszeniu UE i Ukrainy (2014), Parlament Europejski, http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20140915IPR62504/parlament-europejski-ratyfikowal-uklad-o-stowarzyszeniu-ue-i-ukrainy.

Partnership and Co-Opereation Agreement between the European Communities and their Member States and Ukraine (1994), http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/october/tradoc_111612.pdf/.

Pietnoczka P. (2017), Scena polityczna po Euromajdanie, in: Ukraina – czas przemian po rewolucji godności, ed. A. Furier, Poznań.

Pietnoczka P. (2018), Eurointegracyjna droga Ukrainy, “Przegląd Wschodnioeuropejski”, vol. IX.

Pomoc UE na rzecz Ukrainy. Sprawozdanie specjalne (2016), Europejski Trybunał Obrachunkowy, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_32/SR_UKRAINE_PL.pdf.

PROTOCOL on the results of consultations of the Trilateral Contact Group (Minsk, 05/09/2014), https://mfa.gov.ua/en/news-feeds/foreign-offices-news/27596-protocolon-the-results-of-consultations-of-the-trilateral-contact-group-minsk-05092014.

Rada Europejska 20–21 marca 2014. Konkluzje, https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/pl/ec/141756.pdf.

Rada Europejska 26–27 czerwca 2014. Konkluzje, https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/143500.pdf.

Rada Europejska, 23–24.10.2014, https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2014/10/23-24/.

Rinke A. (2014), Wie Putin Berlin verlor. Moskaus Annexion der Krim hat die deutsche Russland-Politik verändert, “Internationale Politik”, no. 3.

Sadowski R. (2016), OSW: Holendrzy odrzucają umowę stowarzyszeniową UE z Ukrainą (ANALIZA), http://biznesalert.pl/osw-holendrzy-odrzucaja-umowe-stowarzyszeniowa-ue-z-ukraina-analiza/.

Schneider E., Sauerbach Ch. (2005), Kiew EU-Ambitionen, “SWP- Aktuell”, no. 14, http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/aktuell2005_14_sdr_saurenbach_ks.pdf.

Schűnemann M. (2019), Ukraine: Neuer Präsident mit neuem Kurs?, “WeltTrends. Das außenpolitische Journal”, no. 153.

szczyt UE–Ukraina (Ukraina), 27.4.2015, https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/international-summit/2015/04/27/.

Specjalne posiedzenie Rady Europejskiej (16 lipca 2014 r.) ‒ Konkluzje, https://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/conclusions/.

Specjalne posiedzenie Rady Europejskiej (30 sierpnia 2014 r.), https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2014/08/30/.

Sushko I. (2018), EU-Visaliberalisierung für die Ukraine – Auswirkungen auf Reformen und Mobilität, “Ukraine-Analysen”, no. 202, https://www.laender-analysen.de/ukraine/npdf/UkraineAnalysen202.pdf.

Szczyt UE-Ukraina. Prezydencja Polski w Radzie UE (2011), http://pl2011.eu/content/szczyt-ue-ukraina.

Szczyt UE–Ukraina w Brukseli, 24.11.2016, https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/international-summit/2016/11/24/.

Szczyt UE–Ukraina (9 lipca 2018), https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/international-summit/2018/07/09/ukraine/.

Szczyt Partnerstwa Wschodniego, Ryga, 21-22.5.2015, https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/international-summit/2015/05/21-22/.

Szczyt Partnerstwa Wschodniego 2017: Razem możemy więcej, Komisja Europejska – Komunikat prasowy, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4845_pl.pdf.

Szeligowski D. (2017), Komentarz PISM: Piąty szczyt Partnerstwa Wschodniego, no. 73, https://www.pism.pl/publikacje/komentarz/nr-73-2017.

Ukraine besiegelt Partnerschaft mit der EU (2014), “Die Zeit”, Sept. 16.

Ukraine and the EU (2017), https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/1937_en.

Ukraine-Konflikt: Fortschritte nach Verhandlungen in Berlin (2018), Auswärtiges Amt, https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/ukraine-node/ukraine-verhandlungen-berlin/2106046.

Unijne sankcje w odpowiedzi na kryzys na Ukrainie (2014), https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/ukraine-crisis/.

Wojna na Ukrainie wciąż „gorąca” [ANALIZA] (2018), https://www.defence24.pl/wojna-na-ukrainie-wciaz-goraca-800-ostrzalow-w-miesiac-analiza.