System zabezpieczeń trwałości i skuteczności Inicjatywy Trójmorza
PDF (English)

Słowa kluczowe

Trójmorze
Inicjatywa Trójmorza
trwałość
skuteczność

Jak cytować

Lorek, A. M. (2021). System zabezpieczeń trwałości i skuteczności Inicjatywy Trójmorza. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 75–93. https://doi.org/10.14746/ssp.2021.3.5

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ocena systemu zabezpieczeń dla trwałości i skuteczności Inicjatywy Trójmorza jako nieformalnego bloku państw Europy Środkowej. Autor diagnozuje zbiór elementów stanowiących potencjalne „bezpieczniki” dla realizacji założonych przez 3SI celów: osadzenie priorytetów Inicjatywy w ramach strategicznych programów UE, odformalizowanie i zdecentralizowanie współpracy oraz rozwijanie wzajemnej współpracy biznesowej i gospodarczej. Analiza systemu zabezpieczeń została osadzona w kontekście współczesnych wyzwań, z jakimi mierzy się Europa. Celem weryfikacji problemu mechanizmów zabezpieczenia przeprowadzono analizę danych zastanych, na co składały się analiza systemowa (polityczna) oraz elementy analizy strategicznej. Rezultatem pracy badawczej było określenie wzajemnego oddziaływania na siebie i warunkowania poszczególnych filarów trwałości i skuteczności 3SI, a tym samym przeprowadzono dowodzenie na rzecz zasadności uznania trzech określonych wcześniej aspektów za kluczowe dla efektywnego działania Trójmorza.

https://doi.org/10.14746/ssp.2021.3.5
PDF (English)

Bibliografia

Amber Infrastructure Fund (2020), Three Seas Investment Fund, https://www.amberinfrastructure.com, 26.07.2020.

Baziur G. (2018), Trójmorze jako koncepcja bezpieczeństwa i rozwoju ekonomicznego Europy Wschodniej, “Przegląd Geopolityczny”, vol. 23.

Bodalska B. (2019), Inicjatywa Trójmorza zdynamizuje swoje działania, “Euractiv”, www.euractiv.pl, 14.09.2020.

Defence24 (2021), Unijny płot na granicy z Białorusią?, https://www.defence24.pl, 26.09.2021.

Forsal (2019), Powstanie indeks Trójmorza. GPW I 6 giełd region szykują CEEplus, “Forsal”, https://www.forsal.pl, 25.07.2020.

Giełda Papierów Wartościowych (2020), Karta indeksu CEEplus, https://www.gpebenchmark.pl, 25.07.2020.

Górny M. (2018), The importance of work in human life and development. The consequences of unemployment, “Refleksje. Czasopismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM”, vol. 18.

Hennig K. (2019), Inicjatywa Trójmorza jako inicjatywa rozwoju infrastrukturalnego, “Merytoryczny”, https://www.merytoryczny.pl,15.06.2020.

Innovation and Networks Executive Agency (2020), Responsibilities, https://www.ec.europa.eu/info/departments/innovation-and-networks-executive-agency_en, 14.09.2020.

Instytut in.Europa (2020), Trójmorze wzmocni potencjał Unii Europejskiej, “Wskaźnik zdolności produkcyjnych państw 2017”, https://www.index.ineuropa.pl, 12.07.2020.

John F., Layard R., Sachs J., de Neve J.-E. (2020), World Happiness Report 2020, https://www.worldhappiness.report, 19.06.2020.

Lach Z. (2020), Dylematy rozwoju i bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej, “Przegląd Geopolityczny”, vol. 31, https://www.przeglad.org, 14.09.2020.

Lorek A. M. (2020), Konferencja – prawo a polityka, “Artur M. Lorek – politologia & administracja”, https://www.armalorek.wordpress.com, 28.07.2020.

Lorek A. M. (2019), Polska dyplomacja na “osi y” – restytuowanie sentymentów czy szukanie nowego paradygmatu?, in: Polska na arenie międzynarodowej. Wygrany rozwój czy zmarnowane szanse?, ed. A. Drozdek, Wydawnictwo Think&Make, Warszawa.

Ministry of Infrastructure of the Republic of Poland (2020), Trans-European Transport Network – TEN-T, https://www.gov.pl/web/infrastruktura, 19.06.2020.

Orzelska-Stączek A. (2019), Inicjatywa Trójmorza w świetle teorii realizmu. Polityczne aspekty nowej formy współpracy dwunastu państw, “Sprawy Międzynarodowe”, vol. 71.

Orzelska-Stączek A., Ukielski P. (2020), Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników, Instytut Nauk Politycznych PAN, Warszawa.

Sienkiewicz M. (2016), Koncepcja “Trójmorza” w polskiej polityce zagranicznej po 2015 r., in: Dyplomacja i bezpieczeństwo. Między wojną i dyplomacją. Polityka zagraniczna Polski w świetle wyzwań na arenie międzynarodowej, vol. 1(4), ed. M. Mróz, Instytut Studiów Międzynarodowych UWr, Wrocław.

Stefańska R. (2008), Między multikulturalizmem a asymilacją? Polityki integracyjne w Europie, in: Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, ed. A. Dąbrowska-Korzus, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Three Seas Initiative (2020), Progress Report, https://www.3seas.eu, 20.07.2020.

Three Seas Initiative Investment Fund (2020), €520m Initial Commitments into 3SIIF and appointment of Amber Infrastructure as Exclusive Adviser, https://www.3siif.eu, 20.07.2020.

Twaróg E. (2018), Trójmorze będzie wspólnie budować, “Puls Biznesu”, https://www.pb.pl, 25.07.2020.

Ukielski P. (2018), Inicjatywa Trójmorza w polskiej polityce zagranicznej, “Studia Europejskie”, vol. 2.

Wronkowski A. (2019), Teoria ośrodków zachowania – propozycja zastosowania w badaniach przestrzeni publicznych, in: Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii – tom 7, eds. K. Anielska, Ł. Fiedeń, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.